Krajinářská architektura

Ateliéry 1. ročníku

Ateliéry 1. ročníku uvádějí začínající studenty do základů navrhování – hlavní disciplíny studia příslušných programů (architektura a urbanismus, krajinářská architektura a design). Během roční soustředěné práce ve skupině s individuálním pedagogickým vedením musejí studenti zvládnout základní nástroje své budoucí profese a jejich aplikaci při vytváření vlastního návrhu.

Učí se nejenom dílo navrhnout, ale také je kresebně, modelem i slovem dokumentovat, kultivovaně prezentovat a obhájit. Úspěšné absolvování ateliérů v prvním ročníku je podmínkou pokračování studia v následném vertikálním ateliéru. Studenti 1. ročníku jsou do skupin rozmísťováni administrativně (od 2. ročníku si mohou pedagoga a ateliér zvolit sami).

V programu krajinářská architektura jsou předměty 1. ročníku základy krajinářského navrhování I (ZKN I) a základy krajinářského navrhování II (ZKN II).

Koordinátorka

Koordinátor má na starosti obsah a kvalitu výuky jak z hlediska pedagogů, tak studentů. 

Obsah předmětu ZKN I

V předmětu základy krajinářského navrhování I jsou zadávány drobnější jednoduché úlohy koncipované tak, aby studenti pochopili pracovní postupy při architektonické práci s důrazem na analýzu zadání, formulaci cílů a vize, koncept, návrh a jeho prezentování. Součástí výuky jsou i úlohy postavené na experimentování. 

Důraz je kladen na navrhování pomocí modelů. Povinným každodenním společníkem studentů v celém semestru je skicář, do něhož zaznamenávají podněty, nápady, pokusy a inspirace nejen během společných hodin. Do harmonogramu ateliéru jsou zařazeny průběžné prezentace, při nichž studenti představí svou práci nejen pomocí grafických výstupů a modelů, ale také slovně – jsou vedeni ke kultivovanému projevu. Celý semestr je završen výstavou výsledných prací, jejíž přípravě je věnován celý ateliérový týden.

Témata

 • člověk a měřítko
 • abstrakce
 • kompozice
 • bod – linie – plocha – hmota – prostor
 • světlo – stín
 • uvnitř – vně

Dovednosti

 • práce s měřítky
 • architektonické zobrazování (situace, půdorysy, pohledy, řezy, perspektiva, schémata…)
 • stylizace a abstrakce
 • modelování
 • vyjádření myšlenek graficky i textem

Požadavky

 • stoprocentní aktivní účast
 • dodržování termínů a důsledné plnění zadaných úkolů
 • samostatnost, kreativita a odvaha experimentovat
 • soustavná a poctivá domácí příprava
 • důsledné vedení skicáře
 • ateliérový týden zcela rezervovaný pro přípravu výstavy

Kritéria hodnocení

 • průběh semestru (píle, entuziasmus, spolehlivost, aktivita, samostatnost, odvaha, tvořivost, obsažnost skicáře, týmová spolupráce ….)
 • celková kvalita odevzdaných výstupů (kvalita návrhů, výtvarný projev a grafická úroveň, kvalita zpracování modelu, pečlivost, kvalita textů …)
 • obhajoba návrhů (prezentace…)

Obsah předmětu ZKN II

Předmět základy krajinářského navrhování II obsahuje témata a dovednosti procvičované v předchozím semestru, nyní ovšem v komplexně pojaté, ale nekomplikované úloze do reálného inspirativního prostředí. Zadání je voleno tak, aby řešení muselo být založeno na významném propojení a přesahu klasické a krajinářské architektury a na intenzivním vztahu ke krajině. 

Důraz je kladen na směřování od širších souvislostí po detail. Důležitým aspektem zadání je práce s terénem. Jednotlivými částmi úlohy jsou průzkum a analýza místa a zadání, ideový podklad pro návrh, koncept, návrh, prezentace. Mezi tyto fáze jsou vloženy prezentace. Studenti jsou vedeni k práci a prověřování návrhů v různých měřítcích (od širších vztahů po detail). Nezbytnou součástí procesu je navrhování pomocí pracovního modelů. Povinným každodenním společníkem studentů je opět skicář, do kterého zaznamenávají podněty, nápady, pokusy a inspirace nejen během společných hodin. Semestr je završen výstavou výsledných prací, jejíž přípravě je věnován celý ateliérový týden.

Témata

 • terén – hmota – prostor – děje
 • zastavěné × nezastavěné
 • přístupné × nepřístupné
 • plné × prázdné
 • otevřené × uzavřené
 • slunné × stinné
 • uvnitř × vně
 • zpevněné × nezpevněn
 • prostupné × neprostupné

Dovednosti

 • průzkumy a analýzy místa
 • terén a jeho zobrazení
 • metodika architektonické práce
 • abstrakce v zobrazování

Požadavky a kritéria hodnocení odpovídají předchozímu semestru.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.