Přijímací řízení

Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro AR 2021/2022

Děkan Fakulty architektury vyhlašuje mimořádné přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura (podrobnosti vyhlášení níže ve složce Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Návrh hlavní přijímací komise ze dne 29. 4. 2021:

studijní program Architektura a urbanismus
Architektura a urbanismus – přijati po 2. kole
Architektura a urbanismus – nepřijati po 2. kole

studijní program Krajinářská architektura
Krajinářská architektura – přijati a nepřijati po 2. kole

studijní program Design 
Design – přijati a nepřijati po 2. kole

důležité INformace pro uchazeče o studium v magisterských studijních programech 

Příjem přihlášek do navazujícího studia pro akademický rok 2021/2022 bude probíhat pouze elektronicky!!! Příjem přihlášek bude probíhat v termínu od 15. 4. do 31. 5. 2021.

Přihlášku stačí vyplnit, uzavřít a zaplatit + uložit portfolio do příslušného úložiště do 31. 5. 2021.

Podepsaný strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedena všechna absolvovaná i neukončená studia, přiložte jako přílohu v pdf do elektronické přihlášky. Pokud již máte doklad o ukončeném bakalářském studiu v ČR nebo SR, případně doklad o ukončení magisterského studijního programu příbuzného, zašlete ověřenou  kopii tohoto dokladu poštou na adresu:

Fakulta architektury ČVUT
studijní oddělení
Thákurova 9
166 34 Praha 6.

Pokud jste předchozí vzdělání neabsolvovali v ČR nebo SR, vyžadujeme Rozhodnutí o nostrifikaci!!!  

Pokud jste zatím neukončili bakalářské studium, vložte do přílohy elektronické přihlášky v pdf potvrzení o studiu na příslušné vysoké škole. Toto potvrzení není vyžadováno od uchazečů, kteří studují bakalářský program na FA ČVUT.

Portfolia označená Příjmením-Jménem-Kódem přihlášky o velikosti max. 20 MB nezasílejte, ale vložte do následujících úložišť:

Portfolia budou obsahovat dokumentaci všech školních prací (ateliéry a projekty) případně jiných projektů architektonické nebo designérské povahy zpracovaných samostatně uchazečem nebo v týmu zpracovatelů (v tomto případě je nutná specifikace podílu práce uchazeče na daném projektu potvrzená autorem projektu). Portfolio musí také obsahovat podepsané čestné prohlášení uchazeče o autorství předkládaných prací (stačí sepsat volnou formou).

U uchazečů – cizinců, kteří nemají maturitu z českého nebo slovenského jazyka vyžaduje FA ČVUT (nejpozději v den zápisu) Osvědčení o vykonání jazykové zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, Vyhláška č. 348/2008 Sb. vydané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT nebo Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA ČVUT.

Doklad o zaplacení poplatku 850,- Kč nevyžadujeme, přihláška nebude zařazena do přijímacího řízení bez zaplacení. Doporučujeme poplatek uhradit platební kartou, úhradu lze také provést příkazem k úhradě, je třeba ale počítat s tím, že zaúčtování poplatku na FA trvá déle než při platbě kartou (cca 3 dny).

Platební pokyny:

Komerční banka Praha 6, č. ú. 19-5505650247/0100, variabilní symbol 77777, specifický symbol kód přihlášky (u zahraničních plateb kód přihlášky + příjmení uchazeče v poznámce pro příjemce)

Pro platbu ze zahraničí:

IBAN: CZ6601000000195505650247, SWIFT: KOMBCZPP
Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6
Adresa banky: KB, Dejvická 51, 160 59 Praha 6

Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

Obecné informace

Přijímací zkoušky se dělají na bakalářský, magisterský i doktorský stupeň. Nejnáročnější přijímací řízení čeká uchazeče o bakalářské studium. Na magisterský stupeň se vybírá podle portfolia a u doktorandů se již počítá s tím, že o oblasti, v níž se chtějí dále vzdělávat, mají jasno. Podrobnosti najdete u informací o jednotlivých studijních programech.

Harmonogram

21/9/2020

Začátek zimního semestru

15/10 - 30/11/2020

Podání přihlášek do bakalářských studijních programů

29/1 - 30/4/2021

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Z důvodu mimořádné situace spojené s koronavirem došlo k posunutí termínů talentových zkoušek přijímacího řízení pro...

29/1 - 29/1/2021

Online test - přijímací zkouška - pro všechny bakalářské studijní programy

Tento test se skládá ze dvou částí:

1/3/2021

Termín pro odevzdání portfolií pro distanční talentové zkoušky

Platí pro všechny uchazeče.

Talentové zkoušky budou probíhat DISTANČNĚ (tj. bez osobní přítomnosti uchazečů)...

1/3 - 9/3/2021

Zrušeno! Prezenční talentové zkoušky - program Design

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace rozhodl děkan fakulty dne 24. 2. 2021 o zrušení prezenční talentové zkoušky pro...

1/3/2021

Změna termínu! Termín pro odevzdání portfolia na prezenční talentové zkoušky - Design

Původní termín pro odevzdání portfolia 22. 2. byl rozhodnutím vedení FA posunut na 1. 3. 2021 s ohledem na zrušení prezenční talentové...

22/3 - 26/3/2021

Zrušeno! Náhradní termín 1. kola přijímacího řízení pro bakalářské studium

Všechny březnové termíny prezenčních talentových zkoušek se rozhodnutím děkana ze dne 24. 2. 2021...

12/4 - 16/4/2021

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 2. kolo

15/4 - 31/5/2021

Podání přihlášky do magisterských studijních programů

26/4 - 30/4/2021

Náhradní termín 2. kola přijímacího řízení pro bakalářské studium

Náhradní termín 2. kola přijímacího řízení se předpokládá v týdnu od 26. 4. 2021, a bude upřesněn.

3/5 - 26/5/2021

Podání přihlášek do bakalářských studijních programů – mimořádné přijímací řízení

11/6/2021

Termín pro odevzdání portfolií pro mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů

15/6/2021

1. kolo mimořádných přijímacích zkoušek do bakalářských studijních programů

23/6 - 25/6/2021

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 2. kolo

28/6 - 29/6/2021

2. kolo mimořádných přijímacích zkoušek do bakalářských studijních programů

RYCHLÝ KONTAKT

Veronika redlichová, dis.

referentka pro přijímací řízení

+420 22435 6226

+420 778 764 886

redliver@fa.cvut.cz

Přijímací řízení pro Akademický rok 2021/2022

Děkan Fakulty architektury vyhlašuje mimořádné přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura.

Přihláška se podává pouze elektronicky na adrese www.prihlaska.cvut.cz v termínu od 3. 5. 2021 do 26. 5. 2021 (formulář není potřeba zasílat poštou).

Mimořádné přijímací řízení bude probíhat ONLINE formou.

Posluchačům, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, bude po ukončení sběru přihlášek zaslán e-mail s pozvánkou k ONLINE testům. Talentová část bude stejně jako v řádném přijímacím řízení nahrazena zasláním portfolia do úložiště do 11. 6. 2021 (podrobnosti v přiložených dokumentech). 

Termíny testů Obecných studijních předpokladů (OSP) složených v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO) akceptovaných pro mimořádné přijímací zkoušky jsou:

12. 12. 2020, 6. 2. 2021, 6. 3. 2021 + 22. 5. 2021. Jiné termíny FA nebude akceptovat.

Upozorňujeme, že na termín 22. 5. 2021 je nutno se přihlásit do 6. 5. 2021 přímo na stránkách SCIO!

 

Vyhláška děkana 1/2021 – Mimořádné přijímací řízení

Architektura a urbanismus – požadavky na portfolio

Krajinářská architektura – požadavky na portfolio

 

Děkan Fakulty architektury vyhlašuje přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2021/2022.

A) Bakalářské studium:

- studijní program Architektura a urbanismus
- studijní program Krajinářská architektura
- studijní program Design

B) Magisterské studium navazující:

- studijní program Architektura a urbanismus
- studijní program Krajinářská architektura
- studijní program Design

C) Magisterské studium navazující v anglickém jazyce:

- studijní program Architecture and Urbanism
- studijní program Ladscape Architecture
- studijní program Design

statistiky příjímacího řízení - archiv

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková