Přijímací řízení

děkan fakulty architektury vyhlašuje přijímací řízení na fa ČVUT pro akademický rok 2022/2023

A) Do bakalářských studijních programů:

  • Architektura a urbanismus
  • Krajinářská architektura
  • Design

B) Do navazujících magisterských programů:

  • Architektura a urbanismus
  • Architektura, urbanismus a krajinářská architektura
  • Krajinářská architektura
  • Design

 C) Do navazujících magisterských programů v anglickém jazyce:

  • Architecture and Urbanism
  • Landscape Architecture
  • Design

Podrobnosti viz Vyhláška děkana 3/2021: Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT pro AR 2022/2023

 

přijímací řízení pro AR 2022/23 - Specifikace portfolia pro studijní programY architektura a urbanismus, KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A DESIGN 

Uchazeči o studium studijního programu Architektura a urbanismus a studijního programu Krajinářská architektura si kromě klasického portfolia (výběr max. 10 prací), které si sebou osobně donesou na fakultu k případnému ústnímu pohovoru – nikoli k talentové zkoušce, připraví též portfolio v elektronické podobě – viz specifikace níže.

Uchazeči o studium studijního programu Design si svá portfolia (výběr max. 15 prací) donesou již k talentové zkoušce a též uloží elektronicky na příslušné úložiště.

V případě, že se zhorší podmínky epidemie covid-19, talentové zkoušky do všech studijních programů budou probíhat distančně a místo talentových zkoušek budou posuzována a bodována portfolia stejným počtem bodů jako talentová zkouška.

Vaše portfolio pro studijní program Architektura a urbanismus uložte na toto úložiště: https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/UHkM7c2oxglI9Ae

Vaše portfolio pro studijní program Krajinářská architektura uložte na toto úložiště: https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/tEVV1VyCM5NqHaK

Vaše portfolio pro studijní program Design uložte na toto úložiště:
https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/HpWJB2py4fTo509

JAKO JEDEN SOUBOR ve formátu pdf o velikosti maximálně do 20 MB a pojmenujte ho kódem své přihlášky.

Uložit soubor lze v elektronické podobě nejpozději do  10. 01. 2022.

Žádáme všechny uchazeče, aby svá portfolia e-mailem NEZASÍLALI.

Jak mají vypadat portfolia?

Portfolio pro studijní program Architektura a urbanismus a studijní program Krajinářská architektura se bude skládat nejvíce z 10 autorských školních nebo domácích prací z oblasti výtvarné tvorby a architektury  (např. volná tvorba, figura, plenér nebo grafika).

Portfolio pro studijní program Design se bude skládat nejvíce z 15 autorských školních nebo domácích prací z oblasti designu (např. kresba, malba, návrhy, skicy, fotografická dokumentace objektů či realizací). Pro studijní program Design je nutné přinést nepodepsané portfolio v papírové podobě s sebou již k talentové zkoušce.

Portfolio se k případnému ústnímu pohovoru musí obsahově shodovat s elektronickým portfoliem! Při Vaší výtvarné tvorbě používejte formát minimálně A4, maximálně A1. Kresebná technika – např. tužka, fix, suchý pastel, pero, uhel, akvarel, olejové pastely. Při kresbě vyplňte celý formát výkresu – ne malý obrázek uprostřed. Nebojte se barevné kompozice, zátiší, kubických tvarů, skic i stínování. Vaše práce uložte do desek. Vaše práce můžete též přinést již zpracované v portfoliu o formátu max. A3. Do elektronického portfolia můžete Vaše práce vyfotit či naskenovat, ale opět upozorňujeme, že portfolio v elektronické podobě musí být uloženo jako jeden soubor ve formátu pdf, velikosti max. do 20MB. Pokud vložíte Vaše práce na úložiště jednotlivě, bude se toto posuzovat jako neodevzdané portfolio! Informace o úspěšném uložení portfolia na úložiště se následně po kontrole objeví ve Vaší elektronické přihlášce. Každý studijní program má připraveno své úložiště, proto dejte pozor, kam svá portfolia ukládáte! Pokud jste podali přihlášku na více studijních programů, je potřeba portfolio vložit na úložiště příslušných programů.

Talentovou část přijímacího řízení studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura zajišťuje Ústav výtvarné tvorby, kde se lze inspirovat zde.

Talentovou část přijímacího řízení studijního programu Design zajišťuje Ústav designu, kde se lze inspirovat zde.

 

 

Harmonogram

15/10 - 30/11/2021

Podání přihlášek do bakalářských studijních programů

Více informací v naší zprávě

17/1 - 28/1/2022

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů – 1. kolo

Přinášíme vám několik tipů, co ještě můžete udělat, abyste se na přijímací zkoušky připravili co nejlépe:

1....

15/2 - 31/3/2022

Podání přihlášek do magisterských studijních programů - non EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří neabsolvovali v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo nemají nostrifikované...

7/3 - 11/3/2022

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů – 2. kolo

31/3/2022

Termín zveřejnění okruhů témat pro přijímací řízení do doktorského studijního programu

15/4 - 31/5/2022

Podání přihlášek do magisterských studijních programů

Více informací v naší zprávě

15/4 - 31/5/2022

Podání přihlášek do magisterských studijních programů - EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří absolvují v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo mají nostrifikované předchozí...

30/4/2022

Termín pro podání přihlášek do doktorského studijního programu

15/6/2022

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

16/6/2022

Obhajoba bakalářských prací LS

17/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

22/6 - 24/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 2. kolo

RYCHLÝ KONTAKT

Veronika redlichová, dis.

referentka pro přijímací řízení

+420 22435 6226

+420 778 764 886

redliver@fa.cvut.cz

Často kladené otázky

Vše, co by mohlo zajímat uchazeče o studium na FA.

statistiky příjímacího řízení - archiv

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková