Stipendia

Dobře studovat se vyplatí – můžete například pobírat prospěchové stipendium. Kromě toho máte možnost získat ubytovací, účelové, sociální nebo doktorské stipendium. Udělování stipendií studentům FA se řídí stipendijním řádem ČVUT. Stipendium se vyplácí bezhotovostním převodem na bankovní účet, který jste zadali do systému KOS.

 

 

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

Nárok na prospěchové stipendium má student, který studoval ve standardní době studia a jeho vážený studijní průměr byl menší nebo rovný 1,50. Podrobné podmínky pro přiznání prospěchového stipendia na FA jsou stanoveny směrnicí děkana. Pokud žadatel není v aktuálním akademickém roce studentem ČVUT, nemá nárok na prospěchové stipendium za výsledky z minulého akademického roku.

O  prospěchové stipendium standardně není třeba žádat, výjimkou jsou situace popsané v čl. 2 směrnice děkana (typicky návrat ze stáže, předchozí studium na jiné fakultně). V takových případech využijte Žádost o prospěchové stipendium.

Výše prospěchového stipendia je stanovena podle dosaženého váženého průměru - viz. čl. 5 směrnice děkana.

Ubytovací stipendium

Stipendium na podporu ubytování není podmíněno bydlením na koleji. Podmínkou pro přiznání stipendia na ubytování je splnění podmínek pro přiznání dle údajů ze systému Sdružených informací matrik studentů (SIMS):

  • Studujete v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj navazujícím.
  • Nepřekročili jste standardní dobu studia  (3 roky pro bakaláře, 2 roky pro magistra).
  • Nemáte místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy.

Ubytovací stipendium se přiznává po dobu akademického roku s výjimkou července, srpna a září. Je vypláceno zpětně čtvrtletně. Výplata stipendia je prováděna automaticky a o stipendium není třeba žádat. Stav a výši přiznaného stipendia je možné ověřit (po přihlášení jako do KOS) v aplikaci Stipendia.

Sociální stipendium

Sociální stipendium má charakter sociální dávky a přiznává se studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium je přiznáno po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc s výjimkou července a srpna. Jeho stav a výši je možné zkontrolovat v aplikaci Stipendia.

O sociální stipendium je potřeba zažádat. K žádosti, podané prostřednictvím studijního oddělení, nejpozději do 31. října, nezapomeňte přiložit písemné „Oznámení o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené výměře“ vydané Úřadem státní sociální podpory České republiky, který přídavek přiznal.

Je nutné prokázat, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Přiznání sociálního stipendia se řídí stipendijním řádem ČVUT. Výše sociálního stipendia je stanovena příslušným vládním nařízením.

Účelové stipendium

Může být přiznáno například za vynikající vědecké a výzkumné výsledky, na podporu studentů nebo za vynikající studijní výsledky, a to studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského programu v prezenční i kombinované formě. Účelová stipendia přiznává děkan nebo rektor na základě žádosti studenta nebo návrhu rektora, děkana, prorektorů nebo proděkanů a vedoucích pracovišť. Výši stipendia určuje děkan nebo rektor.

 

Mimořádné stipendium profesora Miroslava Vlčka

Mimořádné stipendium profesora Miroslava Vlčka se přiznává zahraničním studentům, kteří nad rámec studijních povinností přispívají k šíření dobrého jména ČVUT. Stipendium je jednorázové (ve výši 30 000 Kč) a mohou je obdržet zejména studenti magisterských studijních programů. Za dobu studia daného studijního programu může být studentovi přiznáno pouze jednou. Formulář nominace studenta pro mimořádné stipendium je potřeba zaslat do 15. 6. 2021 na e-mail Erika.Lahka@cvut.cz.

Další stipendia

Studenti ČVUT mají možnost získat finanční podporu z dalších nadací, grantů a fondů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách ČVUT.Na podporu mobility je zřízen fond pro studenty odjíždějící na zahraniční studijní pobyty (např. Erasmus+) a studentů odjíždějících do zahraničí za jinými aktivitami v zájmu ČVUT (např. ATHENS); využít je možné i  stipendijní programy  zahraničních univerzit.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.