Stipendia

Dobře studovat se vyplatí – můžete například pobírat prospěchové stipendium. Kromě toho máte možnost získat ubytovací, účelové, sociální nebo doktorské stipendium. Udělování stipendií studentům FA se řídí stipendijním řádem ČVUT. Stipendium se vyplácí bezhotovostním převodem na bankovní účet, který jste zadali do systému KOS.

 

 

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

Nárok na prospěchové stipendium má student, který studoval ve standardní době studia a jeho vážený studijní průměr byl menší nebo rovný 1,50. Podrobné podmínky pro přiznání prospěchového stipendia na FA jsou stanoveny vyhláškou děkana. Pokud žadatel není v aktuálním akademickém roce studentem ČVUT, nemá nárok na prospěchové stipendium za výsledky z minulého akademického roku.

O  prospěchové stipendium není třeba žádat, výjimkou je situace, kdy byl student v předchozím akademickém roce na zahraniční stáži a byly mu uznány kredity. V takovém případě využijte Žádost o prospěchové stipendium.

 

Ubytovací stipendium

Stipendium na podporu ubytování není podmíněno bydlením na koleji. Výplata stipendia je prováděna automaticky, a to zpětně čtvrtletně. O stipendium není třeba žádat. Stav a výši přiznaného stipendia je možné ověřit (po přihlášení jako do KOS) v aplikaci Stipendia.

Sociální stipendium

 

Sociální stipendium má charakter sociální dávky a přiznává se studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě. Stipendium je přiznáno po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc s výjimkou července a srpna. Jeho stav a výši je možné zkontrolovat v aplikaci Stipendia. O stipendium se žádá pomocí formuláře, který je nutné podat na studijní oddělení, a to nejpozději do 31. října. Přiznání sociálního stipendia se řídí stipendijním řádem ČVUT.

Účelové stipendium

Může být přiznáno například za vynikající vědecké a výzkumné výsledky, na podporu studentů nebo za vynikající studijní výsledky, a to studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského programu v prezenční i kombinované formě. Účelová stipendia přiznává děkan nebo rektor na základě žádosti studenta nebo návrhu rektora, děkana, prorektorů nebo proděkanů a vedoucích pracovišť. Výši stipendia určuje děkan nebo rektor.

 

Mimořádné stipendium profesora Miroslava Vlčka

Mimořádné stipendium profesora Miroslava Vlčka se přiznává zahraničním studentům, kteří nad rámec studijních povinností přispívají k šíření dobrého jména ČVUT. Stipendium je jednorázové (ve výši 30 000 Kč) a mohou je obdržet zejména studenti magisterských studijních programů. Za dobu studia daného studijního programu může být studentovi přiznáno pouze jednou. Formulář nominace studenta pro mimořádné stipendium je potřeba zaslat do 15. 6. 2021 na e-mail Erika.Lahka@cvut.cz.

Další stipendia

Studenti ČVUT mají možnost získat finanční podporu z dalších nadací, grantů a fondů. Na podporu mobility je zřízen fond pro studenty odjíždějící na zahraniční studijní pobyty (např. Erasmus+) a studentů odjíždějících do zahraničí za jinými aktivitami v zájmu ČVUT (např. ATHENS); využít je možné i  stipendijní programy  zahraničních univerzit.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.