Stipendia

Dobře studovat se vyplatí – můžete například pobírat prospěchové stipendium. Kromě toho máte možnost získat ubytovací, účelové, sociální nebo doktorské stipendium. Udělování stipendií studentům FA se řídí stipendijním řádem ČVUT.

Stipendium se vyplácí bezhotovostním převodem na bankovní účet, který jste zadali do systému KOS. Stipendium může být také vyplaceno v hotovosti v pokladně v úředních hodinách (po–pá 10–14 hod., stipendia se ovšem vydávají jen do 13 hodin).

 

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

Nárok na něj má student, který studoval ve standardní době studia a jeho vážený studijní průměr byl menší nebo rovný 1,50. Podrobné podmínky a výpočet částky stanovuje vyhláška děkana FA ČVUT. O stipendium není kromě výjimek třeba žádat (zažádat musejí např. studenti, kteří byli na zahraničním výjezdu a překročili standardní dobu studia). Pokud žadatel není v aktuálním akademickém roce studentem ČVUT, nemá nárok na prospěchové stipendium za výsledky z minulého akademického roku.

 

Ubytovací stipendium

Stipendium na podporu ubytování není podmíněno bydlením na koleji. Výplata stipendia je prováděna automaticky, a to zpětně čtvrtletně. O stipendium není třeba žádat. Stav a výši přiznaného stipendia je možné ověřit (po přihlášení jako do KOS) v aplikaci Stipendia.

Sociální stipendium

Sociální stipendium má charakter sociální dávky a přiznává se studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě. Stipendium je přiznáno po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc s výjimkou července a srpna. Jeho stav a výši je možné zkontrolovat v aplikaci Stipendia. O stipendium se žádá pomocí formuláře, který je nutné podat na studijní oddělení, a to nejpozději do 31. října. Přiznání sociálního stipendia se řídí příslušnou směrnicí kvestora ČVUT.

Účelové stipendium

Může být přiznáno například za vynikající vědecké a výzkumné výsledky, na podporu studentů nebo za vynikající studijní výsledky, a to studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského programu v prezenční i kombinované formě. Účelová stipendia přiznává děkan nebo rektor na základě žádosti studenta nebo návrhu rektora, děkana, prorektorů nebo proděkanů a vedoucích pracovišť. Výši stipendia určuje děkan nebo rektor.

 

Další stipendia

Studenti ČVUT mají možnost získat finanční podporu z dalších nadací, grantů a fondů. Na podporu mobility je zřízen fond pro studenty odjíždějící na zahraniční studijní pobyty (např. Erasmus+) a studentů odjíždějících do zahraničí za jinými aktivitami v zájmu ČVUT (např. ATHENS); využít je možné i stipendijní programy zahraničních univerzit.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková