o fakultě

Nejstarší, největší a nejvýznamnější instituce poskytující u nás vzdělání v oboru. Škola založená na otevřenosti mohla i díky prostorovým podmínkám v nové budově rozšířit tradiční zaměření na architekturu a urbanismus o další obory – design a krajinářskou architekturu. Fakulta architektury je rovněž prestižním pracovištěm orientujícím se na výzkumnou, vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost.

01

300 let tradice

Samostatná Fakulta architektury ČVUT vznikla v polovině sedmdesátých let minulého století, ovšem výuka tohoto oboru má v Praze téměř třistaletou tradici. Na Stavovské inženýrské škole, založené roku 1707, probíhala od poloviny 18. století v souvislosti s naukou o stavitelství výuka architektury pojímaná jako syntéza umění, vědy a techniky. V následujícím století se škola transformovala na polytechniku a roku 1864 se na ní ustavil odbor architektura – pozemní stavitelství a inženýrské stavby.

pilířem jsou osobnosti

02

Špičková teorie i silná vazba na praxi

Propojení teorie a praxe se týká jak pedagogů, tak studentů a studentek. Stačí připomenout prvního děkana oboru Josefa Zítka, autora budovy Národního divadla v Praze, či emeritní profesorku Alenu Šrámkovou, autorku budovy FA – a na druhé straně koncept „learning by doing“, spojení školní výuky s praxí formou realizovaných projektů, které na fakultě prosadil stávající děkan Dalibor Hlaváček. Tím dosud nejúspěšnějším se stal AIR House, s nímž tým ČVUT zabodoval v mezinárodní soutěži.

03

Výzkumná pracoviště pomáhají veřejnosti

Fakulta, to není jen výuka a pedagogická činnost. V rámci odborné práce se například zabýváme zkoumáním staveb ve vztahu k měnícím se potřebám společnosti, jako je stárnutí populace nebo proměna velkých sídlištních celků v plnohodnotné městské čtvrti. Výzkumné centrum průmyslového dědictví se zaměřuje na bádání o průmyslových památkách. Především odborné veřejnosti jsou určeny mezinárodní kongresy, konference a workshopy, širší veřejnost se s výsledky naší práce seznamuje nejčastěji na stránkách oborových časopisů či knih vydávaných v nakladatelstvích zaměřených na architekturu, urbanismus, krajinu, design či kulturu obecně.

Více o výzkumu

04

Budova fakulty

Nová budova, v níž fakulta sídlí od roku 2011, je přehledná a transparentní. Umožňuje to, oč se ve škole snažíme a čeho si ceníme – komunikaci a možnost se pracovně potkávat. Koncept Aleny Šrámkové a jejích spolupracovníků, bývalých studentů FA, podporuje interakci a neomezuje intervenci zvenčí; podle nich má dům „jakousi dispoziční logiku, že tam nikdo nezabloudí, že v něm bude vidět, kde kdo je a hlavně kde nikdo není, a že se snad bude více pracovat ve škole než doma“. 

parametry budovy

tvůrci o svém konceptu

05

Otevřená platforma

Nežijeme v bublině! Na Fakultě architektury můžete potkat nejen bývalé studenty, kteří nechtějí ztratit kontakt se školou, ale na přednáškách pro širokou veřejnost možná narazíte na sousedy z domu, případně si v kavárně můžete dát sraz s vaší babičkou, která se zapsala na univerzitu třetího věku… Inspirací a zásobárnou nových impulsů pro studenty i pedagogy jsou samozřejmě setkání s architekty a designéry světového renomé, kteří do školy přijíždějí na workshopy, konference nebo přednášky.

06

Členství v mezinárodních organizacích

FA ČVUT je členem řady mezinárodních organizací

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.