Celoživotní vzdělávání

Na Fakultě architektury není bohužel možné studovat dálkově. Celoživotní vzdělávání na FA se řídí zákonem č. 111/98 Sb. v platném znění a řádem celoživotního vzdělávání ČVUT.

Studium jednotlivých předmětů v rámci akreditovaných studijních programů

Za poplatek je možné, aby i ten, kdo právě není studentem Fakulty architektury, absolvoval studium jednotlivého předmětu, který mu pak děkan může uznat. Podmínky jsou stejné jako v případě řádného studia.

Jde o studium jednotlivých předmětů obsahově i kreditově shodných s předměty studijních plánů akreditovaných studijních programů FA. Účastníci celoživotního vzdělávání absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia (mohou jimi být jen osoby, které nejsou zároveň řádnými studenty FA).

Žádost o přijetí formou písemné přihlášky podávají zájemci spolu s uvedením vybraných předmětů na studijní oddělení referentce Janě Říhové nejpozději do konce prvního týdne semestru. Na seznamu vybraných předmětů musí být vyjádření souhlasu vyučujícího se zapsáním příslušného předmětu a se zařazením do rozvrhu.

S každým účastníkem celoživotního vzdělávání se uzavírá smlouva, v níž je stanovena částka za absolvování vybraných předmětů. Poplatek za absolvování činí u ateliérových předmětů 1900 Kč za 1 kredit a u ostatních předmětů 1000 Kč za 1 kredit. Výslednou částku je nutné uhradit neprodleně po podání přihlášky a po kontrole celkové částky na účet číslo 19-5505650247/0100, variabilní symbol 148. Poté plátce dostane průkaz účastníka celoživotního vzdělávání a na vyžádání může získat kartu hosta. V případě přijetí do řádného studia může děkan na základě písemné žádosti uznat předměty absolvované v rámci celoživotního vzdělávání, které byly hodnoceny klasifikačním stupněm A, B nebo C, až do výše 60 % celkové kreditové zátěže daného studijního programu.

Přípravné kurzy

Týkají se výhradně uchazečů o bakalářské studium, protože příprava na magisterský a doktorský stupeň je jen a pouze na vás. Přípravné kurzy je možné absolvovat za poplatek. Pokud již jste studenty FA, můžete za poplatek navštěvovat přípravný kurz ke zkoušce z jazyka.

Profesně orientované kurzy

Profesně orientované kurzy pro absolventy vysokých i středních škol se zaměřením na prohloubení dílčích odborných znalostí pro získání nové odborné kvalifikace. Zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na základě absolvování kurzu nabízí například Institut pro veřejnou správu Praha.

Jazykové kurzy

Kabinet jazyků nejen vybavuje studenty znalostí odborného názvosloví v cizím jazyce, ale pořádá i kurzy určené zaměstnancům ČVUT a veřejnosti. Cizinci se naopak mohou přihlásit na kurzy češtiny, které otevíráme v případě dostatečného počtu zájemců. Studenti FA ČVUT mohou využít kurzy obecného jazyka jako přípravu k povinné jazykové zkoušce. Standardně se vyučuje angličtina, francouzština a němčina, v případě dostatečného počtu zájemců je možná i výuka dalších jazyků. 

Podrobnosti o všech jazykových kurzech a přihlašovací formuláře online najdete na webu ČVUT a také na stránce Kabinetu jazyků.

Univerzita třetího věku

Kurzy univerzity třetího věku jsou určeny těm, pro jejichž plnohodnotný život je nezbytné rozšiřování odborných znalostí a dovedností. Mohou se do nich hlásit senioři starší 55 let, kteří pobírají starobní důchod. Fakulta architektury jim nabízí především témata z dějin architektury nebo výuku kreslení.

Rychlý kontakt

RNDr. JIŘÍ ŠRUBAŘ, Ph.D.

proděkan pro pedagogickou činnost

+420 224 356 283

srubar@fa.cvut.cz 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.