Architektura a urbanismus

Ateliéry 1. ročníku

Ateliéry 1. ročníku uvádějí začínající studenty do základů navrhování – hlavní disciplíny studia příslušných programů (architektura a urbanismus, krajinářská architektura a design). Během roční soustředěné práce ve skupině s individuálním pedagogickým vedením musejí studenti zvládnout základní nástroje své budoucí profese a jejich aplikaci při vytváření vlastního návrhu.

Učí se nejenom dílo navrhnout, ale také je kresebně, modelem i slovem dokumentovat, kultivovaně prezentovat a obhájit. Úspěšné absolvování ateliérů v 1. ročníku je podmínkou pokračování studia v následném vertikálním ateliéru. Studenti 1. ročníku jsou do skupin rozmísťováni administrativně (od 2. ročníku si mohou pedagoga a ateliér zvolit sami). V programu architektura a urbanismus jsou předměty základy architektonického navrhování (ZAN I) a základní ateliér (ZAN II).

Koordinátorka

Koordinátorka doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch. má na starosti obsah a kvalitu výuky jak z hlediska pedagogů, tak studentů. 

Obsah předmětu ZAN I

V základech architektonického navrhování I směřuje výuka k ověření podstatných předpokladů pro obor a rozvíjení tvůrčích schopností. Studenti se učí chápat strukturu architektonického díla a její souvislosti s konstrukcí, programem, hmotou a světlem. Učí se vymezit prostor a experimentovat s prostorovým konceptem. 

Součástí výuky je studium a analýza konkrétního architektonického díla z hlediska prostorových vazeb, měřítka, proporcí a osvětlení. Cílem je naučit studenta koncepčnímu myšlení, metodice architektonické práce, základním způsobům zobrazování a prezentace vlastního návrhu. Výuka zahrnuje cvičení z architektonické kompozice, jejichž cílem je pochopení a osvojení základních kompozičních principů v souvislosti s navrhováním.

Zadání

 • soubor kompozičních cvičení, úloha zaměřená na různé prostorové koncepty, základy práce s konstrukcí
 • analýza konkrétní stavby (ve spolupráci s NS 1)
 • návrh menší, min. dvoupodlažní stavby s důrazem na prostor, konstrukci, úlohu schodiště v prostoru a osvětlení

Způsob práce

 • kontinuální práce v ateliérech 5 hodin 1x týdně (pravidelná účast a konzultace)
 • samostatná domácí příprava a samostudium (doporučené texty, rozbory staveb)
 • dvě prezentace vlastního návrhu v průběhu semestru a závěrečná prezentace

Požadované výsledky

 • skicář formátu A3 obsahující kompoziční úlohy, vývoj návrhu a analýzu referenční stavby
 • dokumentace návrhu výkresy kreslenými ručně, modelem a textem

Kritéria hodnocení

 • průběžná práce – aktivita, samostatnost, kreativita
 • získané znalosti a dovednosti
 • realizovaný výsledek
 • jasná prezentace – grafická, model, písemná, ústní

 

Obsah předmětu ZAN II

Předmět základní ateliér navazuje na ZAN I a soustřeďuje se na úvod do projektování. Studenti si průběžně osvojují metodu architektonického navrhování od místa přes koncept k výsledné formě. Zadání spočívá v návrhu stavby menšího rozsahu s konkrétním programem na reálné místo. 

V návrhu se klade důraz na umístění stavby do terénu, prostorový koncept, logiku a jasnost základních tektonických vazeb, práci s dispozicemi, materialistou domu, světlem a barvou. Návrhy jsou průběžně ověřovány pracovním modelem. V závěru každý student odevzdá finální model, jednoduchou výkresovou dokumentaci a text.

Cíle

 • pochopit metodu architektonické práce
 • ovládnout základní způsoby zobrazování včetně prezentace vlastního návrhu

Způsob práce

 • kontinuální práce v ateliérech 6 hodin 1x týdně (pravidelná účast a konzultace)
 • samostatná domácí příprava a samostudium (doporučené texty, rozbory staveb)
 • dvě prezentace vlastního návrhu v průběhu semestru a závěrečná prezentace

Požadované výsledky

 • dokumentace návrhu výkresy, modelem a textem
 • skicář A3 dokumentující vývoj návrhu a analýzu referenční stavby

Kritéria hodnocení

 • průběžná práce – aktivita, samostatnost, kreativita
 • získané znalosti a dovednosti
 • koherentní výsledek
 • přístup z hlediska tvorby životního prostředí
 • jasná prezentace – grafická, model, písemná, ústní

 

AT

ZAN Amblerová

ZAN Balejová–Mrázová

ZAN chápeme jako dočasný domov prváka na naší fakultě. Začíná tu zkoušet „dělat architekturu“ – nápady převádět v návrhy, pochybovat, tvořit, obhajovat, přijímat kritiku. Nahoru – dolů, jak...

ZAN Bednářová–Koubek Michaličková

Výukový program je určen posluchačům prvního ročníku bakalářského stupně studia Fakulty architektury ČVUT v Praze. V ateliérové výuce uvádí program posluchače do oboru architektonická tvorba,...

AT

ZAN Brožová

Vycházíme z výukové metodiky švýcarského pedagoga a architekta prof. Pierra von Meisse založené na fenomenologickém přístupu a syntetickém pojímání návrhové disciplíny. Geometrie a kreslení tvoří...

AT

ZAN Buřičová

Chceme probudit hluboký zájem o architekturu a komplexně uvést do tvůrčí práce architekta; prostřednictvím jednoduchých zadání naučit studenty orientovat se v systémech různorodých činností a...

AT

ZAN Čančík

AT

ZAN Hůrka–Féret

ZAN Kazimour

ZAN Kirovová

Učíme studenty dívat se kolem sebe, vnímat prostor a rozvíjet svůj vztah k architektuře. Důležitá je pro nás kreativní práce a rozvíjení povědomí o udržitelné architektuře.

ZAN Kordovský

ZAN je základ. První ateliér. První šmírák. První přenos myšlenky o prostoru tužkou na papír. První architektonický návrh. První nocovky. První plachty.

ZAN Liesler

Při výuce, která je inspirována metodou 4 kroků k návrhu zelené stavby, mimo jiné dbáme na zpracování návrhu ve variantách a na ručním skicování.

AT

ZAN Marques

“Architektura je spíše založená na navržení podmínek než na podmiňování návrhu“

AT

ZAN Rössler—Hlaváčková

ZAN Rottová

Studenty vedeme k týmové práci, k citu pro materiál a také pro ekologické aspekty návrhu.

AT

ZAN Sládek–Blank

AT

ZAN Sodomková

Studentům pomáháme zvládnout základní nástroje architektonického navrhování, zároveň první ateliér vnímáme jako iniciační. Snažíme se rozvíjet kritické myšlení a osobní zodpovědnost.

AT

ZAN Šrámek

ZAN Ullmann

Učíme tak, jak bychom chtěli, aby někdo učil nás. Pracujeme jako ve skutečném ateliéru, v týmu a zároveň s respektem k osobnostem studentů. Za základní nástroj výuky považujeme důvěru. Snažíme se,...

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.