Architektura a urbanismus

Ateliéry 1. ročníku

Ateliéry 1. ročníku uvádějí začínající studenty do základů navrhování – hlavní disciplíny studia příslušných programů (architektura a urbanismus, krajinářská architektura a design). Během roční soustředěné práce ve skupině s individuálním pedagogickým vedením musejí studenti zvládnout základní nástroje své budoucí profese a jejich aplikaci při vytváření vlastního návrhu.

Učí se nejenom dílo navrhnout, ale také je kresebně, modelem i slovem dokumentovat, kultivovaně prezentovat a obhájit. Úspěšné absolvování ateliérů v prvním ročníku je podmínkou pokračování studia v následném vertikálním ateliéru. Studenti 1. ročníku jsou do skupin rozmísťováni administrativně (od 2. ročníku si mohou pedagoga a ateliér zvolit sami).

V programu architektura a urbanismus jsou předměty 1. ročníku základy architektonického navrhování (ZAN I) a základní ateliér (ZAN II).

Koordinátorka

Koordinátor má na starosti obsah a kvalitu výuky jak z hlediska pedagogů, tak studentů. 

Obsah předmětu ZAN I

V základech architektonického navrhování I směřuje výuka k ověření podstatných předpokladů pro obor a rozvíjení tvůrčích schopností. Studenti se učí chápat strukturu architektonického díla a její souvislosti s konstrukcí, programem, hmotou a světlem. Učí se vymezit prostor a experimentovat s prostorovým konceptem. 

Součástí výuky je studium a analýza konkrétního architektonického díla z hlediska prostorových vazeb, měřítka, proporcí a osvětlení. Cílem je naučit studenta koncepčnímu myšlení, metodice architektonické práce, základním způsobům zobrazování a prezentace vlastního návrhu. Výuka zahrnuje cvičení z architektonické kompozice, jejichž cílem je pochopení a osvojení základních kompozičních principů v souvislosti s navrhováním.

Zadání

 • soubor kompozičních cvičení, úloha zaměřená na různé prostorové koncepty, základy práce s konstrukcí
 • analýza konkrétní stavby (ve spolupráci s NS 1)
 • návrh menší, min. dvoupodlažní stavby s důrazem na prostor, konstrukci, úlohu schodiště v prostoru a osvětlení

Způsob práce

 • kontinuální práce v ateliérech 5 hodin 1x týdně (pravidelná účast a konzultace)
 • samostatná domácí příprava a samostudium (doporučené texty, rozbory staveb)
 • dvě prezentace vlastního návrhu v průběhu semestru a závěrečná prezentace

Požadované výsledky

 • skicář formátu A3 obsahující kompoziční úlohy, vývoj návrhu a analýzu referenční stavby
 • dokumentace návrhu výkresy kreslenými ručně, modelem a textem

Kritéria hodnocení

 • průběžná práce – aktivita, samostatnost, kreativita
 • získané znalosti a dovednosti
 • realizovaný výsledek
 • jasná prezentace – grafická, model, písemná, ústní

 

Obsah předmětu ZAN II

Předmět základní ateliér navazuje na ZAN I a soustřeďuje se na úvod do projektování. Studenti si průběžně osvojují metodu architektonického navrhování od místa přes koncept k výsledné formě. Zadání spočívá v návrhu stavby menšího rozsahu s konkrétním programem na reálné místo. 

V návrhu se klade důraz na umístění stavby do terénu, prostorový koncept, logiku a jasnost základních tektonických vazeb, práci s dispozicemi, materialistou domu, světlem a barvou. Návrhy jsou průběžně ověřovány pracovním modelem. V závěru každý student odevzdá finální model, jednoduchou výkresovou dokumentaci a text.

Cíle

 • pochopit metodu architektonické práce
 • ovládnout základní způsoby zobrazování včetně prezentace vlastního návrhu

Způsob práce

 • kontinuální práce v ateliérech 6 hodin 1x týdně (pravidelná účast a konzultace)
 • samostatná domácí příprava a samostudium (doporučené texty, rozbory staveb)
 • dvě prezentace vlastního návrhu v průběhu semestru a závěrečná prezentace

Požadované výsledky

 • dokumentace návrhu výkresy, modelem a textem
 • skicář A3 dokumentující vývoj návrhu a analýzu referenční stavby

Kritéria hodnocení

 • průběžná práce – aktivita, samostatnost, kreativita
 • získané znalosti a dovednosti
 • koherentní výsledek
 • přístup z hlediska tvorby životního prostředí
 • jasná prezentace – grafická, model, písemná, ústní

 

AT

ZAN Amblerová

AT

ZAN Balejová

Rádi provádíme kresebné rozcvičky doprovázené četbou nebo muzikou. Pořádáme ateliérové Pecha Kucha light. Jezdíme na exkurze. Zveme externí kritiky. Preferujeme ruční práci. Básně jsou vítány....

AT

ZAN Brožová – Hůrka, Šrámek

Vycházíme z výukové metodiky švýcarského pedagoga a architekta prof. Pierra von Meisse založené na fenomenologickém přístupu a syntetickém pojímání návrhové disciplíny. Geometrie a kreslení tvoří...

AT

ZAN Buřičová

Chceme probudit hluboký zájem o architekturu a komplexně uvést do tvůrčí práce architekta; prostřednictvím jednoduchých zadání naučit studenty orientovat se v systémech různorodých činností a...

ZAN Kordovský

ZAN je základ. První ateliér. První šmírák. První přenos myšlenky o prostoru tužkou na papír. První architektonický návrh. První nocovky. První plachty.

AT

ZAN Kvízová

Ateliér koncipuje výukový program na pochopení architektury v souvislosti programu-zadání a prostorového konceptu závislého na tvůrčí kreativitě v jednotě s konstrukcí, materiály a zvolenými...

ZAN Liesler

Při výuce, která je inspirována metodou 4 kroků k návrhu zelené stavby, mimo jiné dbáme na zpracování návrhu ve variantách a na ručním skicování.

AT

ZAN Navrátil

Na třech úlohách studenti procvičují základní kompoziční pravidla. V první úloze pracují s jednoduchými geometrickými obrazci (čtverec, obdélník, trojúhelník…), zadanými na základě zvoleného...

AT

ZAN Pinkas

AT

ZAN Rössler

ZAN Rottová

Studenty vedeme k týmové práci, k citu pro materiál a také pro ekologické aspekty návrhu.

ZAN Schleger

Učíme studenty dívat se na svět kolem sebe a vnímat ho od těch nejmenších maličkostí, jako je krása čerstvě vyrostlého listu, až po sociální a kulturní souvislosti a aktuální děje.

AT

ZAN Sodomková

Studentům pomáháme zvládnout základní nástroje architektonického navrhování, zároveň první ateliér vnímáme jako iniciační. Snažíme se rozvíjet kritické myšlení a osobní zodpovědnost.

AT

ZAN Ullmann

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková