Organizační struktura

V čele Fakulty architektury stojí děkan, v určeném rozsahu ho zastupují proděkani a tajemník. Samospráva fakulty je dále v působnosti akademických orgánů – akademického senátu, vědecko–umělecké rady a disciplinární komise. Stálými poradními sbory děkana jsou vedení, kolegium děkana a komise studijního plánu. Fakulta architektury se člení na ústavy, kabinety, samostatné ateliéry, výzkumná centra, děkanát a jiná fakultní pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost.

Děkanát

Děkanát zajišťuje především studijní, hospodářskou, vědecko-výzkumnou a zahraniční agendu. Řídí ho tajemník jmenovaný děkanem a člení se na jednotlivá oddělení (sekretariát děkana a tajemník, ekonomicko-správní oddělení, technicko-provozní oddělení a oddělení proděkanů).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.