faq o přijímacím řízení

Vše, co by mohlo zajímat uchazeče o studium na FA.

POZOR - Aktualizace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů!!!

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace rozhodl děkan fakulty dne 24. 2. 2021 o zrušení prezenční talentové zkoušky pro studijní program Design. Všechny březnové termíny prezenčních talentových zkoušek se proto ruší, včetně náhradního termínu 22. 3. 2021.

Komise 1. kola přijímacích zkoušek do konce března posoudí zaslaná portfolia všech uchazečů a rozhodne, koho pozve k ústnímu pohovoru během dubna (pakliže to situace v ČR dovolí).

Vedení FA posunulo termín uložení všech portfolií do 1. 3. 2021.

Řádné termíny

Řádné termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny takto:

 • ONLINE testy dne 29. 1. 2021
 • Prezenční výtvarné talentové zkoušky byly zrušeny
 • Výtvarné talentové zkoušky proběhnou distančně, a to na základě posouzení zaslaných portfolií autorských prací uchazečů.

Řádné termíny 2. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny od 12. 4. do 16. 4. 2021.

Řádné termíny jsou závazné a lze je měnit pouze v případně závažných důvodů.

Náhradní termíny

 • Náhradní termín 1. kola pro ONLINE test se bude konat dne 5. 2. 2021
 • Náhradní termín 2. kola se předpokládá v týdnu od 26. 4. 2021.

Žádost o náhradní termín musí být podaná písemně a doložena lékařským potvrzením nebo jiným odpovídajícím dokladem.

Další informace o přijímacím řízení najdete v sekci Uchazeči

přijímací řízení v číslech

Jakou mám šanci na přijetí?

Statistiky přijímacího řízení v akademickém roce 2019/2020

  Počet přihlášených uchazečů Počet uchazečů, kteří úspěšně absolvovali přijímací zkoušky šance na přijetí Počet studentů, kteří ukončili studium po 1. ročníku
Bakalářský (prezenční tříletý) studijní program Architektura a urbanismuS 537 409 76 % 53
Magisterský (navazující prezenční dvouletý) studijní program Architektura a urbanismus 170 137 80 % 14
Bakalářský (prezenční tříletý) studijní program Krajinářská architektura 89 44 49 % 3
Magisterský (navazující prezenční dvouletý) studijní program Krajinářská architektura 28 18 64 % 4
Bakalářský (prezenční tříletý) studijní program Design 153 44 28 % 1
Magisterský (navazující prezenční dvouletý) studijní program Design 27 15 55 % 5

Kolik studentů studuje na FA?

studijní program bakalářský magisterský celkem
architektura a urbanismus 767 439 1206
krajinářská architektura 95 24 119
design 99 48 147
celkem 961 511 1472

Jedná se o stav k 31. 10. 2019.

Přihláška ke studiu

Kdy je termín pro podání přihlášky ke studiu?

Přihlášku do bakalářských studijních programů je možné podávat do 30. 11. 2020 a to jak elektronicky, tak písemně.

Přihlášku je nutné vyplnit a podat nejprve elektronicky, a poté ji vytisknout a včetně příloh ZASLAT V PÍSEMNÉ PODOBĚ DOPORUČENĚ POŠTOU tak, aby na studijní oddělení Fakulty architektury ČVUT dorazila nejpozději 30. 11. 2020. Důrazně proto doporučujeme nenechávat odeslání přihlášky na poslední chvíli. Poštovní razítko s datem 30. 11. na obálce znamená, že přihláška bude doručena až po termínu!!!

Studijní oddělení prosí všechny uchazeče o studium, aby své přihlášky ke studiu nedoručovali na fakultu osobně, ale zasílali je poštou. Důvodem je zajištění bezpečnosti zaměstnankyň studijního oddělení.

Stačí přihlášku ke studiu poslat elektronicky?

Nestačí.

Přihlášku je nutné podat nejprve elektronicky, a poté ji včetně příloh ZASLAT V PÍSEMNÉ PODOBĚ DOPORUČENĚ POŠTOU tak, aby na studijní oddělení Fakulty architektury ČVUT dorazila nejpozději 30. 11. 2020. Důrazně proto doporučujeme nenechávat odeslání přihlášky na poslední chvíli. Poštovní razítko s datem 30. 11. na obálce nestačí!!!

Je možné editovat odeslanou přihlášku?

Ano, obraťte se na referentku studijního oddělení Veroniku Redlichovou, která Vám pomůže. E-mail: redliver@fa.cvut.cz, tel. 778 764 886.

Mám k přihlášce přiložit kopii vysvědčení?

Pokud jste zatím nematurovali:

Spolu s přihláškou, na které Vám škola potvrdí studium, je nutno zaslat buď tzv. katalogový list = výpis známek z předchozích tří ročníků nebo přiložit obyčejné kopie vysvědčení z předchozích tří ročníků.

Pokud jste již maturovali:

K přihlášce přiložte ověřenou kopii maturitního vysvědčení. V tomto případě již samozřejmě razítko a podpis od školy nevyžadujeme.

Jak doložit zaplacení správního poplatku?

Doklad o zaplacení přiložte pouze v případě, že jste přihlášku uhradili převodem z účtu. Při platbě online – kartou toto potvrzení NEPOŽADUJEME.

Je strukturovaný životopis součástí příloh přihlášky?

ANO.

V životopise musí být uvedena veškerá dokončená i nedokončená předchozí studia a současná studia na všech typech vysokých škol.

Mám poslat své portfolio společně s přihláškou ke studiu?

NE u bakalářského studia.

Portfolio přikládají pouze uchazeči hlásící se do navazujícího magisterského studia.

Podávám přihlášku na více studijních programů. Znamená to, že budu skládat přijímací zkoušky na každý zvlášť?

ANO. Týká se to talentových zkoušek, které musíte absolvovat každou zvlášť.

Písemné testy, včetně SCIO testů, absolvujte pouze jednou (body se započítávají ve všech přihláškách).

Termíny ohlídáme a pozveme Vás tak, abyste stihl/a absolvovat všechny části zkoušky.

Chci se přihlásit na víc studijních programů. Konají se přijímací zkoušky tak, abych je stihla?

ANO.

Ve zvacím dopise na zkoušky najdete konkrétní termíny jednotlivých částí přijímacího řízení.

Jak doložit požadovanou úroveň jazykových znalostí češtiny, pokud z ní nemám maturitu?

Pokud uchazeč nemá maturitu z českého nebo slovenského jazyka, musí doložit následující osvědčení o složení jazykové zkoušky:

 • nejpozději v den konání přijímací zkoušky předloží uchazeč osvědčení o vykonání jazykové zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B1 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ dle vyhlášky č. 348/2008 Sb. vydané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT, Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA ČVUT,
 • nejpozději v den zápisu do studia předloží uchazeč osvědčení o vykonání zkoušky minimálně úrovně B2 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ dle vyhlášky č. 348/2008 Sb., vydané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT, Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA ČVUT

Mohu přinést certifikát o znalosti češtiny (B1) až po přijímacích zkouškách?

NE.

Certifikát o znalosti češtiny s úrovní B1 je nutné přinést nejpozději v den konání přijímacích zkoušek. Poté bude potřeba nejpozději v den zápisu doložit absolvování testu s úrovní B2. Pokud uchazeč doloží rovnou úroveň B2, nemusí ji později předkládat.

Musia aj Slováci dodať dokument o znalosti českého jazyka?

NE, pokud skládají maturitní zkoušku ze slovenštiny.

Pokud ještě nemají maturitní vysvědčení, doloží jej až při zápisu. Zkouška z českého jazyka není požadována.

Mohu absolvovat termín SCIO testů, který je stanovený na 6. 2. 2021?

ANO.

Přijímací řízení končí až na konci března, proto fakulta akceptuje termíny SCIO testů 12. 12. 2020 a 6. 2. 2021 a nově také 6. 3. 2021.  Lze podstoupit všechny testy, zašlou nám lepší výsledek.

SCIO nám zasílá výsledky hromadně i s informací, ve kterém termínu se uchazeč testu zúčastnil. Důležité ovšem je, aby uchazeč zadal v záhlaví testu SOUHLAS se zveřejněním výsledku pro FA.

Bez tohoto souhlasu i přes účast v testu uchazeč obdrží 0 bodů a výsledky si od něj fakulta musí dodatečně vyžádat.

Jsem cizinec, musím skládat SCIO test?

ANO. Samozřejmě.

Akceptujete také slovenskou verzi SCIO testu?

ANO.

Požadujete tištěný certifikát s výsledky  SCIO testů?

Nepožadujeme.

Certifikát FA nepožaduje, slouží pouze pro vlastní potřebu uchazeče. Výsledky obdrží fakulta od SCIO, není proto potřeba cokoli zasílat.

Důležité ovšem je, aby uchazeč zadal v záhlaví testu SOUHLAS se zveřejněním výsledku. Bez tohoto souhlasu i přes účast v testu uchazeč obdrží 0 bodů a výsledky si od něj fakulta musí dodatečně vyžádat.

Jak se výsledek testu osobnostních předpokladů (OSP) SCIO přepočítává na 15 bodů?

SCIO přepočítává percentily na body, FA obdrží již bodový stav. Podle našich zkušeností z minulých let platilo, že čtyři percentily se rovnaly 1 bodu.

Lze započítat výsledky loňských scio testů?

Bohužel ne.

Vedení FA akceptuje pouze testy složené 12. 12. 2020, 6. 2. 2021 a nově také 6. 3. 2021.  Lze podstoupit všechny testy, zašlou nám lepší výsledek.

Přijímací zkoušky

Budou přijímací zkoušky online?

Částečně.

Online proběhne písemný test prostorové představivosti a test všeobecných znalostí.

Z důvodu protiepidemických opatření nemohou v roce 2021 proběhnout prezenční talentové přijímací zkoušky, jak bylo zvykem v předchozích letech. Výtvarná (talentová) zkouška pro všechny studijní programy proto v roce 2021 proběhne distančně, a to na základě posouzení zaslaného portfolia autorských prací uchazečů.

Komise 1. kola přijímacích zkoušek do konce března posoudí zaslaná portfolia všech uchazečů a rozhodne, koho pozve k ústnímu pohovoru během dubna (pakliže to situace v ČR dovolí).

Doporučená četba k přijímacím zkouškám

 • Genius loci - Christin Norberg Schulz
 • Od Formy k místu + o tektonice - Pierre von Meiss
 • Atmosféry - Peter Zumthor
 • Architektura štěstí - Alain De Botton
 • Zen a umění údržby motocyklu - Robert Maynard Pirsig
 • Krajiny vnitřní a vnější - Václav Cílek
 • časopis Architect+
 • časopi s INTRO
 • časopis ERA21

Jak vypadá ústní POHOVOR PŘI 2. kolE PŘIJÍMACÍHO řízení? Na jaké otázky se připravit?

Pokud po prvním kole přijímacího řízení nezískáte dostatečný počet bodů pro přijetí, budete pozváni k ústnímu pohovoru.

Zkušební komisi bude zajímat mj. Vaše motivace ke studiu. Připravte na otázky typu, jaká je Vaše oblíbená stavba nebo architekt, kde jste byli o prázdninách a jakou architekturu jste tam viděli, jaké významné domy jsou ve vašem městě nebo proč jste si obor vybrali.

Je možné odpustit část přijímacího řízení např. díky výbornému vysvědčení, za certifikáty FCE/CAE atd.? Bonifikujete tyto studijní úspěchy nějak?

NE.

Kde se dozvím průběžné výsledky z jednotlivých částí přijímací zkoušky?

Průběžné výsledky můžete sledovat pod svým číslem v elektronické přihlášce. Nezapomeňte si proto uchovat číslo přihlášky a heslo.

Má u talentových zkoušek šanci člověk, který nechodil na žádnou ZUŠ ani přípravné kurzy a má v kreslení průměrné schopnosti?

ANO, má. Nepodceňujte se a jděte do toho!

Je pro cizince těžké udělat přijímací zkoušky?

Pokud ovládá český jazyk na úrovni B2, kterou škola klade jako podmínku pro přijetí, tak složení přijímacích zkoušek bude pro cizince podobně náročné, jako pro kohokoli jiného.

Je u přijímacích zkoušek nutná znalost deskriptivní geometrie?

Při přijímacích zkouškách budete skládat zkoušku k ověření prostorové představivosti, která je zaměřena především na práci s pravoúhlými průměty a stereometrii. Její náročnost můžete posoudit v ukázkovém testu, který máme zveřejněný zde.

Jaký rozměr mají mít portfoliové ukázky?

Portfolio je svázaná prezentace nejlepších prací studenta o rozměru max. A3, nebo domácí či školní práce na volných listech v pevných deskách max. 15 ks, max. A1.

Připravte si veškerou svou tvorbu, na níž jste hrdí, tedy i např. fotografie nebo školní práce např. z programu Lumion, a kterou doložíte svůj zájem o studovaný obor. Určitě je dobré v portfoliu mít kresby z reálného prostředí, zátiší a figuru.

Jakou mají šanci studenti z jiných univerzit dostat se na magisterské studium programu Design?

Šance existuje! Berte ale v úvahu, že do magisterského studia přijímáme přibližně 50 % absolventů našeho bakalářského programu Design.

studium na FA

Zvládnu studium, když mám jen s průměrné umělecké nadání?

Ano, studium na FA není jen otázkou talentu, ale také píle, hodin strávených prací, diskusemi a přemýšlením.

Je možné studovat v angličtině?

Pouze navazující magisterské studijní programy Architecture and Urbanism, Landscape Architecture a Design. Za toto studium se platí školné.

Dá se zvládnout souběžné studium dvou studijních programů na FA?

Možné je všechno, ale doporučujeme se soustředit pouze na jeden Vámi vybraný obor.

Souběžné studium je totiž velice náročné na čas. Dle zkušeností referentek studijního oddělení málokdo zvládne studovat oba programy najednou, většinou jednoho zanechá již na začátku prvního ročníku.

Pokud se chcete specializovat, můžete se později v rámci magisterského programu Architektura a urbanismus přihlásit se na některý z nabízených modulů.

Do jaké míry se ve škole pracuje a navrhuje ručně? Je možné využít grafický tablet místo počítače?

Ručně s papírem a tužkou pracujete neustále. Grafický tablet je jistě příjemná a užitečná pomůcka, nikoliv však nezbytná. Své studijní povinnosti zvládnete i s notebookem. S jeho výběrem vám v průběhu prvního ročníku pomohou vaši starší spolužáci.

Jaké výhody a nevýhody má, že jsem absolventem gymnázia/střední odborné školy?

Absolvent gymnázia lépe zvládá matematiku a humanitní předměty, jako jsou dějiny umění nebo filosofie.

Absolvent střední průmyslové školy stavební atp. lépe zvládá deskriptivní geometrii a jiné technické předměty, například pozemní stavitelství nebo nosné konstrukce.

Uznáte mi již absolvované předměty z jiné fakulty ČVUT?

Ano, ale toto se řeší až v říjnu po nástupu do prvního ročníku s referentkou pro bakalářské studium.

Pokrývá program Design také oblast oděvního návrhářství?

Do jisté míry ano. V průběhu studia se budete zabývat všemi typy designu (od průmyslového designu přes produktový, interiérový až po experimentální design), následně se ve svých školních pracích budete moci zaměřit na to, co Vás baví.

Jak je vybavená dílna pro designery a v jakých počítačových programech se na škole modeluje?

Podrobné informace o dílnách najdete zde.

Studentům nabízíme seznámení se základními programy pro architekty (AutoCAD, 3DstudioMAX, Rhinoceros+Grasshopper) a programy BIM (Revit+Dynamo, ArchiCad, Grasshopper). V rámci počítačové grafiky si studenti osvojí základy vektorových programů Illustrator a InDesign, seznámí se s rastrovým programem Photoshop a mohou získat i informace o virtuální realitě a o skicování pomocí počítače.

Jak je studium architektury a urbanismu časově náročné? Kolik hodin strávím ve škole a kolik hodin přípravou na výuku?

Ano, studium je časově náročné. Jedná se ovšem o velmi individuální záležitost.

Představu si můžete udělat podle rozvrhu hodin pro 1. ročník bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design.

Mají studenti vůbec čas na nějakou brigádu či práci při studiu?

Studium na FA je časově náročné, a to zejména v prvním ročníku. Proto doporučujeme hledat brigádu až později, a rovnou v oboru. Ideální je nastoupit jako brigádník do některého z pražských ateliérů.

Jaký je na fakultě studentský život?

Možnosti jsou pestré.

Realizují studenti návrhy, které v průběhu studia navrhnou?

Na FA je možné zapojit se do tzv. design-build projektů, které ve velké míře realizuje Ústav navrhování II. V poslední době realizovali studenti např. útulny a lávky do Krkonoš, Rolling House před FA, stožár s vyhlídkou v Libčicích nebo Air House. Podívejte se na podrobnosti zde.

Uplatnění našich absolventů

Jaké je uplatnění absolventů programu Architektura a urbanismus?

Pole působnosti je opravdu široké – od projektování staveb malého rozsahu, například rekreační chaty, přes velké obytné nebo administrativní budovy, revitalizaci památkových objektů, návrhy městských celků až po uvažování o konceptu a rozvoji velkých sídelních území; od detailu až po globální pohled na svět kolem nás.

Jaké je uplatnění absolventů programu Krajinářská architektura?

Krajinářská architektura prožívá velký rozvoj ve vyspělých státech i v zemích třetího světa. V USA, kolébce oboru, jsou krajinářští architekti označováni za profesi 21. století.

Krajinářský architekt je nepostradatelný při navrhování veřejných prostranství a kulturní krajiny, spolupracuje při tvorbě urbanistických regulačních a územních plánů. Disponuje základními znalostmi architektury a urbanismu, přitom je důkladně obeznámen s ekologickými dopady stavění. V případě větších projektů se proto rovněž může uplatnit jako mediátor mezi státní správou a veřejností.

Jaké je uplatnění absolventů programu Design?

Od tužky, která se bude v prstech dobře držet, přes odpružený rám jízdního kola, kvalitní protézu, obráběcí stroj, bagr až po železniční vagon: úkolem designéra je vytvořit předmět nebo stroj, který bude kvalitní, funkční, a přitom krásný. Absolventi tohoto oboru se navíc dobře orientují v tradičních i moderních technologiích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková