faq pro uchazeče a uchazečky o studium

Na této stránce najdete všechny potřebné informace o studiu na FA. Co obnáší a jak se nejlépe připravit na přijímací zkoušky? Podívejte se, kolik uchazečů jsme v minulosti přijali a udělejte si představu, jakou máte šanci na přijetí. Poznamenejte si termín pro podání přihlášek ke studiu, který je oproti většině jiných škol mnohem dřív a připravte si všechny povinné přílohy. V následujících otázkách a odpovědích najdete i ukázkové testy a nechybí ani výčet možností uplatnění našich absolventek a absolventů.

Jakou mám šanci na přijetí?

Statistiky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

Na přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 podalo žádost 1072 uchazečů o bakalářské studium a 385 uchazečů o navazující magisterské studium.

Celkem bylo na bakalářské studium přijato 492 studujících.

 • 391studujících (z 753 přihlášených) na bakalářský studijní program Architektura a urbanismus
 • 52 studujících (ze 148 přihlášených) na bakalářský studijní program Krajinářská architektura
 • 49 studujících (ze 171 přihlášených) na bakalářský studijní program Design.

 

Na magisterské studium bylo přijato 285 studujících.

 • 5 studujících (z 19 přihlášených) na magisterský studijní program Architektura, urbanismus a krajinářská architektura
 • 235 studujících (ze 267 přihlášených) na magisterský studijní program Architektura a urbanismus
 • 24 studujících (z 30 přihlášených) na magisterský studijní program Krajinářskou architekturu
 • 21 studujících (ze 32 přihlášených) na magisterský studijní program Design.

Kolik má FA studujících?

STUDIJNÍ PROGRAM BAKALÁŘSKÝ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ CELKEM
Architektura a urbanismus 899

435 + 23

v angličtině

1357
Architektura, urbanismus a krajinářská architektura - 13 13
Krajinářská architektura 92 62 154
Design 97 51 148
CELKEM 1088 584 1672

Jedná se o stav k 16. 10. 2023

Z čeho se skládá přijímací zkouška do bakalářského studia?

Přijímací zkouška je dvoukolová.

1. kolo přijímací zkoušky se skládá ze tří samostatných částí.

a) Test obecných studijních předpokladů (OSP)

b) Test ověření prostorové představivosti a všeobecného přehledu (PPVP)

c) Výtvarná zkouška (VZ)

Pro studijní programy Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura se výtvarná zkouška skládá ze tří úloh:

 • kresba podle modelu
 • abstraktní kompozice
 • perspektivní zobrazení

Pro studijní program Design se výtvarná zkouška skládá ze tří úloh:

 • kresba podle modelu
 • 2D abstraktní kompozice
 • 3D prostorový návrh na dané téma

Před výtvarnou zkouškou pro studijní program Design uchazeč odevzdá portfolio.

Pokud po prvním kole přijímacího řízení nezískáte dostatečný počet bodů pro přijetí, budete pozváni k ústnímu pohovoru.

2. kolo přijímací zkoušky probíhá formou ústního pohovoru před komisí. Při pohovoru bude ověřován zájem uchazeče o obor a jeho celkový přehled v oboru.

K pohovoru uchazeč přinese a komisi prezentuje portfolio svých domácích nebo školních prací.

Jakou podobu má mít portfolio pro bakalářské přijímací řízení?

Pro studijní programy: ARCHITEKTURA A URBANISMUS a KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA:

K pohovoru uchazeč přinese a komisi prezentuje portfolio svých domácích nebo školních prací zejména vztahujících se ke studijnímu programu, do kterého se hlásí. Portfolio může být ve formě svázaných prací, nebo jednotlivých prací volně uložených v deskách, součástí portfolia může být model. Portfolio může obsahovat nejvýše 10 prací o formátu maximálně A2.

Pro studijní program DESIGN:

Pro studijní program Design uchazeč PŘED VÝTVARNOU ZKOUŠKOU odevzdá nepodepsané portfolio formátu max. A3 (popřípadě desky s kresbami formátu max. A1) s výběrem max. 15 autorských prací - kresba, malba, návrhy, skici, fotografická dokumentace objektů čirealizací včetně rozpracovaných návrhů.

Kromě fotografické dokumentace by práce v portfoliu měly být originály autorských prací, nikoliv reprodukce nebo tisky. K portfoliu (deskám s kresbami) uchazeč přiloží zalepenou obálku s podepsaným čestným prohlášením o autorství. Portfolio (desky s kresbami) bude při odevzdání označeno kódovým jménem uchazeče.

Uplatnění absolventů

Jaké je uplatnění absolventů programu Architektura a urbanismus?

Pole působnosti je opravdu široké – od projektování staveb malého rozsahu, například rekreační chaty, přes velké obytné nebo administrativní budovy, revitalizaci památkových objektů, návrhy městských celků až po uvažování o konceptu a rozvoji velkých sídelních území; od detailu až po globální pohled na svět kolem nás.

Jaké je uplatnění absolventů programu Krajinářská architektura?

Krajinářská architektura prožívá velký rozvoj ve vyspělých státech i v zemích třetího světa. V USA, kolébce oboru, jsou krajinářští architekti označováni za profesi 21. století.

Krajinářský architekt je nepostradatelný při navrhování veřejných prostranství a kulturní krajiny, spolupracuje při tvorbě urbanistických regulačních a územních plánů. Disponuje základními znalostmi architektury a urbanismu, přitom je důkladně obeznámen s ekologickými dopady stavění. V případě větších projektů se proto rovněž může uplatnit jako mediátor mezi státní správou a veřejností.

Jaké je uplatnění absolventů programu Design?

Od tužky, která se bude v prstech dobře držet, přes odpružený rám jízdního kola, kvalitní protézu, obráběcí stroj, bagr až po železniční vagon: úkolem designéra je vytvořit předmět nebo stroj, který bude kvalitní, funkční, a přitom krásný. Absolventi tohoto oboru se navíc dobře orientují v tradičních i moderních technologiích.

Přihláška ke studiu

Kdy je termín pro podání přihlášky ke studiu?

Přihlášku do bakalářských studijních programů je možné podávat a uzavírat od 1. 11. do 30. 11. 2023 prostřednictvím elektronické přihlášky.

Přihlášku je nutné vyplnit, nahrát všechny přílohy, uzavřít a poté zaplatit poplatek. Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení až po zaplacení poplatku.

Důrazně proto doporučujeme nenechávat odeslání přihlášky na poslední chvíli.

Je možné editovat odeslanou přihlášku?

Ano, obraťte se na referentku studijního oddělení Veroniku Šrubařovou, která Vám pomůže. E-mail: veronika.srubarova@fa.cvut.cz, tel. 778 764 886.

Mám k přihlášce přiložit kopii vysvědčení?

Pokud jste zatím nematurovali:
Do elektronické přihlášky není nutné vkládat vysvědčení, stačí vložit životopis.

Pokud jste již maturovali:
Poštou zašlete ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Donést ji můžete také osobně na studijní oddělení. POZOR,  nestačí ji vložit pouze do elektronické přihlášky.

Je strukturovaný životopis součástí příloh přihlášky?

ANO.

Podepsaný strukturovaný životopis je povinnou přílohou přihlášky. Musí v něm být uvedena veškerá dokončená i nedokončená předchozí studia a současná studia na všech typech vysokých škol.

Mám poslat své portfolio společně s přihláškou ke studiu?

NE

Podávám přihlášku na více studijních programů. Znamená to, že budu skládat přijímací zkoušky na každý zvlášť?

ANO. Týká se to talentových zkoušek, které musíte absolvovat každou zvlášť.

Písemné testy, včetně SCIO testů, absolvujte pouze jednou (body se započítávají ve všech přihláškách).

Chci se přihlásit na víc studijních programů. Konají se přijímací zkoušky tak, abych je stihla?

ANO.

Ve zvacím dopise na zkoušky najdete konkrétní termíny jednotlivých částí přijímacího řízení.

Jsem cizinec. jak mohu doložit znalost českého jazyka?

Pro účast v přijímacím řízení musí cizinci (kromě občanů Slovenské republiky) podle čl. IV Podmínek přijímacího řízení doložit jazykovou připravenost (certifikát B1).

Kopii příslušného dokladu (certifikátu B1) může uchazeč vložit do elektronické přihlášky (pokud má certifikát k dispozici před uzavřením přihlášky), nebo donést osobně, nebo poslat e-mailem Veronice Šrubařové, a to nejpozději do 10. 1. 2024.

Mohu přinést certifikát o znalosti češtiny (B1) až po přijímacích zkouškách?

NE, viz předchozí odpověď.

 

Jak doložit úplné středoškolské vzdělání a znalost českého jazyka pro zápis ke studiu?

Pokud uchazeč úspěšně absolvuje přijímací řízení a je navržen k přijetí, musí k zápisu do studia doložit dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a případně i jazykovou připravenost ke studiu ve studijním programu v českém jazyce (certifikát B2 s úspěšností min. 80 %) podle čl. IV Podmínek přijímacího řízení.

Úředně ověřené (např. Czech Point, Česká pošta, notář, …) kopie požadovaných dokladů je nutné dodat buď osobně, nebo doporučeným dopisem na studijní oddělení FA ČVUT, a to nejpozději tři dny před termínem zápisu do studia (termín zápisu bude úspěšným uchazečům oznámen e-mailem a bude zveřejněn na webových stránkách FA ČVUT, řádný termín zápisu se předpokládá v týdnu od 22. 7. 2024).

Musia aj Slováci dodať dokument o znalosti českého jazyka?

NE, pokud skládají maturitní zkoušku ze slovenštiny.

Pokud ještě nemají maturitní vysvědčení, doloží jej až při zápisu. Zkouška z českého jazyka není požadována.

Jsem cizinec, musím skládat SCIO test?

ANO.

Akceptujete také slovenskou verzi SCIO testu?

ANO.

Požadujete tištěný certifikát s výsledky  SCIO testů?

Nepožadujeme.

Certifikát FA nepožaduje, slouží pouze pro vlastní potřebu uchazeče. Výsledky obdrží fakulta od SCIO, není proto potřeba cokoli zasílat.

Důležité ovšem je, aby uchazeč zadal v záhlaví testu SOUHLAS se zveřejněním výsledku. Bez tohoto souhlasu i přes účast v testu uchazeč obdrží 0 bodů a výsledky si od něj fakulta musí dodatečně vyžádat.

Jak se výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP) SCIO přepočítává na 15 bodů?

SCIO přepočítává percentily na body, FA obdrží již bodový stav. Převodní tabulku naleznete v podmínkách přijímacího řízení.

Lze započítat výsledky loňských scio testů?

Ne.

studium na FA

Je možné studovat v angličtině?

Ano, ale pouze navazující magisterské studijní programy Architecture and Urbanism, Landscape Architecture a Design. Za toto studium se platí školné.

Bakalářské studium v angličtině nemáme.

Dá se zvládnout souběžné studium dvou studijních programů na FA?

Možné je všechno, ale doporučujeme se soustředit pouze na jeden Vámi vybraný obor.

Souběžné studium je totiž velice náročné na čas. Dle zkušeností referentek studijního oddělení málokdo zvládne studovat oba programy najednou, většinou jednoho zanechá již na začátku prvního ročníku.

Pokud se chcete specializovat, můžete se později v rámci magisterského programu Architektura a urbanismus přihlásit se na některý z nabízených modulů.

Do jaké míry se ve škole pracuje a navrhuje ručně? Je možné využít grafický tablet místo počítače?

Ručně s papírem a tužkou pracujete neustále. Grafický tablet je jistě příjemná a užitečná pomůcka, nikoliv však nezbytná. Své studijní povinnosti zvládnete i s notebookem. S jeho výběrem vám v průběhu prvního ročníku pomohou vaši starší spolužáci.

Jaký si mám pořídit software pro povinný CAD?

Jaký zvolit software pro povinný CAD v prvním ročníku? Doporučujeme si projít nabízené informace a nedělat si s výběrem velkou hlavu. Co je Revit? Co je ArchiCAD? Co je BIM? Jak vypadá model BIM Revit?

Revit a Archicad jsou 3D softwary, pomocí kterých budete digitalizovat a prezentovat svoje návrhy, tvořit architektonické studie a projektovou dokumentaci. Oba jsou to BIM nástroje, což znamená, že pomocí nich tvoříte komplexní 3D model stavby obsahující veškeré datové i výkresové informace v jeho jednotlivých 3D součástech.

V dnešní době téměř všechny kanceláře přecházejí na tyto softwary a práce ve 2D se pomalu stává minulostí.

Nabízíme vám také některé výstižné odpovědi z mini ankety mezi našimi studenty předmětu CAD IV ArchiCad Experti (po absolvování 3 semestrů ArchiCadu a 3 semestrů Revitu) i kolegy z praxe:

PROČ REVIT?

Ve vaší praxi vám Revit otevře dveře do větších kanceláří, českých ale i zahraničních. I přesto, že principy těchto programů jsou stejné, Revit díky tomu, že je součástí rodiny Autodesk, nabízí napojení na další v praxi velmi často používané programy, mezi které patří například Autocad, 3Ds Max i další. Se znalostí Revitu se kromě tvorby architektonických modelů můžete věnovat i dalším odvětvím, jako jsou například statické modely, environmentální a energetické analýzy, nebo parametrizace modelů a skriptování. 

Architektura vzniká ve 3D, takže naše volba je Revit. Všechno si buduji v jednom programu, model, půdorysy, řezy, nemusím to dělat zvlášť jako v AutoCADu. Pozemko se take dá, umí totéž co AutoCAD, lépe se v Revitu orientuji.

AutoCAD se naučíme sami. Je lepší absolvovat ve škole něco, co by nás jinak stálo hodně peněz. Revit má budoucnost! Mít hotový 3D model je skvělé, protože získáme půdorysy, pohledy i řez, představa prostoru a tvaru je ve 3D nedocenitelná. Některé modely ze ZANu se ani nakreslit nedají, Revit je skvělý pomocník.

PROČ ARCHICAD?

ArchiCAD je velmi intuitivní. Pracuje jak s 2D, tak s 3D. I když člověk s něčím podobným nikdy nepracoval, tak se sním velmi lehce dá sblížit. Pořád se program vyvíjí, což vede k jeho neustálému zdokonalování. Má množství nástrojů a způsobů zpracování.

Když začnete používat ArchiCAD hned na začátku studia, budete mít velkou výhodu při zpracovávání bakalářské práce, konkrétně zpracovávání DSP, a ve čtvrtém semestru ArchiCADu se naučíte i programovat, popřípadě si vytvářet si vlastní knihovní prvky.

Umožňuje práci ve všech druzích výkresů (DSP i studie) najednou, i funkci rekonstrukce. Rendrování je zdlouhavé, ovšem velmi podrobné a nastavením lze dosáhnout vizualizace od podoby čárové, přes bílý model až k celobarevné vizualizaci.

Na internetu nabízí spousta firem vlastní sortiment výrobků, které se dají stáhnout a nahrát do vašeho projektu.

Mám zájem o ubytování na koleji, kde a jak si mám podat žádost?

 • Na ČVUT spravuje koleje samostatná organizace Správa účelových zařízení ČVUT, tedy nikoli fakulta.
 • Žádost o kolej do pořadníku 2024/25 se podává od ledna 2024 na této stránce: https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/zakladni_informace.
 • Login a heslo pro přihlášení do ubytovací aplikace (ISKAM) – login: číslo přihlášky ke studiu a heslo, které si uživatel nastavil při zadávání přihlášky na webu ČVUT.
 • Žádosti o kolej se zpracovávají postupně, výsledky 1. kola přidělování ubytování pro žádosti z pořadníku 2024/2025 budou v červenci 2024.
 • V žádosti může uchazeč zadávat kolej preferovanou a kolej náhradní. Jestliže student nedostane z kapacitních důvodů kolej, kterou si přál, může později žádat o stěhování.
 • Případné další dotazy směřujte výhradně na Správu účelových zařízení ČVUT https://www.suz.cvut.cz/cz

Jaké výhody a nevýhody má, že jsem absolventem gymnázia/střední odborné školy?

Absolvent gymnázia lépe zvládá matematiku a humanitní předměty, jako jsou dějiny umění nebo filosofie.

Absolvent střední průmyslové školy stavební atp. lépe zvládá deskriptivní geometrii a jiné technické předměty, například pozemní stavitelství nebo nosné konstrukce.

Uznáte mi již absolvované předměty z jiné fakulty ČVUT?

Ano, ale toto se řeší až v říjnu po nástupu do prvního ročníku s referentkou pro bakalářské studium.

Pokrývá studijní program Design také oblast oděvního návrhářství?

Jen okrajově. V průběhu studia se budete zabývat všemi typy designu (od průmyslového designu přes produktový, interiérový až po experimentální design), následně se ve svých školních pracích budete moci zaměřit na to, co Vás baví.

Jak je vybavená dílna pro designéry a v jakých počítačových programech se na škole modeluje?

Podrobné informace o dílnách najdete zde.

Studentům nabízíme seznámení se základními programy pro architekty (AutoCAD, 3DstudioMAX, Rhinoceros + Grasshopper) a programy BIM (Revit + Dynamo, ArchiCad, Grasshopper). V rámci počítačové grafiky si studenti osvojí základy vektorových programů Illustrator a InDesign, seznámí se s rastrovým programem Photoshop a mohou získat i informace o virtuální realitě a o skicování pomocí počítače.

Jak je studium časově náročné? Kolik hodin strávím ve škole a kolik hodin přípravou na výuku?

Ano, studium je časově náročné. Jedná se ovšem o velmi individuální záležitost.

Představu si můžete udělat podle rozvrhu hodin pro 1. ročník bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design.

Mají studenti vůbec čas na nějakou brigádu či práci při studiu?

Studium na FA je časově náročné, a to zejména v prvním ročníku. Proto doporučujeme hledat brigádu až později, a rovnou v oboru. Ideální je nastoupit jako brigádník do některého z pražských ateliérů.

Jaký je na fakultě studentský život?

Možnosti jsou pestré.

Realizují studenti návrhy, které v průběhu studia navrhnou?

Na FA je možné zapojit se do tzv. design-build projektů, které ve velké míře realizuje Ústav navrhování II. V poslední době realizovali studenti např. útulny a lávky do Krkonoš, Rolling House před FA, stožár s vyhlídkou v Libčicích nebo Air House. Podívejte se na podrobnosti zde.

Přijímací zkoušky

Doporučená četba k přijímacím zkouškám

 • Genius loci - Christin Norberg Schulz
 • Od Formy k místu + o tektonice - Pierre von Meiss
 • Atmosféry - Peter Zumthor
 • Architektura štěstí - Alain De Botton
 • Zen a umění údržby motocyklu - Robert Maynard Pirsig
 • Krajiny vnitřní a vnější - Václav Cílek
 • časopis Architect+
 • časopi s INTRO
 • časopis ERA21

Dokumentární filmy o architektech, které byste měli vidět

Alena Šrámková

ČT: Baráky jsou vážná věc
ČT: První dáma české architektury
EARCH.TV: Architektura v betonu: Alena Šrámková - Nová budova FA ČVUT
ČRo Vltava: Budovy věčné poezie architekty Aleny Šrámkové

Ladislav Lábus

ČT: Ladislav Lábus - architekt empatie

Petr Hájek

EARCH.TV: Architektura v betonu: Petr Hájek - DOX+
EARCH.TV: Architektura v betonu: Petr Hájek - Centrum Environmentálního vzdělávání Vrchlabí

Tomáš Hradečný

EARCH.TV: Architektura v betonu. Tomáš Hradečný - Vrbatova bouda

Roman Koucký

EARCH.TV: Architektura v betonu. Roman Koucký - Trojský most

Zdeněk Fránek

EARCH.TV: Architektura v betonu. Zdeněk Fránek - Parkovací dům v Dolních Břežanech

Jak vypadá ústní pohovor při 2. kole přijímacího řízení? Na jaké otázky se připravit?

Pokud po prvním kole přijímacího řízení nezískáte dostatečný počet bodů pro přijetí, budete pozváni k ústnímu pohovoru.

2. kolo přijímací zkoušky probíhá formou ústního pohovoru před komisí. Při pohovoru bude ověřován zájem uchazeče o obor a jeho celkový přehled v oboru (architektura / krajinářská architektura / design / historie / kulturní přehled). Komise hodnotí úroveň vědomostí, schopnost argumentace, komunikace apod.

K pohovoru uchazeč přinese a komisi prezentuje portfolio svých domácích nebo školních prací zejména vztahujících se ke studijnímu programu, do kterého se hlásí. Portfolio může být ve formě svázaných prací, nebo jednotlivých prací volně uložených v deskách, součástí portfolia může být model. Portfolio může obsahovat nejvýše 10 prací o formátu maximálně A2.

Maximální bodové hodnocení ve 2. kole přijímací zkoušky je 35 bodů, přičemž komise uplatňuje bodové hodnocení ústní části zkoušky pouze v kategoriích 0, 5, 15, 25 a 35 bodů

Zkušební komisi bude zajímat mj. vaše motivace ke studiu. Připravte na otázky typu, jaká je vaše oblíbená stavba nebo architekt, kde jste byli o prázdninách a jakou architekturu jste tam viděli, jaké významné domy jsou ve vašem městě nebo proč jste si obor vybrali.

Je možné odpustit část přijímacího řízení např. díky výbornému vysvědčení, za certifikáty FCE/CAE atd.? Bonifikujete tyto studijní úspěchy nějak?

Ne

Kde se dozvím průběžné výsledky z jednotlivých částí přijímací zkoušky?

Průběžné výsledky můžete sledovat pod svým číslem v elektronické přihlášce. Nezapomeňte si proto uchovat číslo přihlášky a heslo.

Mám si pro přijímací zkoušky připravit portfolio?

Ano.

Uchazeči o studijní program Design si svá portfolia přinesou již k výtvarné zkoušce.

Uchazeči o studijní program Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura si prtfolio přinesou až na 2. část přijímací zkoušky, tj. v případě ústního pohovoru.

Je pro cizince těžké udělat přijímací zkoušky?

Pokud ovládá český jazyk na úrovni B2, kterou škola klade jako podmínku pro přijetí, tak složení přijímacích zkoušek bude pro cizince podobně náročné, jako pro kohokoli jiného.

Je u přijímacích zkoušek nutná znalost deskriptivní geometrie?

Při přijímacích zkouškách budete skládat zkoušku k ověření prostorové představivosti, která je zaměřena především na práci s pravoúhlými průměty a stereometrii. Podívejte se na ukázkový test ověření prostorové představivosti a všeobecného přehledu

Jakou mají šanci studenti z jiných univerzit dostat se na magisterské studium programu Design?

Šance existuje! Berte ale v úvahu, že do magisterského studia přijímáme přibližně 50 % absolventů našeho bakalářského programu Design.

Rychlý kontakt

Veronika Šrubařová, dis.

referentka pro přijímací řízení 

+420 22435 6226

+420 778 764 886

redliver@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.