architektura a urbanismus (ph.d.)

Doktorské studium je příležitostí specializovat se, připravit se na akademickou a vědeckou profesní dráhu a aktivně se podílet na aktuálním dění v oboru. Můžete se zapojit do výzkumných projektů, prohloubit své znalosti a kompetence ve vybraném oboru a navázat kontakty v tuzemské i zahraniční akademické sféře. Standardní doba studia je čtyři roky. Lze je absolvovat prezenční i kombinovanou formou, a to i v angličtině. Nabízíme inkluzivní, podnětné a myšlenkově otevřené prostředí. 

Co nabízíme

V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ARCHITEKTURA A URBANISMU SI MŮŽETE SI VYBRAT Z TĚCHTO ZAMĚŘENÍ:

 

 1. Architektura, konstrukce a technologie

  Studijní zaměření je orientováno na vědeckou práci a základní i aplikovaný výzkum na styku architektury a urbanismu s technikou, předně v oblasti stavebních konstrukcí, materiálů a technologií, a to jak novodobých, tak historických. Zaměření využívá synergického efektu mnohaoborovosti výuky na FA a vede doktorandy a doktorandy k individuální i týmové vědecké práci na základě syntézy architektonické tvorby a stavebně technického výzkumu.

 2. Architektura, teorie a tvorba

  Studijní zaměření se soustředí přednostně na vědeckou práci v oblasti teorie architektury, v níž zkoumá pomocí metodologie společenských, humanitních a technických věd jak vývoj a interakce jednotlivých architektonických teorií, tak jejich přínos a profesní i širší společenský dopad na architektonickou tvorbu i kulturní a životní prostředí.

 3. Dějiny architektury a památková péče

  Studijní zaměření nabízí orientaci na hlubší vědeckou a tvůrčí činnost; organicky propojuje dvě spojité nádoby – komplexní, systematické zkoumání dějin (architektury, sídel a krajiny, užitého umění) a péči o zděděné hodnoty. Doktorandi a doktorandky se mohou samostatně i v rámci týmů zapojit do našich grantových projektů a dlouhodobě pěstovaných výzkumných témat.

 4. Krajinářská architektura

  Nově zavedené studijní zaměření nabízí výzkumné příležitosti a přípravu na samostatnou vědeckou práci s interdisciplinárním přístupem, propojením krajinářské architektury s ostatními obory na fakultě. Umožňuje zapojení do probíhajících grantových projektů v rámci základního i aplikovaného výzkumu, v oblastech historie a teorie krajinářské architektury, navrhování a plánování krajiny, sociálních, kulturních a dalších témat v kontextu udržitelného rozvoje životního prostředí.

 5. Urbanismus a územní plánování

  Studijní zaměření je orientováno na aplikace vybraných základních i aktuálních teorií urbanismu a územního a prostorového plánování i relevantních přístupů a metod jako nezbytného podkladu pro vědeckou práci a výzkum. Součástí zaměření je i zkoumání historického odkazu urbanismu a územního plánování a aplikovaný výzkum a evaluace v oblastech geografických informačních technologií a umělé inteligence při modelování územního rozvoje.

školitelé

Každý doktorand a doktorandka se hlásí ke konkrétnímu školiteli nebo školitelce, odborníkům na vypsané téma. Ti je pak vedou po celou dobu studia a jsou přítomni u všech důležitých okamžiků, od přijímaček až po obhajobu disertační práce. U mezioborových, výrazně tematicky rozkročených témat, mohou být doplněni specialistou či specialistkou. Představujeme vám školitele a školitelky:

absolventi

Absolventi a absolventky se uplatňují a dále své zkušenosti a témata rozvádějí na pedagogických či výzkumných pozicích naší fakulty. Působí ve významných profesních institucích a organizacích nebo ve státní správě. Své zkušenosti využijí i ve vlastní tvůrčí praxi.

Klára Brůhová

historička architektury se zaměřením na dějiny architektury a urbanismu 20. století

© Jiří Ryszawy

Jan Zikmund

odborník na průmyslovou a poválečnou architekturu

Miroslav Pavel

historik architektury a kulturolog

Jan Tomandl

expert na oblast přístupnosti prostředí, zdravotnické stavby a stavby pro sociální služby

Mirjana Petrik

zabývá se plánováním veřejného prostoru s ohledem na děti a mládež – parametry Města přátelského k dětem

Přijímací řízení a tematické okruhy

Pro každý akademický rok vypisujeme tématické okruhy, najdete je na stránkách přijímacího řízení společně s dalšími informacemi a instrukcemi. Uchazeči a uchazečky mohou školitele a školitelky osobně kontaktovat a před přijímacím řízením s nimi své záměry prodiskutovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.