Průvodce studiem

Potřebujete zjistit víc o systému studia na fakultě, o studijních plánech a předpisech – například nevíte, kolik opravných termínů ještě máte k dispozici? Chtěli byste absolvovat stáž na některé ze zahraničních architektonických škol, případně uvažujete o doktorském studiu a zajímají vás podrobné podmínky? Nejdůležitější dokumenty a odpovědi na časté otázky najdete na této stránce.

Bílá kniha

Bílá kniha je studijní program akademického roku.

Obsahuje informace o studiu, studijní plány bakalářských a navazujících magisterských studijních programů FA, harmonogram akademického roku, anotace ateliérové výuky a vyučovaných předmětů, informace o ústavech a kabinetech FA, o kurzech celoživotního vzdělání i o dalších aktivitách na FA a hlavní vnitřní předpisy FA a ČVUT.

Archiv Bílé knihy najdete zde.

Pomoc při řešení problémů

Přehledné informace o všech dostupných formách pomoci najdete na stránce Férová FA.

 

V rámci univerzity se mohou všichni studující i zaměstnaní na ČVUT obrátit o pomoc a podporu na dvě instituce: CIPS Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT a ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT. 

CIPS nabízí všem studentům a studentkám ČVUT podporu při řešení studijních, osobních, rodinných a právních problémů. Pro studující organizuje také akce zaměřené na osobní rozvoj. Zdarma poskytuje unikátní spektrum poraden: studijní, psychologickou, sociálně-právní, duchovní, řečovou a koučování. 

ELSA podporuje studenty a uchazeče se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich zrakového, sluchového nebo pohybového postižení, dále studenty se specifickými poruchami učení, psychickým nebo s chronickým onemocněním. 

Středisko ELSA vydalo Manuál duševního zdraví vysokoškoláka, který je ke stažení ZDE.

Osobní rozvoj

Kariérní centrum ČVUT bezplatně nabízí studentům a studentkám i absolventům a absolventkám všech fakult ČVUT možnosti osobního rozvoje a přípravy na budoucí kariéru.

Mezi poskytovanými službami jsou: Kariérní poradna. Osobnostní testování. Personální poradna. Kafe s koučem. Mentoring. Pohovor nanečisto.

Ateliéry

Ateliér je předmět, v němž zužitkujete teoretickou výzbroj. Postupně si vyzkoušíte návrhy různých budov, městských prostor, krajiny, předmětů apod. 

Pokud jako studující 1. ročníku zvládnete vše, co se skrývá pod zkratkami ZAN (základy architektonického navrhování), ZKN (základy krajinářského navrhování) nebo ZD (základy designu), postupně si pak volíte vlastní cestu. Podle svého zaměření se můžete zapsat do některého z více než 36 ateliérů pro program architektura a urbanismus, 4 ateliérů průmyslového designu a 5 ateliérů krajinářské architektury. Při výuce se uplatňuje princip tzv. vertikálního ateliéru, v němž vedle sebe pod vedením zkušených vyučujících  pracují na různých typech projektů posluchači a posluchačky různých ročníků – od druhého až do pátého. Možná řešení pracovních témat tak probírají ti méně zkušení se zkušenějšími kolegy a kolegyněmi a s vedením ateliéru. Na konci každého semestru se koná centrální výstava projektů všech ateliérů a nejlepší studentské projekty se každoročně publikují v ročence Fakulty architektury. V zimním semestru soutěží studentské projekty a ateliéry o Olověného Dušana v kultovní fakultní soutěži pořádané Spolkem posluchačů architektury. Myšlenka vertikálního ateliéru se na FA vyvinula postupně od 90. let a tento způsob výuky ateliérové tvorby na jiných školách architektury nenajdete.

Studium v zahraničí

Na studijní pobyt v zahraničí si musíte počkat až do magisterského stupně, o to větší výběr pak ale máte. Na seznamu partnerských škol najdete většinu prestižních evropských škol architektury.

Nejvíce studentů a studentek FA vyjíždí na jeden nebo dva semestry v rámci programu Erasmus+. Do zámoří (od Argentiny či Peru až po Japonsko nebo Jižní Koreu) se pak vydávají díky mimoevropským bilaterálním dohodám. Na ČVUT funguje International Student Club (ISC), který se prostřednictvím Buddy programu stará o zahraniční studující na ČVUT. V říjnu se pravidelně koná veletrh věnovaný studiu v zahraničí Study Abroad Fair

Knihovny

Naproti fakultě je Národní technická knihovna, kde najdete všechny základní publikace; přístup k zahraniční literatuře umožňuje meziknihovní výpůjční služba. Dalším zdrojem je knihovna ČVUT – a přímo na FA fungují dvě dobře vybavené knihovny: jedna v 6. NP (Knihovna ústavu 15119) a jedna o patro výš (Knihovna ústavů 15113, 15114 a VCPD).

Umožňují pouze prezenční výpůjčky, to znamená, že publikace si nelze odnést domů. Samozřejmě doporučujeme navštívit Národní knihovnu v Klementinu nebo knihovny některých specializovaných institucí, například Uměleckoprůmyslového musea, Národního muzea apod.

Vstup do Národní technické knihovny a registrace

Pro vstup (nikoli pro využívání služeb NTK) můžete použít svůj studentský průkaz. Pokud si chcete půjčovat knihy domů, využívat databáze, pronajímat studovny a používat kopírky, registrujte se do NTK.

Pro registraci si vytiskněte lístek v přízemí budovy; dále budete potřebovat platný občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti), čipovou kartu s fotkou a potvrzení o studiu nebo platný průkaz studenta.

Roční poplatek pro studenty je 50 Kč. Pro urychlení můžete využít předregistraci z domova či koleje. Stačí vyplnit osobní údaje do formuláře, který najdeš na webu NTK. Registraci dokončíte přímo v parteru za vstupními turnikety. Pozor, do ÚK ČVUT se zaregistrujete ve 2. NP u hlavního pultu služeb. Akceptace čipových karet: NTK přijímá čipové bezkontaktní ID karty s fotografií, jménem a příjmením držitele. Můžete použít svůj průkaz studenta ČVUT (a je jedno, zda s designem ČVUT nebo ISIC). Akceptovány budou i jiné karty, např. OpenCard, Lítačka nebo IN Karta ČD.

Běžná otevírací doba je od pondělí do soboty od 8 do 22 hodin, v neděli od 10 hodin do 22 hodin. Noční studovna je otevřená vždy po zavření „velké“ knihovny a přístupná je až do jejího opětovného otevření. Podrobnější informace najdete na webu NTK.

Spolek posluchačů architektury

Spolek posluchačů architektury (SPA) při FA ČVUT je svobodnou, nezávislou a dobrovolnou organizací otevřenou pro všechny studenty a studentky, kteří se chtějí aktivně podílet na studentském životě naší fakulty.

Mezi aktivity spolku patří pořádání přednášek, výstav či exkurzí za architekturou. Stěžejní akcí spolku je každoroční soutěž Olověný Dušan.

SPA provozuje webové stránky, na nichž najdete aktuální akce pořádané spolkem i množství sesbíraných materiálů k jednotlivým předmětům.

Ateliérový týden

Na konci každého semestru je poslední týden vyhrazený práci na ateliérových projektech. V tomto týdnu se již nekonají přednášky ani cvičení, a ještě se nevypisují termíny na zkoušky. Studující se mohou věnovat dokončení ateliérových prací. 

Během ateliérového týdne je budova fakulty otevřena 24 hodin denně, a to včetně počítačových učeben a dílen (centrální dílna, sádrovna, design dílna a stříkárna).

O organizaci se stará  Spolek posluchačů architektury (SPA)zajišťuje doprovodný program, např. ve spolupráci s Ústavem tělesné výchovy a sportu lekce jógy nebo zapůjčení sportovního náčiní.

Staňte se Buddym!

Chcete potkat nové kamarády z celého světa, zlepšit si cizí jazyk a podílet se na vytváření mezinárodní komunity na ČVUT? Staňte se Buddym!

 

Vaše působiště

Výuka na Fakultě architektury ČVUT v Praze probíhá od roku 2011 v budově navržené architektkou Alenou Šrámkovou. Dům na čtvercovém půdorysu má osm nadzemních a tři podzemní podlaží s garážemi.

Ve druhém podlaží je dům propojen spojovacím mostem s budovou Fakulty stavební. Směrem do Bechyňovy ulice vystupují z objemu budovy tři barevné kvádry poslucháren.

V typickém podlaží je 10 ateliérů, 4 učebny s audiovizuálním vybavením, zasedací místnosti, respirium studentů, kde je možné si zdřímnout, a kanceláře pedagogů. V posledních dvou podlažích je 17 dvoupatrových ateliérů. V přízemí je recepce, studijní oddělení, tiskové centrum, kuchyňka, šatny, kavárna ArchiCafé, přednáškové sály a univerzální prostory atrií pro konání výstav a slavnostních akcí. V prvním suterénu najdeš modelářské dílny, fotokomoru, počítačové učebny GAPPA, sochařský ateliér, sádrovnu, na dvou místech i sprchy a technické zázemí budovy. Další podzemní podlaží jsou vyhrazena parkování.

Místnosti jsou označeny třemi čísly (např. 441), z nichž první označuje nadzemní podlaží. U místností v podzemním podlaží předchází číslu ještě písmeno S (např. S147). Pro vstup do budovy přes turnikety je třeba mít platnou kartu ISIC nebo průkaz studenta ČVUT (vydává vydavatelství průkazů ČVUT). Hostům je vstup umožněn po registraci na vrátnici.

Od pondělí do pátku je budova otevřena od 6.30 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 20 hodin. V neděli, o svátcích a mimo otevírací dobu je vstup možný pouze na základě povolení tajemíka fakulty.

Parametry budovy

Tvůrci o svém konceptu

Studijní oddělení

Studijní oddělení má na starosti administrativní a organizační záležitosti studentů a studentek a jejich studia. Zajišťuje agendu od přijímacího řízení, imatrikulace, kontrolu studijních výsledků až po závěrečné zkoušky a promoce.

Také spravuje archiv studijního oddělení, vydává výpisy o studiu nebo duplikáty dokumentů uložených ve studentských složkách. Spadá pod vedení proděkana pro pedagogickou činnost.

Studijní oddělení naleznete v přízemí budovy v místnostech 146, 147, 148, 149 a 150 (za turnikety doleva). V kancelářích přístupných z levé dvorany (atrium s pianem) řídí svoji agendu referentky pro bakalářské, magisterské a doktorské studium a zahraniční vztahy.

Na studijním oddělení vám vždy ochotně poradí s běžnými studijními situacemi, vydají potvrzení o studiu, doklady o ukončení studia, přihlašujete se zde k bakalářské a diplomové práci a také k státním závěrečným zkouškám. Studijní oddělení rovněž poskytuje veškeré informace ohledně přijímacího řízení na FA ČVUT. Kontakty a úřední hodiny jsou na webové stránce oddělení.

Rozvrh

Každý semestr a obor mají svůj vlastní rozvrh, zvláštní rozvrh má pak výuka jazyků. Rozvrhy si můžete stáhnout; určují, kde a kdy se konají přednášky a cvičení i to, kdo příslušný předmět vyučuje.

Od druhého ročníku si studijící rozvrh sestavují sami podle toho, které předměty si zapíší a jakou skupinu na cvičení (tzv. paralelku) si vyberou. Studenti a studentky prvního ročníku jsou do paralelek přiřazeni podle abecedy a podle toho, jaký kreslicí software si vybrali. Stálicemi v rozvrhu jsou ateliéry, které už řadu let probíhají v pondělí a ve čtvrtek odpoledne; ateliéry prvních ročníků pracují v úterý a ve středu.

KOS neboli KOmponenta Studium

Univerzitní informační systém KOS slouží k zápisu předmětů, tvorbě osobního rozvrhu, přihlašování na zkoušky, kontrole počtu získaných kreditů a mnohému dalšímu.

Jak se tam dostanete? Klikněte na www.kos.cvut.cz a do horního okna zadejte své uživatelské jméno a heslo. Jak heslo získáte a kde jej případně můžete změnit? Podívejte se na stránky ČVUT.

Co a jak je možné v KOS provádět?

Uvádíme nejčastější příklady; další funkce aplikace KOS se snadno dozvíš z nápovědy, která je na každé stránce vpravo dole.

Zapíšete si předmět: „předměty“ → „zápis předmětu“ → rozklikněte detaily → „zapsat“                                          (pozor, většinou je možné si předmět zapsat jen během jistého období; zjistěte si, jak je to na FA, a v případě, že si zapisujete předmět z jiné fakulty, se informujte, jak probíhají zápisy tam).

Vytvoříte si osobní rozvrh (na Fakultě architektury od třetího semestru; do té doby vám zapisuje rozvrh studijní oddělení). Do rozvrhu si můžete přidat jen ten předmět, který jste si předtím zapsali v předběžném zápisu.                            Klikněte na „rozvrh“ → „tvorba rozvrhu“ → v tabulce rozvrhu klikněte na paralelku, kterou si chcete vybrat → objeví se detail paralelky → „zapsat“.

Zapíšete si zkoušku: „termíny“ → „nabídka termínů“ → vyberte si termín zkoušky z požadovaného předmětu → rozklikněte detail → „přihlásit“

Zkontrolujete si své studijní výsledky: „studium“ → „studijní výsledky“ (je dobré si kontrolovat, zda vyučující či zkoušející zkoušku, příp. zápočet opravdu ve stanoveném termínu zapsal).

Počítačové učebny a internet

Počítačové učebny se skrývají pod názvem GAPPA v suterénu budovy. Místnost S147 je otevřená stále a slouží studujícím jako studovna. Existují dva způsoby, jak se ve škole připojit na internet.

Buď použijete mezinárodní síť Eduroam (postup pro připojení najdete na stránce Výpočetního a informačního centra ČVUT), nebo lokální WiFi síť CTU-FA-Students (heslo je FAs3xs3x).

Papírnictví

Čtvrtky, šmírák, polystyren, karton, tužky, lepidla… do papírnictví zkrátka studenti a studentky Fakulty architektury chodí často.

Naštěstí jich je v okolí fakulty hned několik a k dalším kvalitním papírnictvím to máte pár stanic metrem. Základní sortiment (opravdu jen pár věcí) prodává IKAN partner v místnosti 145 v přízemí . Slušný sortiment má pak papírnictví DEZETA v prvním patře Fakulty stavební (vstup přes tichou studovnu). Modelářské potřeby a příslušenství pro výrobu architektonických modelů nakoupíte v Modelově v přízemí NTK; lze nakupovat i prostřednictvím jejich e-shopu. Speciální papíry nejlépe nakoupíte v Grandpapíru v pasáži Platýz na Národní třídě, výtvarné potřeby zase v Altamiře. Kousek od Vítězného náměstí má svou firemní prodejnu KOH-I-NOOR HARDTMUTH

Tisk

Když je třeba rychle vytisknout výkresy před konzultací, je dobré mít přehled o tiskových službách v okolí. V přízemí FA naleznete tiskové centrum IKAN partner, k dispozici jsou také dvě samoobslužné kopírky, jedna v přízemí u studijního oddělení a jedna v respiriu na 5. patře. 

Několik možností tisku je na Fakultě stavební, a to plotrovna VIC v místnosti Ds108 (v přízemí budovy D – za můstkem z budovy B), tiskárny TINA v budově B před spojovacím můstkem k ateliéru D, soukromé Automaty RoboCopy u tiché studovny a u bufetu nebo copycentrum u šatny za spojovacím můstkem z Fakulty stavební do FA. Můžete využít i další soukromá copycentra v blízkosti fakulty:  REPRO Fetterle na náměstí Na Santince nebo Powerprint v Zikově ulici.

Dílny

Bez výroby modelů se studium na FA ČVUT neobejde. Vyrábějí je architekti, krajináři a hlavně designéři. Proto je modelářských dílen na fakultě hned několik a nářadí a služby stále rozšiřujeme.

Modelářské dílny jsou otevřeny všem studujícím architektury a designu, najdete je v 1. PP, tedy v suterénu: velkou dílnu v místnosti S113 (přístup po točitém schodišti ze střední dvorany), malou dílnu, sádrovnu a modelárnu, kterou využívají především studenti a studentky designu (přístup po přímém schodišti z pravé dvorany). S výběrem materiálu, volbou postupu a technologie rádi pomohou a poradí zkušení profesionálové, technici Jan Herzog, Vratislav Polívka a Josef Majrych. Více informací najdete na webové stránce dílen.

FOTOKOMORA

Studujícím je k dispozici také fotokomora určená k focení modelů. Je vybavená třemi světly a stolkem s pozadím. Klíče od fotokomory umístěné v suterénu je možné si po dohodě zapůjčit na sekretariátu Ústavu nauky o budovách u Ing. Petry Zeibrlichové, kancelář 432.

Sport

Sport není součástí povinné výuky – naopak si můžete vybrat, co a kdy chcete pro své tělo dělat. Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT s facebookovou stránkou nabízí množství kurzů (zdarma nebo za malý poplatek) především ve sportovním areálu Juliska, ale i jinde. Aktuální informace o tělesné výchově na Fakultě architektury si můžete přečíst také zde.

Na fakultě funguje florbalový tým, který soutěží ve Fakultní florbalové lize. Pokud rádi běháte, můžete se přidat k ArchiRun.

Můžete se stát posilou některého týmu (volejbalového, florbalového a dalších) reprezentujících FA v různých soutěžích, absolvovat lyžařský kurz na horách, chodit denně plavat – anebo vyzkoušet něco úplně nového.

Tělesnou výchovu a sport na ČVUT tedy zajišťuje Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) se sídlem ve sportovním centru ČVUT, Pod Juliskou 4, Praha 6. Všechny informace o tělesné výchově, zimních a letních kursech a dalších sportovních aktivitách na ČVUT naleznete spolu s přihláškou do hodin tělesné výchovy na webových stránkách ÚTVS.

Pokud nemáte tělesnou výchovu jako povinný předmět a chcete sportovat, můžete si zapsat volitelnou tělesnou výchovu. Pro studující 1. ročníku FA pořádá ÚTVS ve výukovém středisku Herbertov Kruh u Jilemnice seznamovací kurzy. Zde se seznámíte se svými budoucími spolužáky a spolužačkami, získáte základní informace o studiu od oficiálního zástupce školy i užitečné neformální informace podané studenty a studentkami a dobře se pobavíte při společném sportování. Podrobnější informace najdeš na stránce věnované letním kurzům.

Sportovní život na ČVUT doplňují vysokoškolské tělovýchovné jednoty VSK ČVUT Praha a VŠTJ Technika Praha strojní. V jejich sportovních oddílech naleznete družstva a jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných sportovních soutěží a dalších akcí pořádaných sportovními svazy sdruženými v ČSTV. Jejich výkonnostní úroveň jde od rekreační až po vrcholovou. Bližší informace o jejich činnosti získáte v ÚTVS ČVUT a na jeho webových stránkách.

Parkování

Budova FA je výborně přístupná městskou hromadnou dopravou (metro, tramvaje i autobusy), navíc si cestou od zastávky můžete na jaře užít rozkvetlé sakury nebo si vypít dobrou kávu z kaváren poblíž Dejvické.

Pokud přesto potřebujete dojet k fakultě autem, můžete zaparkovat na placených zónách v Bechyňově ulici nebo (pokud ovšem přijedete dostatečně brzo) zadarmo v části Kolejní ulice. Další možností je pak parkoviště přímo v naší budově, kde lze parkovat buď krátkodobě a platit hodinovou taxu (půl dne zhruba 50 Kč), nebo si zařídit předplatné. Více o cenách a systému placení najdete na této stránce. Pozor, je potřeba se přihlásit na portál ČVUT (heslo jako do KOS).

K parkování kol jsou určeny stojany před budovou FA, kola do budovy nesmějí a ani parkování v garážích není zatím zřízeno.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.