Zprávy

Vyšla kniha o architektuře v obdobích politické transformace

Publikace rozebírá, jak architektura, obor mimořádně setrvačný, reagoval na turbulentní politické, sociální a ekonomické zvraty let 1945–1948 a 1989–1992. Svazek nesleduje jen dilemata tvůrců, ale také motivace stavebníků a názory laické veřejnosti – budoucích uživatelů architektury.
© Gabriel Fragner

Zatímco historiografie české architektury pracuje se širokou perspektivou poválečné a postkomunistické éry, tento svazek analyzuje architekturu ve dvou transformačních obdobích 20. století. Autoři se zaměřují na témata, v nichž se politické a architektonické problémy protínají nejzřetelněji. Na příkladu bytové výstavby, regionálního plánování či průmyslové architektury ukazují, jaký vliv na tvorbu mělo formování československého sociálního státu za třetí republiky a nástup tržní ekonomiky po sametové revoluci. Výsledky rozsáhlého primárního výzkumu kniha rozebírá pomocí nástrojů převzatých z dějin umění a sociálních věd. Publikace popisuje hluboké změny v architektonické profesi: vzestup etatismu, ke kterému došlo už před komunistickým převratem v roce 1948, a dopad postsocialistické systémové transformace na postavení tvůrčích oborů. Svazek rovněž přispívá k debatám o demokratické legitimitě a expertních postupech v architektuře a o mechanismech architektonické participace.

Kniha představuje závěrečný výstup projektu Česká architektura v obdobích transformace (1945–1948, 1989–1992), realizovaného díky finanční podpoře Grantové agentury České republiky.

O knize

Architektura v přerodu: 1945–1948, 1989–1992
Koncepce: Hubert Guzik
Autoři: Dita Dvořáková, Hubert Guzik, Jan Zikmund
Grafická úprava: Jan Zikmund
Produkce: Gabriel Fragner (Formall)
Vydalo: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury v roce 2019, 239 stran.
ISBN 978-80-01-06524-2.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.