Zprávy

Novým dodatkem Příkazu rektora se posouvá platnost všech nařízení do 12. dubna 2020

Vojtěch Petráček, rektor ČVUT vydal třetí dodatek svého Příkazu 07/2020, v němž prodloužil platnost předchozích nařízení až do 12. dubna 2020. I nadále je pozastavena výuka, konání zkoušek, obhajob i promocí, jsou zrušeny schůze, porady, konference, veškeré kulturní, sportovní a společenské akce, služební cesty a návštěvy na kolejích. Rektor doporučuje nepohybovat se v místech s vyšší koncentrací osob, necestovat ve špičkách hromadnou dopravou a věnovat se ochraně rizikových skupin.

Celý Příkaz rektora najdete v příloze, aktualizovaná část zní nyní takto:

(čl. 7)    S platností od 23. března 2020 do  12. dubna 2020

a)    Pozastavuje se kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.). Výuka bude v maximální možné míře nahrazena výukou bezkontaktní (tj. s využitím online výuky a elektronických prostředků komunikace na dálku). Uvolněné hodiny za výuku, kterou nelze realizovat bezkontaktně (například laboratoře), je vhodné vykrýt kumulací ostatních předmětů s možností bezkontaktní výuky, aby se co nejvíce podařilo zachovat rámec semestru.
b)    Pozastavuje se konání všech zkoušek, státních závěrečných zkoušek (SSZ), obhajob a promocí; ročníkové obhajoby se budou konat v nejvyšší možné míře bezkontaktním způsobem (pomocí metod online výuky, resp. s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku).
c)    Zrušují se schůze, porady, konference, pracovní jednání atp., konané na půdě ČVUT; zaměstnanci ČVUT omezí v maximální možné míře svoji účast na takových jednáních konaných i mimo prostory ČVUT.
d)    Zrušují se kulturní a sportovní akce konané na půdě ČVUT, i pořádané ČVUT mimo prostory ČVUT.
e)    Jednání orgánů ČVUT, pokud nebude moci být odloženo, bude probíhat formou videokonferencí, či telekonferencí, či s využitím hlasování per rollam.
f)    Zakazují se veškeré pracovní cesty zaměstnanců ČVUT a cesty studentů organizované ČVUT do zahraničí.
g)    Zakazují se návštěvy na kolejích i vzájemné kontakty ubytovaných osob ve společných prostorech a na pokojích, na kterých nejsou ubytované. Na kolejích se zakazuje ubytovávat nové hosty a studenty vč. hostelových pokojů (zákaz se netýká hostů a studentů na kolejích již k 19.3.2020 ubytovaných); případné výjimky (např. ohledně ubytování studentů, kteří se podílejí na realizaci opatření státu k omezení šíření nákazy koronavirem), povolí kvestor. Novoměstský hotel se řídí zvláštním režimem.
h)    Zakazuje se přijímání zahraničních hostů.

(čl. 9)   S platností od 10. března 2020 do 12. dubna 2020 vydávám tato doporučení:

Nepohybovat se v místech s vyšší koncentrací osob, necestovat ve špičkách hromadnou dopravou.

Zvláštní pozornost věnovat ochraně rizikových skupin; součásti ČVUT přijmou vhodná opatření k ohraně zaměstnanců ČVUT starších 55 let, těhotných a nemocných a zaměstnanců, kteří nemohou omezit kontakt s rodinným příslušníkem, u kterého je zvýšen rizikový faktor (trpí závažným onemocněním, jeho organismus je oslaben po závažné nemoci apod.).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.