S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Novým dodatkem Příkazu rektora se posouvá platnost všech nařízení do 12. dubna 2020

Vojtěch Petráček, rektor ČVUT vydal třetí dodatek svého Příkazu 07/2020, v němž prodloužil platnost předchozích nařízení až do 12. dubna 2020. I nadále je pozastavena výuka, konání zkoušek, obhajob i promocí, jsou zrušeny schůze, porady, konference, veškeré kulturní, sportovní a společenské akce, služební cesty a návštěvy na kolejích. Rektor doporučuje nepohybovat se v místech s vyšší koncentrací osob, necestovat ve špičkách hromadnou dopravou a věnovat se ochraně rizikových skupin.

Celý Příkaz rektora najdete v příloze, aktualizovaná část zní nyní takto:

(čl. 7)    S platností od 23. března 2020 do  12. dubna 2020

a)    Pozastavuje se kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.). Výuka bude v maximální možné míře nahrazena výukou bezkontaktní (tj. s využitím online výuky a elektronických prostředků komunikace na dálku). Uvolněné hodiny za výuku, kterou nelze realizovat bezkontaktně (například laboratoře), je vhodné vykrýt kumulací ostatních předmětů s možností bezkontaktní výuky, aby se co nejvíce podařilo zachovat rámec semestru.
b)    Pozastavuje se konání všech zkoušek, státních závěrečných zkoušek (SSZ), obhajob a promocí; ročníkové obhajoby se budou konat v nejvyšší možné míře bezkontaktním způsobem (pomocí metod online výuky, resp. s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku).
c)    Zrušují se schůze, porady, konference, pracovní jednání atp., konané na půdě ČVUT; zaměstnanci ČVUT omezí v maximální možné míře svoji účast na takových jednáních konaných i mimo prostory ČVUT.
d)    Zrušují se kulturní a sportovní akce konané na půdě ČVUT, i pořádané ČVUT mimo prostory ČVUT.
e)    Jednání orgánů ČVUT, pokud nebude moci být odloženo, bude probíhat formou videokonferencí, či telekonferencí, či s využitím hlasování per rollam.
f)    Zakazují se veškeré pracovní cesty zaměstnanců ČVUT a cesty studentů organizované ČVUT do zahraničí.
g)    Zakazují se návštěvy na kolejích i vzájemné kontakty ubytovaných osob ve společných prostorech a na pokojích, na kterých nejsou ubytované. Na kolejích se zakazuje ubytovávat nové hosty a studenty vč. hostelových pokojů (zákaz se netýká hostů a studentů na kolejích již k 19.3.2020 ubytovaných); případné výjimky (např. ohledně ubytování studentů, kteří se podílejí na realizaci opatření státu k omezení šíření nákazy koronavirem), povolí kvestor. Novoměstský hotel se řídí zvláštním režimem.
h)    Zakazuje se přijímání zahraničních hostů.

(čl. 9)   S platností od 10. března 2020 do 12. dubna 2020 vydávám tato doporučení:

Nepohybovat se v místech s vyšší koncentrací osob, necestovat ve špičkách hromadnou dopravou.

Zvláštní pozornost věnovat ochraně rizikových skupin; součásti ČVUT přijmou vhodná opatření k ohraně zaměstnanců ČVUT starších 55 let, těhotných a nemocných a zaměstnanců, kteří nemohou omezit kontakt s rodinným příslušníkem, u kterého je zvýšen rizikový faktor (trpí závažným onemocněním, jeho organismus je oslaben po závažné nemoci apod.).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.