Zprávy

Podmínky pro vstup studentů do budovy

Z důvodu individuálních konzultací mohou do budovy vstoupit jen studenti a studentky, kteří mají v letním semestru zapsanou bakalářskou nebo diplomovou práci. Na recepci se prokáží průkazem studenta a jejich totožnost bude ověřena v seznamu. Podmínkou je, že s konzultací bude souhlasit vedoucí práce. Připomínáme, že ostatní ateliéry i nadále konzultují nekontaktní formou a do školy nemají přístup. Do školy bude dále umožněn vstup studentům a studentkám v době konání státních zkoušek. Toto opatření začne na Fakultě architektury platit od pondělí 27. dubna 2020.
  1. Do budovy mají povolen vstup studenti zpracovávající bakalářské nebo diplomové práce za účelem individuálních konzultací těchto prací a studenti, kteří jsou přihlášeni na státní zkoušku za účelem složení této zkoušky.
  2. Po celou dobu, po kterou se budou studenti nacházet v budově, jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest (roušky), osoby, které takovým ochranným prostředkem nebudou vybaveny, nebudou do budovy vpuštěny. V případě, že studenti nebudou mít vlastní roušku, mohou si roušku vyžádat na vrátnici.
  3. Při vstupu do budovy se studenti prokáží platným průkazem studenta a jejich totožnost bude ověřena v seznamu studentů zpracovávajících bakalářskou nebo diplomovou práci, případně v seznamu studentů přihlášených na státní zkoušku.
  4. Následně se studenti zapíší do návštěvní knihy a do označené schránky vhodí vyplněné „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a karanténního opatření“, které je přílohou příkazu rektora č. 7 a zároveň přílohou tohoto dokumentu. Vytištěné prohlášení je k dispozici na vrátnici.
  5. Dále se student nejkratší možnou cestou odebere do příslušné, předem určené místnosti, na konzultaci závěrečné práce nebo na státní zkoušku. Zpřístupnění ateliéru/místnosti pro konzultaci zajišťují konzultanti. Zpřístupnění místnosti, ve které se bude konat státní zkouška, zajišťují sekretariáty.
  6. Termíny a místo konání konzultací vypisují vedoucí a konzultanti závěrečných prací osobně, případně prostřednictvím svých sekretariátů. Pozvánku na státní zkoušku včetně určení přesného času konání zkoušky obdrží studenti předem na e-mail uvedený v KOSu.
  7. Individuální konzultace i státní zkoušky se mohou konat pouze za přítomnosti nejvýše 5 osob. Rozestupy mezi osobami musí činit minimálně 2 metry. Při vstupu do místnosti provedou všichni účastníci dezinfekci rukou (dezinfekční prostředky zajišťuje fakulta, jejich umístění v jednotlivých místnostech ústavy). Za dodržení výše zmíněných podmínek jsou zodpovědní konzultanti a předsedové komisí pro státní zkoušky.
  8. Po konzultaci nebo absolvování státní zkoušky studenti neprodleně opustí budovu.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.