Zprávy

Rektor vydal dva nové příkazy související s koronavirovými opatřeními na ČVUT

Příkaz č. 09/2020 z 28. 4. 2020 upravuje podmínky pro zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT, jedná se o přechodná a výjimečná opatření směřující k zajištění studia a umožnění vykonávání zkoušek, zápočtů, klasifikovaných zápočtů, obhajob, státních závěrečných a státních doktorských zkoušek apod. Příkaz č.10/2020 nahrazuje Příkaz č. 07/2020 a vydává opatření, která jsou povinny dodržovat všechny osoby na ČVUT. Vstoupí v platnost 4. května 2020.

Opatření týkající se studia a zkoušek

Konání zkoušek na ČVUT se může konat distančním způsobem, kdy je fyzická přítomnost nahrazena využitím elektronických prostředků komunikace na dálku, polokontaktním způsobem, kdy všichni členové zkušební komise nejsou současně přítomni v místnosti se studentem vykonávajícím zkoušku nebo kontaktním způsobem. Preferován je způsob konání zkoušky distanční.

O využití konkrétního způsobu konání zkoušky rozhodne garant předmětu nebo programu. Stanovený druh příslušného zakončení předmětu nesmí být měněn.

Pokud student nebude schopen skládat zkoušku určenou formou, zašle žádost děkanovi prostřednictvím studijního oddělení. Příkaz dále specifikuje podmínky a pravidla distančních zkoušek. Fyzická účast veřejnosti na některých zkouškách je mimořádně po dobu účinnosti tohoto příkazu vyloučena, veřejná kontrola však bude nahrazena záznamem z průběhu zkoušky, který bude 5 let archivován.

Celý Příkaz rektora 09/2020 si můžete přečíst zde.

Opatření platná pro všechny osoby na ČVUT

Studenti všech ročníků studia mohou individuálně konzultovat v budovách ČVUT, a to za přítomnosti nejvýše 5 osob v místnosti. Je možné vést laboratorní či seminární výuku, (v případě FA také dílny) kontaktním způsobem, opět za přítomnosti nejvýše 5 osob. Vyučující zašle studentům výzvu k účasti na kontaktní výuce. Pokud student prokáže závažné důvody, nemusí se kontaktní výuky účastnit. Pokud je daná část výuky nutná pro uzavření předmětu, bude to student řešit s děkanem prostřednictvím studijního oddělení.

Zaměstnanci i studenti ČVUT jsou povinni se denně seznámit s aktuálními informacemi k situaci ohledně postupu ČVUT v záležitosti koronaviru na webu ČVUT a řídit se pokyny tam uvedenými. V mimořádném režimu je pro zaměstnance ČVUT umožněno stravování v Technické menze.

Studenti, kteří přijedou ze zahraničí, se nesmí po dobu 14 dní zdržovat v prostorách a provozech ČVUT a jsou povinni se po tuto dobu izolovat od kontaktu s dalšími osobami. Jakékoli příznaky chřipky nebo respiračních onemocnění jsou neprodleně povinni hlásit koordinačnímu bodu podpůrného systému ČVUT a spojit se s lékařem nebo hygienickou stanicí (tel. 733 673 949 nebo v noci 733 673 900).

Celý Příkaz rektora 10/2020 si můžete přečíst zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.