Zprávy

CEEPUS: CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society

Ústav nauky o budovách se zapojil do projektu CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society, který je platformou deseti evropských univerzit se zaměřením na výzkum v oblasti BYDLENÍ a je realizován prostřednictvím programu CEEPUS.

O projektu

Projekt CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society je platformou deseti evropských univerzit se zaměřením na výzkum v oblasti BYDLENÍ a je realizován prostřednictvím programu CEEPUS. Cílem platformy je koordinace výzkumu v oblasti bydlení, spolupráce při průběhu doktorského studie (oponentura disertačních prací, dvojí vedení  doktorandů -  zapojení  školitelů ze zahraničí do přípravy doktorandů na FA apod.), přednášky pedagogů na partnerských univerzitách, výměna zkušeností z výzkumů v oblasti bydlení, např. formou letní školy pořádané jednou z univerzit, výměnné pobyty doktorandů v návaznosti na témata disertačních prací. Každá instituce se bude zaměřovat na zvolená témata výzkumu a poskytovat v těchto tématech podporu partnerům. Sdílená data a široká síť účastníků vzájemně propojí jednotlivá výzkumná pracoviště univerzit v oblasti bydlení. Hl. výzkumné téma FA v projektu: Housing Estates in Post-Socialist Countries: challenges and transformation.

Garant projektu na FA

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Seznam partnerských univerzit

  • University of Belgrade – Faculty of Architecture, Serbia (koordinátor projektu)
  • University of Banja Luka – Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
  • University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy in Sofia, Bulgaria
  • Czech Technical University in Prague – Faculty of Architecture, Czech Republic
  • Budapest University of Technology and Economics – Faculty of Architecture, Hungary
  • University of Montenegro – Faculty of Architecture, Podgorica, Montenegro
  • Ss. Cyril and Methodius University – Faculty of Architecture, Skopje, North Macedonia
  • Tadeusz Kościuszko Krakow University of Technology – Faculty of Architecture, Poland
  • Politehnica University of Timișoara – Faculty of Architecture and City Planning, Romania
  • University of Maribor – Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, Slovenia

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.