Zprávy

Výběrové řízení na vedoucího ateliéru

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka s nástupem od zimního semestru 2022/2023 nebo podle dohody a s úvazkem podle rozsahu působení.
  • 1 místo vedoucího/cí ateliéru se zařazením docent/ka nebo odborný asistent/ka s perspektivou habilitace pro Ústav navrhování I (Ú 15127).

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v oboru architektura a urbanismus; u místa docenta / docentky jmenování v oboru, u odb. asistenta / odb. asistentky předpoklady pro zahájení habilitačního řízení; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti, aktivní znalost anglického jazyka. Znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.

Předpokládá se zejména výuka v českém jazyce v kombinaci s výukou i v anglickém jazyce.

Uchazeči zašlou spolu s přihláškou:

  • strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, tvůrčí, pedagogické, resp. publikační a vědecké činnosti včetně ohlasů (citací);
  • ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech;
  • ukázky stěžejních prací ve formátu A4; - písemnou představu o koncepci a zaměření ateliéru.

Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Přihlášky s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte doporučeně do 30 dnů od zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze - Fakulta architektury, osobní oddělení - výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 61 a současně v elektronické podobě na adresu benesova@fa.cvut.cz.

 

V Praze dne 23. 5. 2022

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

děkan

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.