Zprávy

Výběrové řízení na vedoucí/ho Ústavu památkové péče

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Ústavu památkové péče (15 114) – akademického pracovníka.
© Marek Sedlák

Popis práce

 • odpovědnost za rozvoj ústavu a jeho pedagogickou a tvůrčí činnost
 • podíl na výuce a/nebo výzkumné a jiné tvůrčí činnosti
 • odpovědnost za hospodárné využívání finančních prostředků, které jsou ústavu přiděleny
 • podíl na dalších činnostech ústavu

Požadavky

 • magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, teorie a dějiny umění, nebo v příbuzných oborech
 • jmenování profesorem/kou nebo docentem/kou v oboru, u uchazeče/uchazečky bez těchto titulů předpoklady pro zahájení habilitačního řízení
 • min. 5 let odborné praxe v oboru, profesionální kvality
 • kladné ohlasy ze studentského hodnocení kvality výuky (pokud uchazeč/ka působil/a na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • řídící a organizační schopnosti, schopnost týmové práce
 • aktivní znalost anglického jazyka, znalost dalšího světového jazyka vítána
 • morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme

 • nástup od 1. 9. 2023 nebo podle dohody
 • zařazení vedoucí ústavu – akademický pracovník – odborný/a asistent/ka / docent/ka / profesor/ka
 • mzdové podmínky dle Vnitřního mzdového předpisu ČVUT

Náležitosti přihlášky

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem řídící, odborné, tvůrčí, výzkumné, publikační, event. pedagogické činnosti
 • portfolio shrnující významné výsledky profesní, pedagogické a vědeckovýzkumné praxe
 • písemnou představu o koncepci budoucího rozvoje ústavu
 • ověřené kopie dokladů o vysokoškolském vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech
 • výpis z rejstříku trestů

V případě, že ve výběrovém řízení uspěje uchazeč/ka, který/á není stávajícím akademickým pracovníkem FA ČVUT, bude s tímto/touto uchazečem/uchazečkou uzavřena pracovní smlouva na pozici akademického pracovníka FA ČVUT, a následně bude děkanem fakulty jmenován/a do funkce vedoucí/ho Ústavu památkové péče na určité období s možností prodloužení. V případě úspěchu uchazeče/uchazečky, který/á je stávajícím akademickým pracovníkem FA ČVUT, bude tento/tato uchazeč/ka jmenován/a děkanem fakulty do funkce vedoucí/ho Ústavu památkové péče na určité období s možností prodloužení.

Způsob přihlášení

Písemně poštou nebo osobně:

Přihlášku s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte doporučeně do 12. 6. 2023 na adresu: ČVUT v Praze – Fakulta architektury, personální oddělení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6* nebo doručte osobně v úředních hodinách na podatelnu FA ČVUT. Obálku označte viditelně nápisem: „Výběrové řízení – vedoucí Ústavu památkové péče“;

a současně

zašlete v elektronické podobě se všemi přílohami e-mailem na adresu petra.prusova@fa.cvut.cz.

Podáním přihlášky dává uchazeč/ka souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Podáním přihlášky dává uchazeč/ka souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise a se zveřejněním představy o koncepci budoucího rozvoje ústavu v případě, že bude uchazeč/ka vybrán/a.

Podle vlastního uvážení může komise pro výběrové řízení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče/uchazečky k pohovoru. FA ČVUT v Praze si vyhrazuje právo nevybrat žádného/žádnou z uchazečů/uchazeček.

 

V Praze dne 11. 5. 2023

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
děkan

 

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT a FA ČVUT dne 11. 5. 2023. Posledním dnem pro podání přihlášek je pondělí 12. 6. 2023.

*Doručení přihlášky si uchazeči mohou ověřit podle podacího čísla zásilky v aplikaci Sledování zásilek na www.ceskaposta.cz. Vzor přihlášky viz. níže.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.