Zprávy

Výběrové řízení na akademické pracovníky

Děkan Fakulty architektury ČVUT se sídlem v Praze, Thákurova 9, vypisuje podle §77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a v souladu s Řádem výběrového řízení ČVUT výběrové řízení na pozici akademických pracovníků/pracovnic.
© Marek Sedlák

1) Ústav výtvarné tvorby

 • odborný asistent / asistentka
  Zaměření: výuka kreslení se zaměřením na architekturu
  Úvazek: 0,25 (10 hodin týdně)

2) Ústav nauky o budovách

 • docent / docentka event. odborný asistent / odborná asistentka
  Zaměření: výuka v oblasti občanských, výrobních či infrastrukturálních staveb v bakalářských a magisterských studijních programech Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design v předmětu Nauka o stavbách s podílem na ateliérové výuce
  Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

3) Ústav urbanismu

 • vedoucí Ústavu urbanismu
  Úvazek: 0,5 – 1,0 (20 – 40 hodin týdně)
 • vedoucí ateliéru pro program Architektura a urbanismus
  Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)
 • odborný asistent / odborná asistentka v ateliéru Ing. arch. Michala Kuzemenského
  Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

4) Ústav krajinářské architektury

 • vyučující v oblasti plánování krajiny
  Zaměření: výuka v oblasti plánování krajiny v bakalářských a magisterských studijních programech Krajinářská architektura, Landscape Architecture a Architektura a urbanismus
  Úvazek: 0,2 (8 hodin týdně)

5) Ústav stavitelství I

 • odborný konzultant pozemního stavitelství v ateliérech
  Zaměření: konzultace pozemního stavitelství v ateliérech pro program Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura
  Úvazek: 0,3 (12 hodin týdně)
 • vyučující předmětu Pozemní stavitelství
  Zaměření: výuka a garantování předmětu Pozemní stavitelství IV (PS IV), výuka v předmětech Pozemní stavitelství V a VIII (PS V, PS VIII) v bakalářských a magisterských studijních programech Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura
  Úvazek: 0,4 (16 hodin týdně)
 • vyučující předmětu Pozemní stavitelství
  Zaměření: výuka a garantování předmětu Pozemní stavitelství VIII (PS VIII), výuka v předmětech Pozemní stavitelství IV a V (PS IV, PS V) v bakalářských a magisterských studijních programech Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura
  Úvazek: 0,3 (12 hodin týdně)

6) Ústav stavitelství II

 • vyučující v oblasti infrastruktury staveb a sídel
  Zaměření: výuka v oblasti infrastruktury staveb a sídel se zaměřením na výuku v bakalářských a magisterských studijních programech Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura
  Úvazek: 0,3 (12 hodin týdně)
 • vyučující v oblasti provádění a realizace staveb
  Zaměření: výuka v oblasti provádění a realizace staveb se zaměřením na výuku v bakalářských a magisterských studijních programech Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura.
  Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)
 • vyučující v oblasti technických zařízení budov
  Zaměření: výuka v oblasti technických zařízení budov se zaměřením na výuku v bakalářských a magisterských studijních programech Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura
  Úvazek: 0,1 (4 hodiny týdně)
 • vyučující v oblasti technických zařízení budov
  Zaměření: výuka v oblasti technických zařízení budov se zaměřením na výuku v bakalářských a magisterských studijních programech Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura.
  Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)
 • vyučující v oblasti energetické náročnosti budov a technických zařízení budov
  Zaměření:
  výuka v oblasti energetické náročnosti budov a technických zařízení budov se
  zaměřením na výuku v bakalářských a magisterských studijních programech Architektura a
  urbanismus a Krajinářská architektura.
  Úvazek: 1,0 (40 hodin týdně)
  Upozorňujeme, že tato pozice má samostatný přihlašovací formulář (ke stažení níže).

7) Ústav navrhování I

 • odborný asistent / odborná asistentka v ateliéru 1. ročníku vedeného Ing. arch. Martinou Buřičovou
  Úvazek:
  0,4 (16 hodin týdně)

8) Ústav navrhování III

 • odborný asistent / odborná asistentka v ateliéru vedeného Ing. arch. Markem Chalupou
  Úvazek:
  0,5 (20 hodin týdně)
 • odborný asistent / odborná asistentka ateliéru 1. ročníku vedeného MgA. Josefem Čančíkem
  Úvazek: 0,4 (16 hodin týdně)

Podrobné informace k jednotlivým obsazovaným pozicím najdete v přiložených PDF níže.

Náležitosti přihlášky

 • Vyplněná přihláška (viz vzor)
 • Přílohy:
  A) motivační dopis
  B) strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, tvůrčí, pedagogické, resp. publikační a vědecké činnosti včetně ohlasů

  C) ukázky stěžejních prací – platí pro vybrané pozice (viz. níže)
  D) prosté (neověřené) kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech – doklady v originálu či ověřené kopii dodá vybraný uchazeč po ukončení výběrového řízení.

Způsob přihlášení

Přihlášku se všemi přílohami zašlete do data uvedeného v detailu jednotlivých pozic níže e-mailem na adresu personálního oddělení FA ČVUT petra.prusova@fa.cvut.cz. Materiály lze odevzdávat v českém nebo anglickém jazyce. Podáním přihlášky dává uchazeč / uchazečka souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a současně dává souhlas s distribucí dodaných materiálů členům a členkám komise pro výběrové řízení.

Průběh výběrového řízení

Vypsání výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce ČVUT a ve veřejné části webových stránek FA ČVUT. Naplnění formálních požadavků přihlášky, kvalifikační a odborné předpoklady uchazečů / uchazeček posuzuje v souladu s platnými vnitřními předpisy a na základě zaslaných podkladů odborná komise jmenovaná děkanem. Podle vlastního uvážení může komise pro výběrové řízení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče/uchazečky k pohovoru. FA ČVUT si vyhrazuje právo nevybrat žádného/žádnou z uchazečů/uchazeček. FA ČVUT je oprávněna výběrové řízení kdykoli zrušit.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům / uchazečkám nejpozději do 44 dnů po uplynutí lhůty k podání přihlášky.

Další podklady:

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.