Zprávy

Nové dimenze: Fakulta architektury bude v roce 2020 hostit prestižní evropskou konferenci o vzdělávání architektů

Evropská asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE) vybrala na svém listopadovém zasedání řídícího výboru pražskou Fakultu architektury ČVUT jako pořadatele evropské konference o vzdělávání architektů, urbanistů a krajinářských architektů. Akce se bude konat v Praze ve dnech 26. - 29. srpna 2020.

Konference s názvem Nové dimenze se zaměří především na reflexi zvětšování měřítka a prolínání disciplín v praxi a vzdělávání architektů, urbanistů a krajinářských architektů. Děkan fakulty architektury prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, hon. FAIA, k zaměření konference říká: „Stojíme na prahu nové dimenze naší profese, kdy se zvětšuje měřítko našich zásahů a vlivů na prostředí a je nutné se na naši práci a vzdělání podívat komplexněji, z hlediska prolínání disciplín.“

Fakulta architektury zohledňuje prolínání disciplín architektů, urbanistů a krajinářských architektů ve svých vzdělávacích programech a ráda by na toto téma diskutovala a sdílela své zkušenosti s ostatními evropskými školami architektury. Pořadatelství je pro fakultu vynikající příležitostí se zviditelnit a aktivně se podílet na diskurzu o architektonickém vzdělávání v Evropě.

Do Prahy v srpnu 2020 přijede přibližně 150 hostů z evropských škol poskytujících vzdělávání v oblasti architektury, kteří budou diskutovat o těchto klíčových tématech:

  • Role architekta: jak ovlivňují nové rozměry environmentálních a sociálních problémů naše chápání role architekta ve společnosti a proces návrhu,
  • Princip univerzálnosti: jak lze zachovat princip univerzálnosti architektonického vzdělávání v kontextu rostoucí složitosti naší společnosti,
  • Překrývání profesí: jak by architektonické vzdělávání v prostředí překrývajících se povolání mělo připravit studenty na nové dimenze naší profese.

Rostoucí kapacita a intenzita našich současných možností, jak měnit svět, je doprovázená až bezbřehou komunikační propojeností společnosti ve fyzické i virtuální rovině. Vzdálenosti na Zemi se díky tomu zmenšují, ale problémy s tím spojené se naopak zvětšují. Globalizace přináší globální rozsah a formát problémů v makro i mikro měřítku, jako je oteplování, hospodaření s vodou, udržitelnost rozvoje měst i krajiny, rozvoj dopravy, migrace a asimilace atd., ve stále palčivější a neodbytnější podobě.

Toto zvětšování měřítka a prolínání disciplín v oblasti architektury, urbanismu a krajinářské architektury v současné praxi vyžaduje větší množství patřičně vzdělaných odborníků a je potřeba tyto požadavky promítnout do jejich současného vzdělávání. Jde o novou dimenzi architektonické profese.

EAAE (European Association for Architectural Education) je mezinárodní organizace, která sdružuje přes 130 evropských škol architektury. Jejím posláním je zlepšovat kvalitu vzdělávání architektů a společnou politiku architektury v Evropě a podporovat diskusi a výměnu informací v oblasti architektonického vzdělávání a výzkumu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.