Výstava ateliérových prací

FESTUNGKIRCHE — hřbitov na bastionu

Bc. Jan Koupil

Anotace

Bastiony — pevný cihelný pas města. Měl město bránit, bránil ale hlavně urbánnímu rozvoji. Ostruhy barokního opevnění v ulici Jelení jsou opuštěné a pod nadvládou divokého porostu. Vstupuji na Bastion sv. Benedikta a navrhuji Hřbitov — s kaplí sv. Benedikta rakvovými hroby, s kolumbárii a vsypovou loučkou. Celý návrh, půdorysné vymezení prostor a proporční vztahy vychází ze čtvercového modulu 8,5 m x 8,5 m vyvozeného z rozměru Bastionu. Tímto modulem je určené půdorysné uspořádání a proporce objektů. Buňky vyplňuji hroby, kolumbárii, vsypovými místy a dávám vzniknout útulným zákoutím. Snažím se vytvořit místo pro klidné spočinutí pozůstalých i nebožtíků.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.