Ateliér občanská stavba – ATO

cíle

V rámci zadání návrhu občanské stavby pokračovat v osvojování principů a metod komplexně pojaté architektonické tvorby, reflektující různorodé aspekty zadání i vlastního procesu navrhování staveb, včetně aplikace i prohloubení získaných znalostí v oblasti občanských staveb, např.:

  • Specifické podněty problematiky zadané občanské stavby,
  • praktické užívání základních pojmů typologie občanských staveb,
  • komplexní poznání území a prostředí,
  • definování vnějších a vnitřních vztahů objektu,
  • funkce stavby a vzájemné vazby na konstrukci, koncept TZB nebo použité základní materiály.

způsob zadání

Návrh občanské stavby na konkrétním místě v daném urbanistickém kontextu.

metoda práce

Seznámení s aspekty navrhování občanských staveb formou tematicky zaměřených přednášek, rešerší realizovaných projektů, rozbor řešené lokality. Výuka probíhá formou průběžných konzultací a společných prezentací zaměřených na: stavební program – koncept – návrh – konstrukci – materiály – prezentaci atd.

požadované výsledky

  • portfolio A3 (rešerše, úvahy o programu, analýza zadání, dokumentace procesu návrhu)
  • návrh občanské stavby včetně vazby na konkrétní lokalitu (průvodní zpráva, situace, stavební výkresy, prostorové zobrazení a fyzický model)


kritéria hodnocení

Posouzení průběhu i výsledků ateliérového projektu – účast na konzultacích a prezentacích, projevení získaných znalostí a dosažení schopnosti jejich aplikace v oblasti architektonické tvorby, od koncepce
přes vlastní návrh až po jeho prezentaci, včetně písemného i verbálního projevu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.