Studentské projekty

Proluky vs. sídliště

ZF MENDELU: Kristýna Tesková

Ocenění

Anotace

Proluky hrají zásadní a podceňovanou roli v městské struktuře. Práce konfrontuje tradiční vnímání proluk, vnáší do konceptu krajinářské řešení a rozšiřuje vnímání pojmu. Rozporuje zažitý narativ proluka = mezera mezi dvěma domy. Speciálně se věnuje oblasti, kde není časté proluky hledat - modernistickým sídlištím. Práce má ukázat že právě práce s prolukami může být efektivním řešením problémů sídlišť. Jako je přebytek neudržovaného veřejného prostoru, ztráta sociální kontroly nebo absence génia loci. Jedná se o typické problémy spojené právě s prolukami. Identifikace proluk, jejich prostorové a funkční řešení nám umožňuje efektivně pracovat s prostorem a za pomocí prvků klasické a krajinářské architektury vyřešit většinu z uvedených problémů. Kupříkladu z původně nekonečného a neudržovaného veřejného prostoru se vyřešením proluk stává hierarchizovaný prostor s jasně danými správci. Identifikace a řešení proluk navíc neovlivňuje jen proluku jako takovou, ale i celé okolí. Dává mu účel, formu a charakter. Důležitá je spolupráce klasické a krajinářské architektury a využívání jejich prostředků. Zároveň má práce přinést odpověď na to, jak se vypořádat se zastavováním volné krajiny a kde je možné ještě hledat rezervy. Práce se zabývá územím kondominia Geologická na Praze 5, Barrandově. Řešené území se nachází v těsné blízkosti Barrandovských ateliérů. Od zbytku sídliště je oddělené rušnou třídou. V areálu byla původně navržena celková koncepce, která se ale nikdy nezrealizovala.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.