SGS – studentská grantová soutěž

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje Studentskou grantovou soutěž ČVUT na rok 2024. V rámci vyhlašované výzvy mohou být podány nové návrhy projektů - jednoleté až tříleté - realizované v kaIendářních letech 2024 až 2026.

Soutěž   je   určena   na   podporu   studentských   projektů   v rámci  činnosti   studentů v doktorských a magisterských studijních programech v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na webové adrese www.sgs.cvut.cz jsou vystaveny základní dokumenty ve znění platném pro rok 2O24.

Podávání přihlášek probíhá elektronicky, přes aplikaci SGS

Doporučení pro žadatele Studentské grantové soutěže na FAKULTĚ ARCHITEKTURY:

Preferovány jsou projekty:

víceleté (jednoleté jsou akceptovány pouze v případě odůvodněného krátkodobého záměru, např. aktivní účasti na konferenci s publikací ve sborníku, nebo v případě nutnosti doplnění/dokončení víceletého projektu SGS s řádným odůvodněním návaznosti a publikačním výstupem);

týmové a meziústavní;

s jasně definovanými publikačními výstupy (každý projekt musí mít výstup(y) v souladu s Přílohou 2 podmínek SGS; u víceletých projektů je nutné naplánovat a naplnit výstup v každém roce projektu; v oboru architektury a designu jsou doporučovanými výstupy všechny, které prochází oponentním řízením: recenzovaný článek, recenzovaný příspěvek ve sborníku z konference, recenzovaná odborná publikace, kapitola v recenzované odborné knize);

s přesvědčivou metodickou vizí práce.

Nedoporučuje se:

● školitel v roli řešitele (lze pouze u větších projektů v případě nutné dočasné náhrady, např. u mateřské či dlouhodobé nemoci studenta-řešitele);

● nadměrná výše mzdy u školitele (maximální poměr zaměstnanec/student doporučujeme 15/85);

● křížová výměna řešitele a člena týmu u dvou projektů nebo účast jednoho studenta ve více než dvou projektech (tj. projekt 1 = řešitel A a člen B; projekt 2 = řešitel B a člen A; v tomto případě doporučujeme podat raději společný projekt)

Statistiky z předchozích let:

● V posledních 5 letech byla průměrná udělená částka ročního stipendia pro řešitele 59 tis Kč, spoluřešitele (další student) 15 tis Kč a celková částka projektu 137 tis Kč.

kontakt

Ivana Christová

+420 224 35 6227

ivana.christova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.