S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Působení vlhkosti a chemických degradačních procesů na fyzikálně mechanické vlastnosti materiálů historických staveb

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

Z teoretických a experimentálních poznatků je zřejmé, že časově závislé chování hmot je otázkou spolehlivosti a trvanlivosti stavebních konstrukcí a tedy i samotných staveb. Laboratorní a dále uvedené experimentální měření mělo za úkol ověřit životnost vybraného materiálu (pískovce) vystaveného mechanismům degradačních procesů jejichž parametry ovlivňují transportní procesy v materiálech. Transportním prostředkem je především vlhkost, která (jak v kapalné tak i v plynné fázi) je hlavním nositelem agresivních látek působících ve vnitřní struktuře i na vnějším povrchu stavebních hmot. Vlivem vlhkosti pak v materiálech probíhají chemické degradační děje a procesy, které jsou charakteristické změnou pórového systému v důsledku chemických reakcí samotné vlhkosti či rozpuštěných solí se složkami stavebních hmot.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten