Publikace

Vliv teploty na sorpční vlastnosti materiálů historických budov

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

Obnova a rekonstrukce historických budov je spojena s problémem zvolit nejvhodnější materiál, který nejen svým vzhledem, ale především vlastnostmi, bude odpovídat materiálu původnímu. U vybraných materiálů, pískovec, cihla a opuka, které jsou z historického hlediska nejčastěji používanými stavebními materiály na území střední Evropy, byly stanoveny základní parametry, jako je objemová hmotnost, hustota a otevřená pórovitost. Aby bylo možné posoudit chování materiálů v konstrukci, byly naměřeny také sorpční izotermy a to v závislosti na teplotě. Testované materiály se vyznačují vysokou otevřenou pórovitostí a velice rozdílným hygroskopickým chováním. Zatímco pískovec má zanedbatelnou adsorpční kapacitu, opuka je při vysokých vlhkostech okolního prostředí schopna vázat značné množství vlhkosti, což je také příčinou její rychlé degradace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten