Publikace

Využití participativního plánování na úrovni budov: pilotní studie Buštěhrad

Mgr. Tomáš Vácha

Článek pojednává o pilotním nasazení metodiky pro aktivní zapojení uživatelů budov do procesu plánování stavebního projektu. Pilotní ověření proběhlo v rámci projektu zaměřujícího se na navýšení kapacit ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě. Proběhla analýza zainteresovaných stran, byla vytvořena komunikační strategie a pro vybrané skupiny zainteresovaných stran byly uplatněny metody participativního plánování. Analýza potřeb uživatelů budovy byla realizována prostřednictvím dotazníků, individuálních rozhovorů a ohniskové skupiny. Pro zapojení žáků školy jsme vytvořili návrhy kreativních aktivit. Data byla kvantitativně i kvalitativně zpracována. Zapojení metodiky pomohlo k identifikaci klíčových podnětů, které se následně odrazily i v technicko-ideovém plánu projektu. Na základě pilotní studie byl prokázán přínos metodiky pro daný typ stavebního projektu. Pilotní studie pomohla odhalit některé nedostatky metodiky a prostor pro další zlepšení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten