Publikace

Vliv architektonických soutěží konce padesátých let a šedesátých let na vývoj architektonické formy

Ve 47. čísle časopisu Architektúra & urbanizmus byl publikován článek Architektonické a architektonicko-urbanistické soutěže šedesátých let – jejich specifický přínos v dějinách československé architektury. Shrnul výsledky výzkumu 152 architektonických a architektonicko-urbanistických soutěží 60. let 20. století. Zkoumány byly soutěže vypisované v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, soutěže neurčené pro konkrétní lokalitu, projekty pro cizinu a okrajově i soutěže na Slovensku. Základním pramenem poznání byly texty publikované v periodikách Architektura ČSR/ČSSR a Československý architekt. Výzkum potvrdil, že zkoumané soutěže můžeme považovat za dobový fenomén, který kladně ovlivnil rozvoj čs. architektury. Soutěže sloužily nejen jako progresivní způsob architektonického navrhování, ale měly i konkrétní dopad na rozvoj architektonické formy, typologických a konstrukčních řešení, na profilaci tvorby jednotlivých architektů a kolektivů, na oblast památkové péče i na teorii architektury. Měřitelným výstupem soutěží byly realizace, z nichž mnohé ovlivnily podobu našich měst (zejména Prahy). Vliv soutěžních aktivit 60. let skrze početné zpožděné realizace dohasínal dokonce až do osmdesátých let. Text kategorizuje formové proudy, které soutěže ve sledovaném období iniciovaly, pomáhaly rozvinout a podrobit kritickému rozboru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten