Publikace

Rozhovor s Ivo Obersteinem

Šedesátá léta představují v poválečné architektuře hraniční období. Výpověď dobového tisku je sice výmluvná, ale do značné míry ideologická a zdaleka ne vyčerpávající. Sdělení pamětníků jsou proto pro objektivní zachycení historie jedním ze základních pramenů poznání. V roce 2002 byla oslovena architektonická veřejnost s cílem vytvořit sborník autentických osobních vzpomínek, který by přispěl k sebereflexi vývoje architektury a urbanismu v Čechách a na Slovensku. Publikace Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků, z níž je publikovan tento rozhovor, vznikla na Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT v Praze za podpory výzkumného záměru Ministerstva školství VZ - MSM č. 214500027 a na FA STU v Bratislavě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten