Zprávy

Definice druhů výsledků

Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro Informační systém výzkumu, vývoje a inovací – databáze RIV. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo dosaženo řešením výzkumných aktivit s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), platí, že je k dané výzkumné aktivitě lze přiřadit pouze v případě, že jich bylo prokazatelně a nezpochybnitelně dosaženo řešením této výzkumné aktivity. Do RIV lze zařadit a hodnotit pouze výsledek, který existuje, tj. je poskytovatelem fyzicky nebo jiným kontrolovatelným způsobem ověřeno, že výsledek skutečně existuje. Dále platí zásada, že jeden výsledek dané výzkumné aktivity může být do RIV zařazen každým předkladatelem pouze jednou a musí být označen jako ten druh výsledku, který dosažený výsledek nejvíce charakterizuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.