Zprávy

Laboratoř inkluzivního urbanismu jako formát pro výuku

V publikaci Inclusive Urbanism, kterou vydává Technická univerzita v Delftu v odborném časopise Urbanism Series (RiUS), vychází článek představující laboratoř inkluzivního urbanismu jako formát pro výuku. Napsala jej Jana Zdráhalová z Ústavu urbanismu FA ČVUT společně se svými kolegyněmi Angelou Mensing-de Jongovou (Fakulta architektury Technické univerzity Drážďany) a Kingou Racoń-Lejovou (Fakulta architektury Technické univerzity v Krakově).

Článek s názvem Lab of Inclusive Urbanism as a Format to Educate Urban Designers (v publikaci Inclusive Urbanism na stranách 151–169) zachycuje úspěšnou spolupráci fakult architektury několika evropských univerzit v letech 2009 – 2019. Představuje nové pojetí výuky urbanismu, které spočívá v zapojení studentů oborů architektura, krajinná architektura, územní plánování a geografie fakult architektury z Delftu, Drážďan, Krakova a Prahy do tzv. urbanistické laboratoře. Popisuje formát laboratoře používaný ve výuce urbanistického navrhování s důrazem na jeho inovativní a inkluzivní aspekty.

Vedle klasických ateliérových projektů je laboratoř cenným formátem pro výuku urbanistického navrhování, na němž spolupracuje jedinečná skupina účastníků, spolupracovníků a zainteresovaných stran. V laboratoři formulují prostorovou strategii založenou na existující urbanistické identitě a socioekonomických a demografických podmínkách lokality.

Přípravná fáze zahrnuje analýzu případové studie provedenou vzdáleně za pomoci geoportálů a informací místní samosprávy. Aby se podpořila inkluzivní složka projektu, je nezbytné zohlednit také předběžné studie a specifickou zkušenost místní samosprávy, nevládních organizací a místních obyvatel. V laboratoři pracuje 35 až 60 studentů, kteří vyhodnocují komplexní historické, politické, přírodní a kulturní podmínky, které staví do kontextu aktuální prostorové a sociální situace města. Fakultu architektury ČVUT reprezentovali studenti ateliéru Klokočka–Zdráhalová.

Přidanou hodnotou je také možnost výměny nápadů, pracovních metod a mapovacích dovedností mezi účastníky z různých univerzit, zemí a vzdělávacích osnov. Laboratoř dále slouží jako užitečná platforma pro otevřenou diskusi mezi zainteresovanými stranami a zástupci místní samosprávy. Podporuje objektivní debatu bez potenciálně konfliktních politických a finančních vlivů.

V rámci laboratoře se studenti pravidelně setkávají. Nejprve absolvují úvodní workshop a poté společně pracují na zadaném tématu, definují koncepty řešení rozsáhlých, často historicky, politicky a sociálně složitých území. Pod odborným vedením pedagogů ze zapojených univerzit otevřeně diskutují nejen mezi sebou navzájem, ale také se zástupci místních samospráv.

O publikaci Inclusive Urbanism

Vydání publikace reaguje na Cíl udržitelného rozvoje OSN č. 11 - vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce. Představuje širokou škálu přístupů a zabývá se tématy krajinného designu, městské geografie a územního plánování z hlediska architektury a urbanismu. Obsah je rozdělen do tří částí: výzkum, vzdělávání a praxe. Představuje nejnovější výsledky výzkumu v oblasti územního plánování, v druhé části se zaměřuje na vysokoškolskou výuku. Hledá odpovědi na otázku, zda potřebujeme nové formáty výuky a jak mají být navrženy, aby podpořily inkluzivní urbanismus? Třetí část knihy nabízí příklady prostorového designu, městských laboratoří, plánovacích a koprodukčních procesů, a prezentuje je společně s jejich možnostmi podpory inkluze.

Celou publikaci je možné stáhnout zde.

Inclusive Urbanism. Advances in research, education and practice
Vydalo nakladatelství TU Delft Open v září 2020
Editoři: Wolfgang Wende, Steffen Nijhuis, Angela Mensing-de Jong, Melanie Humann
Počet stran: 328
ISBN 978-9463663175

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.