Zprávy

Od pondělí 7. 12. je opět možné vyučovat kontaktní formou

Od pondělí 7. 12. 2020 může probíhat prezenční výuka pro studenty 1. ročníků bakalářského a magisterského studia a všech ročníků doktorského studia při počtu maximálně 20 osob ve výukové místnosti, prezenční výuka praktická a umělecká pro studenty všech ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů, individuální konzultace všech studentů se souhlasem vyučujícího, a přijímací a státní závěrečné zkoušky pro max. 10 osob. To vše je dovoleno vládním opatřením 3. stupně PES (protiepidemického systému) a Příkazem rektora č. 21/2020.

O změně způsobu výuky je povinen garant předmětu/vyučující/vedoucí ateliéru neprodleně informovat studenty. Pedagog se nicméně může rozhodnout, zda bude pokračovat v online výuce až do konce semestru, nebo se vrátí k prezenční výuce. 

Pokud je množství studentů zapsaných na předmět/cvičení vyšší než 20 osob, výuka dál probíhá online formou.

Stále platí, že ve všech vnitřních prostorách školy je povinnost nosit ochranu nosu a úst. V případě učitelů je ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby student při výuce viděl na ústa učitele, možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m od studentů.

Dále dle Opatření PES pro oblast školství v 3. stupni platí:

  • Větrání - po dobu 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.
  • Vstup třetích osob (mimo studenty či zaměstnance) v době provozu škol je umožněn pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk se studenty.

Více informací na webu MŠMT nebo ve vládním usnesení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.