Zprávy

Stipendijní pobyt na německých odborných pracovištích

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského studia.

Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích - na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo jim s jeho zajištěním pomůže DBU dle odborného zájmu žadatele. Pohovory s uchazeči o stipendium budou probíhat v dubnu 2021 (podle aktuální epidemiologické situace prezenčně nebo online). Pobyt začne v druhé polovině srpna a stipendista získá měsíční stipendium ve výši 1250 €. Stipendijní pobyt začíná v Osnabrücku 4-týdenním intenzivním kurzem německého jazyka, který probíhá v malých mezinárodních skupinách dle jazykové úrovně stipendistů. Přihlášku je možné podat v německém nebo anglickém jazyce.

Stipendium je vhodné pro čerstvé absolventy magisterského a inženýrského studia, i  studenty doktorského studia.

Termín pro podávání přihlášek je dvakrát ročně: 5. 9. a 5. 3. 

Shrnutí důležitých termínů pro podání přihlášky v březnu 2021:

  • 5.3.2021 - termín pro podání přihlášek
  • duben 2021 - pohovory s uchazeči
  • srpen 2021 - zahájení intenzivního kurzu němčiny
  • září 2021 – zahájení výzkumného pobytu

Více informací najdete na webu DBU. Další informace ke stipendiu a podmínkám pro podání žádosti naleznete zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.