Zprávy

Do 29. dubna lze požádat o příspěvek z Fondu ČVUT na podporu celoškolských aktivit

Celkem 2 miliony korun rozdělí letos rektorátní Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit v roce 2021. Bude jimi cíleně podporovat a oceňovat integrační aktivity přesahující rámec pracoviště a fakulty ČVUT. Podávané projekty musí mít výrazně celoškolský charakter podporující horizontální spolupráci, a to především ve vzdělávací činnosti.

Fond je založen k cílené podpoře a oceňování integračních aktivit přesahujících rámec pracoviště a fakulty, k prezentaci vzdělávací a s ní spojené činnosti ČVUT v národním nebo mezinárodním měřítku, k podpoře příslušných společenských i sportovních akcí a aktivit spojených se vzdělávací a související činností, popř. k ocenění významného osobního přínosu odpovídajících aktivit celoškolského významu.

Finanční prostředky z Fondu jsou přiznávány pouze pracovištím, pracovníkům a studentům ČVUT. Prostředky jsou určeny výhradně na neinvestiční výdaje a nebudou poskytovány na podporu pořádání konferencí.

V minulých letech dostala naše fakulta příspěvek např. na organizaci oslav 30. výročí sametové revoluce, seminář Překonejme bariéry, workshop Conservation / Demolition, projekt skicování na dálku ColLabSketch nebo betonového mobiliáře vyrobeného 3D tiskem z betonu.

Specifika letošní podpory

Přednost dostanou projekty, které zahrnují společné aktivity více pracovišť z více součástí. S ohledem na trvající restrikce zavedené kvůli koronaviru nebudou podporovány veřejné a seznamovací akce, kde dochází ke kontaktu osob. Dále bude požadováno, aby propagační materiály byly sjednoceny za celou školu a z důvodů efektivity neobsahovaly informace, které omezí jejich použití jen na krátké, nebo jednorázové použití. Přílohou žádosti musí být popis způsobu propagace projektu.

Pravidla pro udělení příspěvku z Fondu na podporu celoškolských aktivit jsou uvedena zde.

Uzávěrka žádostí

Pozor! Interní uzávěrka pro projektové žádosti z Fakulty architektury ČVUT je už 27. 4. 2021. Formuláře odevzdávejte do rukou Mgr. Barbory Seifertové, manažerky projektů. Po jejich schválení děkanem budou nejpozději 29. 4. 2021 předány odboru rozvoje Rektorátu ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.