Zprávy

Nové programové období Erasmus+ a Erasmus Without Paper

V letošním roce začíná nové sedmileté programové období Erasmus+ (2021–2027), jehož prioritami jsou inkluze a diverzita, udržitelnost, digitalizace a participace. Administrativní infrastruktura programu se digitalizuje na Erasmus Without Paper (EWP) a vysokoškolské mobility studentů a zaměstnanců se rozšiřují o krátkodobé a kombinované mobility. Tyto změny jsou přínosem především pro doktorandy.

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a zajistit jejich rovné příležitosti, mohou doktorandi a čerství absolventi (postdoktorandi) uskutečňovat krátkodobé nebo dlouhodobé fyzické mobility za účelem studia či stáže v zahraničí. Bude též možné požádat o podporu i na pořádání kombinovaných intenzivních programů (Blended Intesive Programmes BIP).

Vysokoškolské mobility Erasmus+ (2021–27) budou možné ve fyzické a kombinované formě. Fyzické mobility mohou být dlouhodobé (2–12 měsíců), krátkodobé (5–30 dní) pro doktorandy, a zaměstnanecké (2 resp. 5–60 dní). Kombinované mobility, mající fyzickou a virtuální část, budou možné jako dlouhodobé i krátkodobé, přičemž krátkodobé jsou určeny pro studenty, kteří se nemohou účastnit dlouhodobé kombinované mobility.

Mobilita studentů na studijní pobyt v zahraničí v délce 2–12 měsíců může oproti minulému programovému období proběhnout i jako kombinovaná mobilita, krátkodobá mobilita pro doktorandy a krátkodobá kombinovaná mobilita pro studenty s omezenými příležitostmi. Pobyty lze realizovat na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající a přijímající institucí programových i partnerských zemí.

Mobilita studentů na praktickou stáž v zahraničí v délce 2–12 měsíců může proběhnout nově  i jako kombinovaná mobilita. Pobyty lze realizovat na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající a  přijímající organizací, institucí či podnikem programových i partnerských zemí. Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy.

Mobilita zaměstnanců na výukový pobyt v zahraničí v délce 2 dny až 2 měsíce v programových zemích a v délce 5 dní až 2 měsíce v partnerských zemích (v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu) může nově proběhnout i jako kombinovaná mobilita i jako online mobilita, mající pouze virtuální část.

Mobilita zaměstnanců na školení v zahraničí v délce 2 dny až 2 měsíce v programových zemích a v délce 5 dní až 2 měsíce v partnerských zemích může proběhnout též jako kombinovaná mobilita. Aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol.

Kombinovaný intenzivní program je novou aktivitou určenou pro studenty i zaměstnance, která využívá inovativní způsoby kombinací virtuální a fyzické výuky v délce 5 až 30 dní. Může se například jednat o letní školy, terénní výzkumy či umělecké projekty aj. Jsou určené pro skupiny 15–20 studentů z jiných programových zemí (jen v rámci EU) a musí se jí účastnit vždy alespoň 3 instituce ze 3 programových zemí.

Současně s těmito změnami program Erasmus+ (2021–2027) přechází v následujících šesti letech na digitální pracovní infrastrukturu Erasmus Without Paper (EWP), která usnadní výměnu dat mezi partnerskými školami. EWP je inkluzivní síť a nevynechá žádnou univerzitu. Technická řešení pro mobilitu studentů se zefektivní, místo koleček papírování, které studenti tak dobře znají, si EWP klade za cíl posílit stávající technická řešení spojením nástrojů a jejich propojením společnou sítí. Tyto změny se dotknou každého vyjíždějícího studenta, který pocítí, že se ocitl v procesu největší organizační změny projektu Erasmus od jeho založení.

Pravděpodobný (plánovaný) časový vývoj v nejbližších letech:

  • leden 2021 – přechod z papírových Learning Agreements na Online Learning Agreements.
  • září 2021 – interinstitucionální smlouvy jsou podepisovány online.
  • rok 2022 – další dokumenty, které jsou součástí administrativy, přecházejí do online administrativy.
  • od 2023 – většina administrace programu běží online. Nominace či přihlášky se budou konat na jedné platformě. Studenti si budou moct z jednoho systému stáhnout potřebné dokumenty před i během pobytu i po návratu. Pro univerzity bude systém dokumentů oboustranně viditelný.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.