Zprávy

Frascati Manual

Pojmy a definice pro identifikaci výzkumu a vývoje. Český překlad stěžejní kapitoly definic Frascati manuálu OECD. Tato kapitola je jednou z nejvýznamnějších kapitol dokumentu určeného pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Tato kapitola obsahuje definici výzkumu a experimentálního vývoje (z anglického R&D - Research & Development, v českém překladu VaV ) a jejich kategorií, základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Tyto definice se v podstatě neliší od těch v předchozích vydáních manuálu. Pokud existují rozdíly, jsou to ty, které odrážejí změny v kultuře a používání jazyka. S cílem poskytnout vodítko k tomu, co je a co není výzkumná a vývojová činnost, je stanoveno pět kritérií, která požadují, aby daná činnost byla původní, kreativní/tvůrčí, nejistá co do výsledku, systematická a přenosná a/nebo reprodukovatelná.

Od posledního vydání se pohled na posouzení výdajů na výzkum a vývoj v Systému národních účtů (dále jen SNÚ) změnil z pojmu “výdaj” na pojem “kapitálová investice”. Výsledkem je, že terminologie tohoto manuálu a SNÚ se sbližuje, a vznikají další požadavky na měření finančních toků. Zatímco manuál vždy platil pro všechny vědecké disciplíny, v tomto vydání je kromě přírodních a technických věd kladen větší důraz na společenské vědy, humanitní vědy a umění. Měření činností v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím průzkumů, administrativních dat nebo rozhovorů vyvolává otázky o hranicích a o tom, co zde je a co není do výzkumu a vývoje zahrnuto, a tato kapitola obsahuje příklady, které pomohou odpovědět na tyto otázky. Manuál je určen k použití při interpretaci dat VaV, jako součásti návrhu a hodnocení politik, přičemž zaměřením této kapitoly jsou definice pro účely měření.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.