Zprávy

Vnitřní soutěž pro podporu umělecké, tvůrčí a publikační činnosti

Děkan Fakulty architektury ČVUT vyhlašuje Vnitřní soutěž pro podporu umělecké, tvůrčí a publikační činnosti pro rok 2022. Cílem soutěže je systémová podpora umělecké, tvůrčí a publikační činnosti akademických pracovníků a studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Fakulty architektury ČVUT. 

Okruhy 

 • umělecká a tvůrčí činnost 

Podpora je určena na tvůrčí činnosti, které obohacují mezioborový profil, prostředí a výuku či výzkum na fakultě (např. workshopy, výstavy, konference, design-build projekty, soutěže, vyzvané prestižní přednášky, knihy bez standardních vědeckých parametrů). 

 • odborná publikace 

Podpora je určena na publikační aktivity, které musí splňovat standardní požadavky na odborné dílo v daném oboru (nové poznatky, ISBN/ISSN, recenzní posudky, poznámkový aparát, rejstřík, anglické resumé atd.). 

 • překlady 

Podpora je určena na překlady a korektury cizojazyčných odborných textů (např. knihy, kapitoly v knize, příspěvky ve sborníku, recenzované články v časopise). 

Řešitel 

 • hlavním řešitelem může být akademický pracovník nebo student FA ČVUT 
 • členy řešitelského týmu mohou být další akademičtí pracovníci a studenti FA ČVUT, případně externí pracovníci 
 • v případě, že hlavním řešitelem o podporu je student, aktivitu musí garantovat akademický pracovník 
 • k žádosti je nutné souhlasné vyjádření vedoucího pracoviště FA ČVUT, k němuž řešitel nebo garant náleží. V případě společných projektů z více pracovišť, připojuje řešitel souhlasné vyjádření všech dotčených vedoucích 

Žádost 

 • Řešitel musí o podporu žádat na předepsaném formuláři. Žádost se zasílá v otevřeném formátu docx a zároveň uzavřeném formátu pdf emailem na adresu referentky pro vědu, výzkum a uměleckou činnost (gabriela.thompson@fa.cvut.cz). 

Výše podpory a rozhodnutí o podpoře 

 • soutěž je dotovaná částkou 2.000.000 Kč 
 • o podpoře dle bodu 2a, b rozhoduje Ediční rada FA ČVUT. Finanční podpora se pohybuje v rozpětí 20–200 tis. Kč. 
 • o podpoře dle bodu 2c rozhoduje per-rollam Ediční rada FA ČVUT. Finanční podpora se pohybuje v rozpětí 5–50 tis. Kč. 
 • Ediční radu FA ČVUT jmenuje děkan. 
 • Žádosti neúplné, nečitelné, pozdě doručené nebo doručené na jinou než uvedenou emailovou adresu budou z posuzování vyřazeny. 
 • Děkan a Ediční rada FA ČVUT si vyhrazují možnost krátit požadovanou výši finanční podpory. 

Průběh projektu a vyhodnocení 

 • za úspěšnou realizaci projektu odpovídá řešitel a vedoucí příslušného pracoviště 
 • v případě přidělení finanční podpory musí řešitel/ka kontaktovat referentku pro ediční činnost G. Thompson a domluvit si postup realizace podpory. Objednávku k uhrazení přidělené podpory vystavuje referentka při splnění předepsaných podmínek. 
 • výstup musí být evidován v databázi V3S nebo RUV (dle povahy výstupu) 
 • informace o výstupu včetně potřebných textových a obrazových podkladů musí být zaslány oddělením PR a VVUČ FA ČVUT 
 • nejpozději do 31. 1. 2023 je řešitel povinen předložit závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři.  

Harmonogram 

 • vyhlášení soutěže 09. 05. 2022 
 • uzávěrka 1. kola přihlášek 31. 05. 2022 
 • zasedání komise k 1. kolu přihlášek v týdnu 06. – 10. 06. 2022 
 • zveřejnění výsledků 1. kola do 14 dnů od zasedání hodnotící rady 
 • uzávěrka 2. kola přihlášek 30. 09. 2022 
 • zasedání rady ke 2. kolu přihlášek v týdnu 03. – 07. 10. 2022 
 • zveřejnění výsledků 2. kola do 14 dnů od zasedání hodnotící rady 
 • rozhodování o podpoře překladů průběžně po celý rok 

Ediční rada 

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. (předseda) 
prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. (místopředseda) 
Mgr. Jan Calta
Prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. 
Mgr. Klára Pučerová, Ph.D. 
doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D. 
prof. Ing. arch. Irena Šestáková 
doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. 
M. A. Henrieta Nezpěváková, Ph.D. 

 

V Praze dne 6. 5. 2022 
doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. 
děkan 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.