S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Alfa

Zadání očima kantorů

Jan Sedlák

Akt, kdy pedagog představí studentům ateliérový společný úkol, patří k významným okamžikům odborného studia. Před adeptem se otevírá profesní výzva, nabízející ponor do vybraného prostoru, z jiného pohledu charakterizující učební know-how kantora. Lze tu číst mnohé: znalost obrazu současného města, vesnice či krajiny v českém údolí, ale i pedagogovu péči o myšlenkovou kontinuitu či o princip ad hoc v zadávacím procesu apod. Ve svém úhrnu zobrazuje soupiska fakultních zadání také unikátní aktuální myšlenkovou mapu části akademického sboru FA ČVUT.

Školní bulletin prezentuje širší souvislosti vybraných zadání v odpovědích pedagogů. Oslovil též jejich nové studenty, které najdete v březnové Alfě na stranách 10 a 11.

Jan Sedlák, vedoucí návrhového Ateliéru Sedlák v Ústavu navrhování III nad zadáním Praha – obytná, obývaná, obyvatelná

1/ Jaký pedagogický záměr svým zadáním sledujete?

Věnujeme se nejvíce urbanistickému pohledu na pražské prostředí. Především pro jeho inspirativnost a jako svébytné učebnici urbanismu, architektury, vývoje i dějin, prolínajících se s dějinami obecnými. Zpracováním konkrétních úloh chceme studenta seznámit také s tímto širším prostorovým i časovým kontextem.

Podstatná je pro nás aktuálnost, přičemž za aktuální u urbanistické úlohy považujeme často i časově vzdálenější úkoly, protože čas vzniku a vývoje města je dost odlišný od našeho lidského. Tedy podpora myšlení v otevřeném časovém horizontu.

Naším záměrem je naučit studenty spolupráci zadáním společného (ateliérového) projektu vzniklého z jednotlivých projektů (týmových a individuálních), tedy „každý semestr o jeden, společný projekt více, než je studentů v ateliéru“. Spolupráce je inspirativní.

Konečně naším dlouhodobým cílem je nejen předání komplexní představy městského prostředí, ale také tematická linie, vytvářející (doufejme) ve zpětném pohledu, podobně jako je tomu u každého semestrálního projektu, jednotlivými semestrálními zadáními „jeden projekt navíc“.

2/ Co vás inspirovalo k volbě tohoto zadání? Která aktuální skutečnost či proces v českém městě, obci či krajině?

Letošní pražské zadání je vedeno myšlenkou, že přes všechny superlativy, kterými se město honosí, zbývá k jho dokonalosti něco velmi podstatného. Tím je jeho větší obeytnost jako těžiště „viability“ – životaschopnosti města. Není tak myšleno jen vlastní bydlení, ale v nejširším slova smyslu celý komplex nabídky aktivit podporující „kvalitní městský způsob života“ a jeho typologicky odlišné projevy v různých částech města.

3/ Co bylo na začátku? Hledání místa pro zvolený typ úkolu, nebo nejprve formulace úkolu a k němu patřičné místo? A proč?

Odpověď je vlastně již obsažena v předešlém textu, místo a potřeba „urbanisticky pojímané aktuálnosti“ jdou při volbě tématu ruku v ruce.

4/ Upřednostňujete reálné, nebo akademické zadání? Jaké důvody Vás k tomu vedou?

Určitá míra akademičnosti je podstatou urbanistické práce mimo jiné tím, že urbanistický plán není projekt. Reálnost zde má jinou podobu než u projektů staveb. Na druhou stranu výše zmíněný otevřený časový horizont myšlení není v žádném případě nutně akademismem, ale měl by být realismem svého druhu. Ale bylo by k tomu třeba ještě mnohé dodat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.