Lidé

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

vedoucí Ústavu nosných konstrukcí, proděkan pro pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT

Původní profesí kameník (n.p. Obnova památek Praha), následně stavební inženýr (n.p. Keramoprojekt Praha, OSVČ), státní stavební dozor a VŠ pedagog (FSv a FA ČVUT v Praze). Autorizovaný inženýr (1996), soudní znalec (2010) a překladatel odborné literatury.

Konzultace

V úterý 15.12.2020 konzultace nebudou, účastním se zasedání Vědecké rady ČVUT. Další konzultace předpokládám ve čtvrtek 17.12.2020.

Konzultace v zimním semestru probíhají přes MS Teams.

NA KONZULTACE SE ZAPISUJTE V MS-TEAMS „STATIKA V ATELIÉRECH – POSPÍŠIL“ KDE JE POD „SOUBORY“ UMÍSTĚN EXCELOVÝ SOUBOR S KONZULTAČNÍMI HODINAMI. 

POKUD NEJSTE ZAPSÁNI VE SKUPINĚ „STATIKA V ATELIÉRECH – POSPÍŠIL“ V MS-TEAMS, NAPIŠTE MI E-MAIL SE ŽÁDOSTÍ O KONZULTACI, POKUD TO BUDE MOŽNÉ, PŘIDÁM VÁS DO SKUPINY.

Před konzultací si otevřete v Adobe Reader výkresy v PDF, ty budete v průběhu konzultace se mnou sdílet přes sdílenou obrazovku.

Pokud mi chcete výkresy poslat a máte velké soubory, posílejte je prosím přes univerzitní síť CESNET prostřednictvím programu FileSender, nikoliv přes zahraniční a komerční služby, přes ně není zasílání ani přijímání souborů bezpečné.


Podklady, které je potřeba připravit ke konzultacím BP (AT a DP je možno přiměřeně redukovat):

  • studie objektu (náčrty: uvažovaná dispoziční řešení jednotlivých podlaží, řezy, pohledy)
  • situace pozemku (většinou 1:200-1:500, v případě řadové zástavby nebo zástavby proluky i polohy sousedních objektů, jejich výšky a hloubky pod terénem)
  • situace širších vztahů (většinou 1:1000-1:5000), terénní výškové poměry, úroveň ustálené hladiny podzemní vody, případně geologické poměry (jsou-li k dispozici))
  • zakreslení uvažovaných nosných konstrukcí v jednotlivých podlažích na skicovací, případně pauzovací papír (postačuje 1:100, u velkých objektů 1:200)

Stavebně-konstrukční řešení bakalářské práce bude zpracováno podle individuálního zadání, které student obdrží po úvodních konzultacích a po vyjasnění nosného systému a konstrukčních materiálů své práce. Individuální zadání obsahuje v souladu s Přílohou 12, část D.1.2., vyhl. 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb, v platném znění,  tři základní části:

a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby od způsobu založení, přes svislé nosné konstrukce, vodorovné konstrukce a konstrukce spojující různé úrovně až po způsob prostorového ztužení konstrukce, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu změny stavby; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; popis atypických konstrukcí; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.

b) Výkresová část - obvykle 3-4 výkresy obsahující řešení stropních konstrukcí, průvlaků, sloupů nebo pilířů (např. tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.) a detailů

c) Statické posouzení - obvykle návrh a posouzení 3-4 nosných prvků (např. stropní desky, průvlaku, sloupu, pilíře, střešního vazníku apod.) 

Pamatujte, že bakalářská práce je vaše samostatná práce. Vedoucí stavebně-konstrukční části bakalářské práce vám pomáhají najít vhodné stavebně-konstrukční řešení, zadávají vám výpočty a výkresy, jimiž prokazujete, že jste si v průběhu bakalářského studia osvojili principy návrhu nosných konstrukcí a že je dokážete aplikovat. V případě, že to je potřeba, konzultují vám vaše postupy a vaše případné nejasnosti. V závěru předkládáte stavebně-konstrukční řešení své bakalářské práce ke kontrole. Vedoucí stavebně-konstrukční části kontrolují, zda bylo zadání práce splněno.   

PŘEDLOŽENÍ STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE DÁLKOVOU FORMOU:

Všechny části stavebně-konstrukčního řešení práce včetně individuálního zadání sestavte do jednoho souboru PDF, který zašlete přes Cesnet FileSender na adresu: martin.pospisil@fa.cvut.cz. Pokud zašlete práce s dostatečným předstihem, budu moci provést jejich podrobnější kontrolu a případně vám je ještě vrátit k doplnění. Na konci semestru odešlu vedoucím ateliérů (vedoucím vašich bakalářských prací) informaci o tom, zda jste zadání práce splnili.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.