S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

vedoucí Ústavu nosných konstrukcí, proděkan pro pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT

Původní profesí kameník (n.p. Obnova památek Praha), následně stavební inženýr (n.p. Keramoprojekt Praha, OSVČ), státní stavební dozor a VŠ pedagog (FSv a FA ČVUT v Praze). Autorizovaný inženýr (1996), soudní znalec (2010) a překladatel odborné literatury.

Konzultace

KONZULTACE V ZIMNÍM SEMESTRU ZATÍM PROBÍHAJÍ V MS-TEAMS (pokud to bude umožněno, budou úterní konzultace vedeny jako prezenční)

NA KONZULTACE SE ZAPISUJTE V MS-TEAMS „STATIKA V ATELIÉRECH – POSPÍŠIL“ KDE JE POD „SOUBORY“ UMÍSTĚN EXCELOVÝ SOUBOR S KONZULTAČNÍMI HODINAMI. 

POKUD NEJSTE ZAPSÁNI VE SKUPINĚ „STATIKA V ATELIÉRECH – POSPÍŠIL“ V MS-TEAMS, NAPIŠTE MI E-MAIL SE ŽÁDOSTÍ O KONZULTACI, POKUD TO BUDE MOŽNÉ, PŘIDÁM VÁS DO SKUPINY.

Před konzultací si otevřete v Adobe Reader výkresy v PDF, ty budete v průběhu konzultace se mnou sdílet přes sdílenou obrazovku.

Pokud mi chcete výkresy poslat a máte velké soubory, posílejte je prosím přes univerzitní síť CESNET prostřednictvím programu FileSender, nikoliv přes zahraniční a komerční služby, přes ně není zasílání ani přijímání souborů bezpečné.


Podklady, které je potřeba připravit ke konzultacím BP (AT a DP je možno přiměřeně redukovat):

  • studie objektu (náčrty: uvažovaná dispoziční řešení jednotlivých podlaží, řezy, pohledy)
  • situace pozemku (většinou 1:200-1:500, v případě řadové zástavby nebo zástavby proluky i polohy sousedních objektů, jejich výšky a hloubky pod terénem)
  • situace širších vztahů (většinou 1:1000-1:5000), terénní výškové poměry, úroveň ustálené hladiny podzemní vody, případně geologické poměry (jsou-li k dispozici))
  • zakreslení uvažovaných nosných konstrukcí v jednotlivých podlažích na skicovací, případně pauzovací papír (postačuje 1:100, u velkých objektů 1:200)

Stavebně-konstrukční řešení bakalářské práce bude zpracováno podle individuálního zadání, které student obdrží po úvodních konzultacích a po vyjasnění nosného systému a konstrukčních materiálů své práce. Individuální zadání obsahuje v souladu s Přílohou 12, část D.1.2., vyhl. 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb, v platném znění,  tři základní části:

a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby od způsobu založení, přes svislé nosné konstrukce, vodorovné konstrukce a konstrukce spojující různé úrovně až po způsob prostorového ztužení konstrukce, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu změny stavby; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; popis atypických konstrukcí; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.

b) Výkresová část - obvykle 3-4 výkresy obsahující řešení stropních konstrukcí, průvlaků, sloupů nebo pilířů (např. tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.) a detailů

c) Statické posouzení - obvykle návrh a posouzení 3-4 nosných prvků (např. stropní desky, průvlaku, sloupu, pilíře, střešního vazníku apod.) 

Pamatujte, že bakalářská práce je vaše samostatná práce. Vedoucí stavebně-konstrukční části bakalářské práce vám pomáhají najít vhodné stavebně-konstrukční řešení, zadávají vám výpočty a výkresy, jimiž prokazujete, že jste si v průběhu bakalářského studia osvojili principy návrhu nosných konstrukcí a že je dokážete aplikovat. V případě, že to je potřeba, konzultují vám vaše postupy a vaše případné nejasnosti. V závěru předkládáte stavebně-konstrukční řešení své bakalářské práce ke kontrole. Vedoucí stavebně-konstrukční části kontrolují, zda bylo zadání práce splněno.   

PŘEDLOŽENÍ STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE DÁLKOVOU FORMOU:

Všechny části stavebně-konstrukčního řešení práce včetně individuálního zadání sestavte do jednoho souboru PDF, který zašlete přes Cesnet FileSender na adresu: martin.pospisil@fa.cvut.cz. Pokud zašlete práce s dostatečným předstihem, budu moci provést jejich podrobnější kontrolu a případně vám je ještě vrátit k doplnění. Na konci semestru odešlu vedoucím ateliérů (vedoucím vašich bakalářských prací) informaci o tom, zda jste zadání práce splnili.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.