Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

vedoucí Ústavu nosných konstrukcí FA ČVUT

Původní profesí kameník (n.p. Obnova památek Praha), následně stavební inženýr (n.p. Keramoprojekt Praha, OSVČ), státní stavební dozor a VŠ pedagog (FSv a FA ČVUT v Praze). Autorizovaný inženýr (1996), soudní znalec (2010) a překladatel odborné literatury.

Konzultace

NA KONZULTACE SE ZAPISUJTE V MS-TEAMS „STATIKA V ATELIÉRECH – POSPÍŠIL“ KDE JE POD „SOUBORY“ UMÍSTĚN EXCELOVÝ SOUBOR S KONZULTAČNÍMI HODINAMI. 

POKUD NEJSTE ZAPSÁNI VE SKUPINĚ „STATIKA V ATELIÉRECH – POSPÍŠIL“ V MS-TEAMS, NAPIŠTE MI E-MAIL SE ŽÁDOSTÍ O KONZULTACI, POKUD TO BUDE MOŽNÉ, PŘIDÁM VÁS DO SKUPINY.

Podklady, které je potřeba připravit ke konzultacím BP (AT a DP je možno přiměřeně redukovat):

  • studie objektu (náčrty: uvažovaná dispoziční řešení jednotlivých podlaží, řezy, pohledy)
  • situace pozemku (většinou 1:200-1:500, v případě řadové zástavby nebo zástavby proluky i polohy sousedních objektů, jejich výšky a hloubky pod terénem)
  • situace širších vztahů (většinou 1:1000-1:5000), terénní výškové poměry, úroveň ustálené hladiny podzemní vody, případně geologické poměry (jsou-li k dispozici))
  • zakreslení uvažovaných nosných konstrukcí v jednotlivých podlažích na skicovací, případně pauzovací papír (postačuje 1:100, u velkých objektů 1:200)

Stavebně-konstrukční řešení bakalářské práce bude zpracováno podle individuálního zadání, které student obdrží po úvodních konzultacích a po vyjasnění nosného systému a konstrukčních materiálů své práce. Individuální zadání obsahuje v souladu s Přílohou 12, část D.1.2., vyhl. 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb, v platném znění,  tři základní části:

a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby od způsobu založení, přes svislé nosné konstrukce, vodorovné konstrukce a konstrukce spojující různé úrovně až po způsob prostorového ztužení konstrukce, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu změny stavby; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; popis atypických konstrukcí; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.

b) Výkresová část - obvykle 3-4 výkresy obsahující řešení stropních konstrukcí, průvlaků, sloupů nebo pilířů (např. tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.) a detailů

c) Statické posouzení - obvykle návrh a posouzení 3-4 nosných prvků (např. stropní desky, průvlaku, sloupu, pilíře, střešního vazníku apod.) 

Pamatujte, že kvalifikační (bakalářská/diplomová) práce jsou vaše samostatné práce. Vedoucí stavebně-konstrukční části práce vám pomáhají najít vhodné stavebně-konstrukční řešení, v bakalářské práci vám zadávají výpočty a výkresy, jimiž prokazujete, že jste si v průběhu bakalářského studia osvojili principy návrhu nosných konstrukcí a že je dokážete aplikovat. V případě, že to je potřeba, konzultují vám v průběhu zpracování bakalářské/diplomové práce vaše postupy a vaše případné nejasnosti. V závěru předkládáte stavebně-konstrukční řešení své bakalářské práce ke kontrole, vedoucí stavebně-konstrukční části zkontrolují, zda bylo zadání práce splněno. Diplomovou práci ke kontrole nepředkládáte. 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.