Lidé

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

vedoucí Ústavu nosných konstrukcí, proděkan pro pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT

Původní profesí kameník (n.p. Obnova památek Praha), následně stavební inženýr (n.p. Keramoprojekt Praha, OSVČ), státní stavební dozor a VŠ pedagog (FSv a FA ČVUT v Praze). Autorizovaný inženýr (1996), soudní znalec (2010) a překladatel odborné literatury.

Konzultace

UPOZORNĚNÍ! V ÚTERÝ 12.11.2019 SE KONZULTACE POSOUVAJÍ OD 16:00 Z DŮVODU SVOLANÉHO JEDNÁNÍ PRODĚKANŮ PRO VaV NA REKTORÁTU.

Mimo konzultační hodiny prosím NERUŠIT!!!


Konzultace v semestru:

úterý 14:00-15:30 nebukované (bez předchozí rezervace)
čtvrtek 14:00-15:30 bukované (předchozí rezervace na konkrétní den a čas)

Rezervace bukovaných konzultačních hodin:

čas/datum

3.10.2019

10.10.2019

17.10.2019

24.10.2019

31.10.2019

7.11.2019

14.11.2019

21.11.2019

28.11.2019

5.12.2019

14:00

Novosadová

nelze bukovat

Kulhavý

Novosadová

Pella

 

Layerová

 

 

 

14:15

Novosadová

nelze bukovat

Kulhavý

Alyeksyenko

 

 

Layerová

 

 

 

14:30

Kubeková

nelze bukovat

Kubeková

Alyeksyenko

 

Hanuš

Viktorýnová

 

 

 

14:45

Kubeková

nelze bukovat

Hájek

Hrubá

 

Kubeková

Viktorýnová

 

 

15:00

Hrubá

nelze bukovat

Chorvát

Ivančová

Mareš

 

Pella

 

 

 

15:15

Hrubá

nelze bukovat

 

 

 

 

Dunjić, Ratković

 

 

 

15:30

 

nelze bukovat

 

 

 

Fuchsová

Dunjić, Ratković

 

 

 

Rezervace bukovaných konzultačních hodin:

čas/datum

12.12.2019

19.12.2019

9.1.2020

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

   

15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultační hodiny jsou zavedeny bukované a nebukované. Nebukované konzultace jsou běžné konzultace, na něž jste zvyklí - přijdete v konzultační hodiny a čekáte, až na vás přijde řada. Vždy se snažím odkonzultovat všechny přítomné, takže nebukované konzultační hodiny většinou ještě výrazně prodlužuji, nicméně ne vždy mohu zůstat ve škole až do 22. hodiny. Kromě nebukovaných konzultací je možné přihlásit se i na konzultace bukované, tj. konzultace, na něž si konkrétní čas rezervujete předem. To je výhodné vzhledem k poměrně přesnému času začátku vaší konzultace, nevýhodné z hlediska nutnosti striktně dodržet daný časový limit (15 minut).Pokyny k rezervaci konzultačních hodin:

K bukovaným konzultacím se prosím hlaste výlučně prostřednictvím e-mailu martin.pospisil@fa.cvut.cz, a to nejpozději vždy do předchozího dne. Na volný termín vás budu zapisovat podle vašeho přání, v případě více žádostí na shodný termín rozhoduje čas doručení vašeho e-mailu (tj. kdo se dříve domailuje, bude zapsán, ostatní budou automaticky zapsáni na další volný termín v tentýž den. Pokud již žádný volný termín není v daný den k dispozici, oznámím to žadateli e-mailem zpět. Bude-li chtít zapsat na jiný den, je nutno, aby o to požádal novým e-mailem opětovně). Na jeden den je možno žádat ke konzultaci cvičení (CV) pouze o jeden čas. Ke konzultaci bakalářských a diplomových prací nebo ateliérů (BP, DP či AT) se žádá rovněž jen o jeden čas, výjimkou je však vstupní (tj. první) konzultace, jíž je zpravidla nutné věnovat více prostoru, proto je vhodné zažádat o rezervaci dvou časů za sebou (BP+BP...). O dva časy za sebou mohou žádat i zpracovatelé bakalářských prací, jichž jsem konzultantem a jimž konzultuji zároveň i cvičení (BP+CV). POZOR!: O další konzultaci je možno požádat vždy až poté, kdy předchozí konzultace proběhne (tj. nelze si najednou zarezervovat více konzultací dopředu). Aktualizace zápisů probíhá cca jednou denně. Přestože se vám vždy pokusím mailem odpovědět, že jsem vás ke konzultaci zapsal, sami ve svém zájmu si prosím raději překontrolujte, zda skutečně zapsaní jste (někdy se upload změn nepodaří a já si toho vůbec nevšimnu). Nebudete-li se moci dostavit ke konzultaci, včas se prosím omluvte, aby mohl být termín uvolněn pro jiné zájemce. Nové obsazení termínu může proběhnout opět pouze přes e-mail.

Na nebukované konzultace můžete přijít bez ohlášení a nezávisle na rezervaci v bukovaných konzultacích.

Sledujte prosím tuto stránku i z důvodu možných okolnostmi vynucených aktuálních změn. Mám na ČVUT ještě některé další povinnosti a může se stát, že budu někam povolán. Budu-li to vědět s alespoň drobným předstihem, napíši to tlustě do úvodu této stránky (hned za nadpis "Konzultace"), abyste věděli, že se konzultace posouvají o nějaký čas, případně přesouvají na jiný den.

Dny, na něž nebude žádný požadavek na konzultaci, budou zrušeny bez náhrady. Nebukované konzultace budou ukončeny dříve i v případě, že již na ně v daný den nebudou žádní další čekatelé.

Konzultace jsou omezeny pouze na 15 minut (kromě zmíněné vstupní konzultace), připravte si proto prosím konkrétní dotazy tak, aby vám mohly být zodpovězeny co nejrychleji.

Vstupní (tj. první) konzultace je většinou třicetiminutová, požádejte si proto v bukovacím e-mailu o rezervaci dvou časů. Od 15.11. (ZS), resp. 1.4. (LS) jsou všechny konzultace (tj. i kdyby se jednalo teprve o první konzultaci) již pouze patnáctiminutové.

 

Podklady, které je potřeba přinést s sebou ke konzultacím BP (AT a DP je možno přiměřeně redukovat):

  • studie objektu (náčrty: uvažovaná dispoziční řešení jednotlivých podlaží, řezy, pohledy)
  • situace pozemku (většinou 1:200-1:500, v případě řadové zástavby nebo zástavby proluky i polohy sousedních objektů, jejich výšky a hloubky pod terénem)
  • situace širších vztahů (většinou 1:1000-1:5000), terénní výškové poměry, úroveň ustálené hladiny podzemní vody, případně geologické poměry (jsou-li k dispozici))
  • zakreslení uvažovaných nosných konstrukcí v jednotlivých podlažích na skicovací, případně pauzovací papír (postačuje 1:100, u velkých objektů 1:200)


 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.