15122

Ústav nosných konstrukcí

Ústav je zaměřen na specifickou výuku teoretické a aplikované mechaniky pro architekty a na výuku základů exaktních věd. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zabývá statikou historických staveb, dějinami stavební mechaniky a aplikací exaktních věd v architektonickém návrhu.

Ústav zajišťuje výuku předmětů matematika I a II, deskriptivní geometrie I a II, statika I a II, nosné konstrukce I−V (navrhování nosných konstrukcí podle mezních stavů, betonové a zděné konstrukce, kovové a dřevěné konstrukce, zakládání staveb, vybrané statě z nosných konstrukcí − historické konstrukce a novodobé konstrukce), zajišťuje konzultace statické části v komplexních ateliérech a vede konstrukčně-statickou část kvalifikačních prací.

Výuka matematiky a deskriptivní geometrie je koncipována s cílem usnadnit studentům osvojení si učiva, které je teoretickým základem pro odborné předměty jak technické, tak zobrazovací. Obě disciplíny rozvíjejí prostorovou představivost, logické a abstraktní myšlení.

Výuka statiky a nosných konstrukcí je zaměřena na získání uceleného pohledu posluchačů na chování nosné konstrukce, a to jak obecného, tak materiálově konstrukčního, a na vypěstování schopnosti optimalizace konstrukčních systémů včetně jejich založení. V magisterském studiu je v závěru doplněna volitelná výuka rekonstrukcí historických staveb a návrhu novodobých konstrukcí.

Ústav se podílí na doktorském studiu v oboru architektura, stavitelství a technologie (školitelé doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., a doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.) a je pracovištěm pedagogické praxe pro doktorandy Kloknerova ústavu ČVUT v Praze (doktorský studijní program stavební inženýrství, garant programu Prof. Dr. Ing. Milan Holický, DrSc., Dr. h. c.). V současnosti je v ústavu na dlouhodobém vědeckém pobytu postdoktorandka Dr. Sophie Eberhardt, Ph.D. z Université de Strasbourg pod vedením doc. Pospíšila.

Vědecko-výzkumná činnost ústavu je zaměřena na normotvornou činnost a aplikační výzkum v oboru kovových a dřevěných konstrukcí, konstrukcí z kamene a zděných konstrukcí, při nichž ústav spolupracuje s Kloknerovým ústavem ČVUT, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, s Národním památkovým ústavem a se státním Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Činnost sekce exaktních věd je zaměřena na diferenciální geometrii a aplikovanou matematiku; zde ústav spolupracuje s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Ze zahraničních univerzit spolupracujeme s Massachussetts Institute of Technology (Boston−Cambridge, USA) a s Centre d´Histoire des Sciences et des Techniques na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne v Paříži, pro jejichž studenty zajišťujeme při pobytu na ČVUT v Praze přednášky a odborné exkurze v oboru dějiny techniky.

Práce na výzkumných úkolech

foto M. Pospíšil

Práce studentů

foto J. Ryszawý

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.