Výstava ateliérových prací

Poznávání plaské krajiny

Bc. Veronika Beranová, Bc. Natálie Kolihová

Anotace

Plaská krajina je jedinečná svou propojenou barokní strukturou. Celému území dominuje osa od Plaského Kláštera k Mariánské Týnici, jež se nazývá Stará plaská cesta. Hlavním cílem návrhu je vytvoření obytné a dobře prostupné historické krajiny Plaského panství. Propojením jednotlivých dvorů, doplněním cestní sítě a prací s liniovou vegetací podél vodních toků a cest se zemědělská krajina s intenzivním obhospodařováním vrací zpět do lidského měřítka a krajina se stává srozumitelnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.