Výstava ateliérových prací

Bydlení Podbělohorská

Juraj Mišík

Anotace

Medzi mestským centrom a perifériou je nárazníková zóna. Pás v ktorom ticho vzniká nezanedbateľná časť súčasnej stavebnej produkcie. Často však nepovšimnutej. Pás s obrovským potenciálom a rezervou. Podbělohorská ulica je obslužnou triedou takejto štvrte. Diplomová práca skúma možnosti bývania v lokalite bez zdanlivého kontextu. V náväznosti na pamäť a kulúru týchto štvrtí hľadá vhodné urbanistické, architektonické a typologické riešenie obytného domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský