Diplomní projekt – DP (AU, AUKA)

Diplomní projekt je závěrečnou prací, která by měla prověřit schopnost studenta zvládnout samostatně a komplexně, od koncepce přes vlastní návrh až po jeho prezentaci. Zadání může být architektonické, urbanistické nebo úloha krajinářské architektury. Diplomní projekt prověřuje jak teoretické znalosti studenta, tak jeho schopnost analyzovat složitý problém a navrhnout kvalitní řešení i projevit schopnost je prezentovat.

Na FA ČVUT je možné zpracovat DP také jako teoretickou práci, v tomto případě je nutné se řídit standardy pro vědecké práce, z hlediska obsahu i formy, včetně uvedení zdrojů a citací.

Výsledkem diplomního projektu je portfolio doporučeného formátu A3, které obsahuje výkresy, schémata a teoretický autorský text. Pokud je stanoveno v zadání, diplomní projekt je doložen modelem. Pro účely výstavy diplomních projektů jsou vytištěny výstavní plakáty v souladu s předpisem stanoveným na www FA.

Povinné zadání pro modul Development (DEV)

Diplomní projekt bude obsahovat základní analýzu místa (historie, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, doprava, životní prostředí, morfologie, okolní vlivy, záměry v území atd.), stanovení, event. doplnění programu (plochy, provozy, vztahy, koncept, cílová skupina, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, standard, charakter, výraz, reference) a závěrečný průkaz jejich splnění. Dále bude projekt obsahovat studii proveditelnosti (základní přehled nákladů a výnosů, určení doby návratnosti, dobu trvání projektu, exitovou strategii atd.).

 

Podrobné informace o průběhu a požadovaných výstupech jsou obsaženy ve směrnici děkana č. 2/2022 a dalších dokumentech zveřejněných na www fakulty v příslušném semestru.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.