Výstava ateliérových prací

Praha | velké centrum | Pankrác

Jan Krouský

Anotace

Pankrácká pláň je lokalita s velikým po¬tenciálem – potenciálem vzniku nového lokál¬ního centra pro Prahu 4 a také s potenciálem vzniku celoměstských výškových dominant. Řešené území je spojeno východozápad¬ní osou, která se line od Kavčích hor po Družstevní ochoz u Tyršova vrchu. Tato zelená osa je významným kompozičním prvkem, a proto je v návrhu rozvinuta pomocí parku a lesoparku s vyhlídkou na Kavčích horách a lesoparku u Družstevního ochozu na výcho¬dě. Ve druhém směru nalezneme komunikační dvojosu složenou z ulic Na Pankráci a 5. května. V blízkosti protnutí východozápad¬ní a severojižní osy nalézáme samotné srdce lokality, kde se nachází náměstí obchodního charakteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák