Ateliéry

Ateliér Sedlák

Odborný asistent

Ateliér nabízí všechny typy zadání (urbanismus, soubor staveb, architektonický projekt, realizační projekt, interiér, volné zadání, včetně realizačního a diplomního projektu). S využitím principu vertikálního ateliéru je snahou naučit pochopení vztahu jednotlivých měřítek a typů úkolů. Předkládaná zadání mají za cíl nastolení cesty vedoucí k porozumění především městskému prostředí.

„…jestli někdo dobře přečte báseň nebo román, stává se spoluautorem… svým studentům říkám, že bych raději učil tvůrčí čtení…“
(volně podle Itala Calvina)

Více

V rámci konzultací je aplikován přístup k tvorbě založený na důkladném pochopení daného místa (metod jeho „čtení“) a jemu adekvátních principech kompozice. Semestrální zadání mají vždy společné motto, které shrnuje obecně formulované téma. Jednotlivá individuální zadání jej pak naplňují tak, že na sebe vzájemně obsahově nebo prostorově navazují. Dohromady tak vzniká další, společný projekt, na němž se všichni učí spolupráci a svými vlastními pracemi vytvářejí společné řešení.

Zadání odrážejí aktuální, převážně pražská témata a zasahují všechny prostorové součásti města, „letokruhy“, od historických čtvrtí po suburbie. Důraz je kladen na časově i prostorově kontextuální pojetí. Součástí výuky je vždy podrobný úvod do obecného tématu a výklad k metodice řešení a zpracování projektů. V rámci semestru probíhají tři společné prezentace, z nichž jedna je výjezdní (Kruh u Jilemnice).

Adam Lagner, Walbert Schmirler, Jan Miňovský: Dotvoření části města, Praha, Suchdol
Ondřej Brych, Vojtěch Vondra: Návrh na úpravu Letenské pláně, Praha
Tomáš Pozdech: Josefov – hypotetická přestavba, Praha

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák