Ateliér urbanismus – ATUR

Cílem je osvojení schopnosti zpracovat projekt s problematikou urbanistického návrhu v různém měřítku, prostřednictvím praktického používání znalostí a základních pojmů získaných v urbanistických předmětech studia. V analytické fázi práce pracuje student s informacemi o území. Zabývá se širšími vztahy, fyzickým prostorem a jeho vnímáním, využitím objektů a ploch, toky lidí, materiálů a energií. Výstupem je problémová mapa – zobrazení omezujících prvků a potenciálů. V koncepční fázi student vytváří vizi – užití, prostorovou strukturu a zrnitost řešeného prostoru – dokladovanou pracovním modelem. Návrhová fáze řeší pozici řešeného území v kontextu města nebo regionu, půdorysy s vyznačením prostorového uspořádání a využití, celkové řezy nebo řezopohledy osvětlující výškové řešení (zpravidla v měřítku o stupeň až dva podrobnějším nežli půdorysy), vizualizaci celku zpravidla z ptačí perspektivy (může být i axonometrie), několik vizualizací hlavních veřejných prostranství zpravidla z normálního horizontu, dopravní řešení včetně pěší a veřejné dopravy a dopravy v klidu,postup realizace návrhu – schémata jednotlivých fází. Nedílnou součástí práce je text vysvětlující principy návrhu. Doporučuje se finální model.

Povinné zadání pro modul Development /DEV/ 

Práce bude obsahovat základní analýzy místa (historie, socio-ekonomické parametry, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, veřejná prostranství, doprava, životní prostředí, morfologie terénu, zástavby, okolní vlivy, záměry v území atd.), stanovení, event. doplnění programu (kapacity, způsob a intenzita využití ploch, provozy, vztahy, koncept, cílové skupiny, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, charakter, výraz, reference) a závěrečný průkaz jejich splnění.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.