Výstava ateliérových prací

Dostavba pankrácké pláně

Karolína Pernerová

Anotace

Řešené území se nachází v městské části Praha 4 – Nusle v okolí stanice metra Vyšehrad. Ráz dané lokality tvoří dvě dominanty z konce 20. století – Kongresové centrum Praha a hotel Corinthia. Cílem návrhu je vytvořit kvalitní veřejný prostor na velkých, nevyužitých plochách, které se v současnosti kolem KCP vyskytují. Důležitým prvkem formujícím celý koncept je rušná ulice 5. Května. Princip návrhu spočívá ve zrušení mimoúrovňových křížení. Na severních terasách a podél ulice 5. Května vzniká nová zástavba, která působí při příjezdu z Nuselského mostu dynamickým dojmem. Západní část navazuje typem zástavby na okolní blokovou zástavbu, ulice Na Vítězné pláni se prodlužuje k ulici Na Pankráci. Východní část je tvořena liniovou zástavbou, která tvaruje novou uliční frontu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.