Výstava ateliérových prací

Anotace

Cílem této urbanizace je vytvoření významných ohnisek – administrativního centra, kulturního náměstí na předmostí Hlávkova mostu a velkého parku na severu. Území má potenciál vytvořit těžiště celoměstského významu. Cílem návrhu je spojit městskou texturu území Letná – Bubny na západě a Holešovice na východě. Skutečné městské propojení území nevznikne pouze zastavěním. Spojité město vznikne jedině tehdy, když se odstraní bariéry liniových dopravních staveb – železnice a severojižní magistrály, která prochází územím ulicí Argentinskou s dopravní zátěží 45 000 aut/den.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák