Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Nový Těšnov a Florenc

Jiří Hessler

Anotace

Urbanistická studie zabývající se územím Těšnova v Praze. Hlavní problematikou lokality je magistrála, která jí prochází severojižním směrem. Ta je v návrhu přeměněna na městský bulvár a snížena na uliční úroveň. Od toho se odvíjí další změny v území. Ulice Na Florenci byla protažena až k ulici Prvního pluku a vede současným autobusovým nádražím, které je v návrhu přesunuto k hlavnímu nádraží. To umožňuje vznik nové zástavbě převážně obytného charakteru. Na sever od muzea hlavního města Prahy vzniká nový zelený pás se solitérní veřejnou zástavbou. Tento pás slouží jako předěl mezi městskými částmi Karlín a Nové město.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.