Výstava ateliérových prací

Řeka Opava

Marek Kociolek

Anotace

V této práci jsme se zabývali nábřežím řeky Opavy. Jeho propojením s městem a vytvořením rozhraní mezi modernou severní části města a poměrně kompaktním historickým jádrem. Hlavními body byla definice pěší promenády a trasy cyklostezky vyššího významu a jejich návaznost na současnou uliční síť. Zlepšení prostupnosti města návrhem šesti nových lávek. Zlepšení protipovodňové ochrany. Především ale zobrazení potenciálu nábřeží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov