Ateliér realizační projekt – ATRN

Ateliér se dá zpracovávat v jedné z následujících variant:

ATRN varianta 1 – prováděcí projekt stavby

Cílem je seznámení posluchače s problematikou zpracování projektu stavby. Na podkladě vlastního architektonického návrhu vypracovaného v rámci předchozích ateliérů zpracovávají studenti projekt v úrovni dokumentace pro provedení stavby. 

Zpracování projektu probíhá ve spirále, kdy je třeba každý problém postupně několikrát ověřit, vždy na vyšší úrovni vědění souvislostí a podrobností. Stává se, že se výchozí předpoklady ukážou jako neudržitelné a je třeba je přehodnotit. Stavba vždy musí být realizovatelná. Architektonický návrh a technické řešení jsou spojité nádoby. Každá změna způsobena jiným technickým řešením musí být provedena s ohledem na architektonický koncept návrhu a stejně tak to platí obráceně. Kromě konzultací s vedoucím ateliéru zajišťují odborné konzultace stanovení pracovníci technických ústavů (15122, 15123 a 15124) v rozsahu zadání, které stanoví předepsaný obsah ATRN. Toto zadání je studentům předáno při zahájení práce. 

ATRN varianta 2 – prováděcí projekt interiér

Cílem je seznámení posluchače s problematikou realizace interiéru. Praktické užívání základních znalostí z Nauky o stavbách a předmětu Interiér I. Seznámení posluchače s organizačním procesem realizace a vazbami na technologie a výrobu. Úloha je zpracovávána v návaznosti na předchozí architektonickou studii. Zadání specifikuje poměr typových a atypických prvků v relaci k rozsahu práce. 

ATRN varianta 3 – regulační plán

Cílem je seznámení posluchače s problematikou regulačního plánu, definování konkrétní struktury včetně související infrastruktury. Podkladem je ateliérový urbanistický projekt vypracovaný v předchozím semestru. Na území řešené tímto projektem student zpracuje dokumentaci odpovídající regulačnímu plánu. 

Obsah textové části projektu

Vymezení řešené plochy – charakter území ve vazbě na vyšší ÚPD, podmínky pro umístění a prostorové uspořádání infrastruktury, vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, etapizace.

Obsah grafické části projektu

Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na sousední území, hlavní výkres obsahující:
a) vymezení řešeného území;
b) vymezení a pozemků (parcelace) a podrobné podmínky pro jejich využití;
c) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu;
d) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb – podle výsledků volby míry regulace a regulačních prvků;
e) umístění a prostorové uspořádání veřejné infrastruktury (dopravní, technické, občanské vybavení; veřejná prostranství).

V případě prostorově složitých situací vypracování řezů nebo prostorového zobrazení, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací: vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a pozemků pro asanaci.

Grafická část bude zpracována na podkladě katastrální mapy. Pro formu a obsah jednotlivých výkresů se přiměřeně uplatní ustanovení vyhlášky číslo 500/2006 Sb. Dopravní a technické vybavení bude průběžně konzultováno se stanoveným konzultantem specialistou.

Pro modul Zahradní a krajinná architektura |ZKA| se ateliér se dá zpracovávat ve variantě:

ATRN varianta 4 – prováděcí projekt – krajinářské úpravy

Technické řešení vlastního návrhu. Tento ateliér předpokládá návaznost na zpracované koncepční řešení z předchozích ateliérů.

Součásti návrhu: Referenční plán se soupisem dokumentace, Stávající stav, demoliční plán včetně protierozních opatření v průběhu stavby, plán navržených úprav,vytyčovací plán, terén včetně výškových kót navržených a stávajících, vrstevnice v intervalech odpovídajících měřítku plánu, odvodnění včetně podpovrchových drenáží,sběr srážkové vody, typické detaily povrchů a dlažeb včetně řezů, stavební detaily zdí, schodišť, vodních a hracích prvků, mobiliáře a drobné architektury. U vodních prvků bude připojeno hydraulické schéma. Pěší komunikace musí odpovídat přístupovým normám pro vozíčkáře.

Pokud jde o autorský mobiliář, musí být dokumentován v měřítku obvyklém pro danou profesi (až 1:1) Kladečský plán u komplikovaných dlažeb. Plán osvětlení včetně navrhovaných typů. Vegetace: Osazovací plán, kótovaný v případě formálních výsadeb. Způsob dočasné a permanentní ochrany, zejména stromů. Součástí tohoto plánu bude seznam rostlin s uvedením latinského a obecného názvu, velikost v době výsadby a průměrná dosažitelná velikost v daných podmínkách a množství.

Specifické požadavky na rostlinný materiál musí být popsány. Součástí plánu musí být i identifikace specifických půdních požadavků, pokud jsou nutné pro úspěšný vývoj rostlin. K projektu bude připojena technická zpráva doplňující projekt o informace neobsažené v plánu. Soupis materiálů a výměr je součástí technické zprávy. Detaily popisované ve zprávě a v grafické části musí být chronologicky očíslovány a odkazy
zkoordinovány aby byly snadno identifikovatelné. Grafika plánů musí být čitelná při zmenšení na A3. Veškeré zmenšené výkresy musí obsahovat grafické měřítko.

Projekt se odevzdává ve třech fázích dokončení podle časového harmonogramu: 50, 90 a 100 %. Plány musí mít jasnou hierarchii čar a konsistenci ve velikosti odkazů, kót a textu. Veškerá dokumentace bude svázána do jednoho celku.

ATRN varianta 5 / prováděcí projekt – veřejný prostor

Projekt využívá výsledky práce některého z předchozích ateliérů (ATU, ATSS, ATVZ, ATV) a zpracovává detailní řešený výseku navrženého městského či venkovského prostředí. Cílem je naučit studenta chápat důsledky rozhodnutí o návrhu celkového i detailních řešení. Jde o to rozpoznat vztahy všech v návrhu
obsažených fenoménů a elementů, které musí či může obsahovat veřejný prostor v kontextu urbánního celku i jako konkrétní veřejné prostranství. Od pobytové kvality, přes pohybové možnosti a formy dějů, atmosféru a krásu místa až k nezbytným technickým prostředkům a požadavkům. Standard dokumentace:


Grafické přílohy:
(širší vztahy – 1:500–1000, hlavní výkres–1:100–200, detaily – 1:20–50; měřítko závislé na typu zadání)
– 1. charakter – „reálný“ pohled na řešené území shora, výtvarně zpracovaná charakteristika prostorové
a materiálové kvality, detailní charakteristické pohledy (ortogonální a perspektivní);
– 2. struktura – čárové polygony členící území (hrany pozemků, hrany objektů, hrany materiálových a výškových změn), s výškovým a polohovým staničením (tabulka 3D souřadnic) lomových bodů a bodů lokalizujících objekty (včetně vegetace a mobiliáře), identifikace objektů příslušnými identifikačními kódy (např. „Px“ – povrchy, „Vx“ – vegetace,„Sx“ – stavební objekty,„Mx“ – mobiliář), základní kóty;
– 3. doprava – výkres dopravních toků a dopravních staveb, povrchové znaky, kóty;
– 4. terén – řezy dokumentující návrh a změny oproti stavu, 2 podélné, 2 příčné, kartézské souřadnice (u proměnlivého tvaru po jednotkové vzdálenosti);                                                                                           – 5. povrchy – půdorysné segmenty, příčné profily, skladby a materiálová charakteristika všech typů;
– 6. vegetace – zjednodušený osazovací plán se základní specifikací stromů a keřů;
– 7. dešťové vody – systém odvodu dešťových vod, hrany rozvodí, vpusti, drenáže…;
– 8. osvětlení – schéma principu osvětlení (stožáry, parková svítidla, reflektory, iluminace…);
– 9. stavební objekty (drobná architektura) – půdorys, řez (včetně založení), pohled, specifikace materiálů;
– 10. mobiliář – typy, specifikace, příklady, reference.


Textové přílohy:
– průvodní zpráva k celkovému řešení;
– technická zpráva ke každé kapitole;
– bilance – tabulka s výkazy výměr a počty objektů ke každé
kapitole.

Povinné zadání pro modul Development (DEV)

Realizační projekt navazuje na studii projektu z předchozích ateliérů. Projekt řeší pokračování v realizaci projektu až po jeho vyhodnocení a zajištění provozu projektu ve zjednodušené formě: příprava podkladů a organizace výběru metody a způsobu realizace stavební fáze projektu, návrh struktury modelového řešení úprav návrhu (designu) projektu během jeho stavební realizace, příprava převzetí projektu, kolaudace, katastr, vady a nedodělky, garance, zádržné, správa a údržba, pojištění, účetně daňové zatřídění, technická infrastruktura (média – elektřina, plyn apod.) a vyhodnocení projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.